Home About Browse Search
Svenska


Holmqvist, Herman and Winsnes Sunnemark, Gustav, 2022. Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark : klimatanpassning, samverkan och reglering. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

När städer förtätas ställs nya krav på dagvattenhanteringen, inte minst för att ha möjligheten att kunna hantera följderna av fler och intensivare regn som klimatförändringarna för med sig. I många städer och kommuner i Sverige är den nuvarande strategin för dagvatten i urban miljö baserat på rörledningssystem. Ledningsnätet är nödvändigt men behöver kompletteras med hållbara lösningar för att möta framtida utmaningar. Implementering av hållbara dagvattenåtgärder är ett viktigt verktyg för en framtida resilient och hållbar urban miljö. Att sätta krav och begränsningar på hårdgjorda ytor och öka användningen av blågrön infrastruktur kan bidra till ett mer naturligt vattenkretslopp i städer och tillhandahålla ekosystemtjänster. Trots de många fördelarna med att arbeta hållbart sker implementeringen fortfarande långsamt, speciellt på kvartersmark. Målet med denna studie är att identifiera och analysera ansvarsfördelningen, samverkan och hur regleringen ser ut idag, gällande dagvattenhantering på kvartersmark. Studien grundar sig i en litteraturstudie, en enkätundersökning, samt material och information från konferenser, seminarium och intervjuer angående dagvatten där drivkrafter, barriärer, möjligheter och strategier klargörs. Studien samlade in data genom intervjuer av fyra personer som representerar, kommun, stad och försäkringsbolag och som alla var insatta i ämnet. Utöver intervjuerna gjordes även två enkätstudier för att undersöka rutiner, arbetssätt, inställning och utveckling kring och av hållbar dagvattenhantering. Enkätstudien var riktad mot Sveriges största kommuner och privata/kommunala fastighetsägare. Resultaten visar på brister inom lagstiftning, en avsaknad av samarbete, uppföljning och tydliga hållbara dagvattenstrategier samt att branschen är i behov av nya arbetsrutiner som underlättar samverkan över ansvarsgränserna. I de fall där städer, kommuner och fastighetsägare har varit framgångsrika, finns utvecklade långsiktiga dagvattenstrategier, nätverksstrategier och en god samarbetsvilja mellan både kommunala och privata aktörer. Att gå från ett traditionellt rörledningssystem till en mer hållbar dagvattenhantering, med inriktning på infiltration, fördröjning, tillsammans med innovativa nya lösningar är ytterst aktuellt.

,

Flooding is a problem in urban contexts because of the effects of development, excessive rainfall, climate change, and expanded paved surfaces. The current plan for stormwater in urban contexts in many Swedish cities and municipalities is based on pipeline networks, which is not sustainable today nor in the long run. Implementing long-term stormwater management strategies is a critical component of creating a future resilient and sustainable urban environment. Setting criteria and limitations on paved surfaces, as well as expanding the usage of blue-green infrastructure, can help cities achieve a more natural water cycle and deliver ecosystem benefits. Despite the numerous advantages of operating sustainably, progress is gradual, particularly on neighborhood land. The goal of this research is to identify, inform, and assess the division of responsibilities, collaboration, and current stormwater management regulations on neighborhood land. The study is based on a literature review, survey, conferences, seminars, and interviews in the stormwater industry, which clarifies driving forces, impediments, possibilities, and tactics. The qualitative data was generated in the results after four interviews with people from the municipality, city, and insurance companies who were all familiar with the subject. Two questionnaire studies were undertaken in addition to the interviews to investigate routines, working methods, attitudes, and the development of sustainable stormwater management. The survey targeted the main municipalities and property owners in Sweden. The findings reveal a lack of law, cooperation and follow-up, and defined, sustainable stormwater policies, as well as the need for new work routines that allow cross-border collaboration. Long-term stormwater strategies, network methods, and a good readiness to cooperate between municipal and private players have all been produced in examples where cities, municipalities, and property owners have been effective. It is critical to transition from a typical pipeline system to a more sustainable stormwater management system that includes innovative new solutions, and to make this the new standard for stormwater management.

Main title:Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark
Subtitle:klimatanpassning, samverkan och reglering
Authors:Holmqvist, Herman and Winsnes Sunnemark, Gustav
Supervisor:Bensch, Åsa and Wahl, Scott
Examiner:Kristoffersson, Anders and Lindberg, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvatten, kvartersmark, hållbar dagvattenhantering, klimatanpassning, samverkan, lagar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18553
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18553
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Jan 2023 08:37
Metadata Last Modified:12 Jan 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics