Home About Browse Search
Svenska


Hammarlund, Fredrik, 2022. Implementering av EU:s Taxonomiförordning för svenska skogsägare- EU:s rapporteringskrav för hållbara verksamheter. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
706kB

Abstract

Växthusgaser i atmosfären har ökat stadigt sedan 1800-talet och mängden koldioxid är den växthusgas som har ökat mest. Höga halter av växthusgaser har en negativ inverkan på jorden och dess klimat. Medeltemperaturen för jorden har även den ökat i takt med ökningen av växthusgaser vilket får förödande konsekvenser för bland annat jordens klimat. Det enda sättet att bromsa den destruktiva trenden är att minska utsläppet av växthusgaser.
En i raden av många olika incitament och regleringar från politiskt håll för att bidra till begränsningen av klimatförändringarna är Europaparlamentet och rådets förordning 2020/852, även kallad Taxonomin. I januari 2020 klubbades en del av Taxonomin igenom. Taxonomin syftar till att stimulera och styra ekonomiska investeringar till hållbara verksamheter. En av de branscher som behandlas under Taxonomin är skogsbruket. I en bilaga till Taxonomin finns tekniska granskningskriterier som måste uppfyllas för att en fastighet vars produktiva areal överstiger 13 ha ska få klassas som hållbar.
I detta arbete har de tekniska granskningskriterierna analyserats och tolkats hur de kommer att påverka de svenska markägarna ifall de vill uppfylla alla kriterier för att få klassas som hållbar. Till att börja med utgår kriterierna från att skogsägaren har en skogsbruksplan över sin fastighet. Utöver alla delar som ingår i en vanlig skogsbruksplan tillkommer flertalet kriterier som måste uppfyllas, exempelvis krävs en riskanalys. Utöver kraven kring skogsbruksplanen ska en klimatnyttoanalys utföras. För att bli klassad som hållbar måste skogsägaren kunna påvisa att denne bedriver ett skogsbruk där fastighetens totala kolmängd inte understiger klimatnyttonalaysens referenscenario.
Hur Taxonomin kommer att påverka de svenska markägarna beror på ett flertal aspekter, exempelvis hur mycket en skogsägare tillåts att avverka beror till stor del på vilket referensscenario som väljs i klimatnyttoanalysen. Ekonomisk påverkan kommer främst att bero på hur banker ställer sig till lån och räntor till skogsägare som väljer att följa Taxonomins krav eller inte. För att Taxonomin ska vara tydlig och lättförstådd för skogsägare krävs ett förtydligande från EU, främst kring referensscenariot. Författaren har med denna rapport presenterat vad som krävs för att uppfylla de kriterier Taxonomin ställer samt presenterat ett förslag på hur en klimatnyttoanalys kan redovisas med hjälp av beslutsstödsystemet Heureka PlanVis.

,

Greenhouse gasses in the atmosphere has increased firmly since the 19th century thus the amount of carbon dioxide has increased the most. High emissions of greenhouse gasses truly have a negative impact on earth and on our climate. Rising average temperatures leads to devastating consequences on ecosystem, only stoppable by decreased emissions of greenhouse gasses.
One of many different incentives and regulations from the politics limitation of climate change is the European parliament and the council’s regulation 2020/852, also known as the Taxonomy. In January 2020, part of the Taxonomy was established, aiming to stimulate and direct economic investments to sustainable activities. One line of industries that serves under the Taxonomy is the forest industry. In an annex to the Taxonomy there is technical screening criteria to be fulfilled if a forest estate larger than 13-hectare productive land is going to be ruled as sustainable.
This study analyses technical screening criteria and interpretations of the Taxonomy annex, and at what stage the Taxonomy affect Swedish landowners if they want to fulfil all the criteria to be ruled as sustainable. At first, landowners need a forest management plan. Beyond all parts usually included in a forest management plan, several criteria must be fulfilled, for example a risk analyse is needed. Beyond the demands regarding the forest management plan a climate benefit analysis needs to be performed. If a landowner wants to be ruled as sustainable, the climate benefit analysis needs to show that total amount of carbon on the estate could not fall short of a reference scenario.
How the Taxonomy will affect Swedish landowners depends on several aspects. One example is, how much a landowner is allowed to harvest depends on which reference scenario is chosen in the climate benefit analysis. Economic effects will mostly depend on how the banks decide to deal with loans and interests to landowners who chose to fulfil the demands of Taxonomy or not. If the Taxonomy is going to be clear and easily understood by landowners, a clarification is needed from EU, mostly regarding reference scenario. The author of this report presents what is needed to fulfil the criteria in the Taxonomy, presenting suggestions on how a climate benefit analysis can be presented with help from the program Heureka PlanVis.

Main title:Implementering av EU:s Taxonomiförordning för svenska skogsägare- EU:s rapporteringskrav för hållbara verksamheter
Authors:Hammarlund, Fredrik
Supervisor:Lind, Torgny
Examiner:Petersson, Hans
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:537
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Taxonomi, Klimatnyttoanalys, Hållbara investeringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18578
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18578
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:02 Feb 2023 11:03
Metadata Last Modified:03 Feb 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page