Home About Browse Search
Svenska


Fahlgren, Izabelle and Larsson, Amanda, 2022. Nötboskap i en geografiskt avgränsad distributionskedja : en kvalitativ fallstudie om lokalproducerat nötkött och dess mervärden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Coronapandemin har bidragit till att fler konsumenter fått ett större allmänt intresse kring lokalproducerade livsmedel. Det kan gynna den geografiska samhörigheten i form av en ökad sysselsättning och en levande landsbygd. Det kan också stimulera den lokala ekonomin, då produktionen och försäljning stannar i närområdet. Studien undersöker mervärden hos lokalproducerade livsmedel, vilket innebär att en vara skiljer sig från likande produkter, och erbjuds med ett extra värde. Mervärde kan med fördel skapas i lokalproducerade livsmedel, med bortplockade mellanhänder i distributionskedjan. Där det också finns en tydlig hänvisning till produktens ursprung. För att kunna leverera högkvalitativa livsmedel krävs ett omfattande samarbete i den korta distributionskedjan, samt en kundkrets som är villig att ersätta producenterna för de mervärden som skapas. Det finns en önskan om att höja svensk självförsörjandegrad, dock finns det en osäkerhet i lantbrukssektorn hur framtidens lönsamhet kommer fortlöpa, med ökade priser för insatsmedel. Det finns begränsad litteratur kring hur en geografisk begränsad distributionskedja genomför aktiviteter som skapar mervärde, och hur det förmedlas från producent till konsument.
Syftet med studien är att undersöka förutsättningar och hinder för producenter att skapa mervärde i en geografisk avgränsad distributionskedja som har få mellanhänder och hur dessa förmedlas från producent till konsument. En kvalitativ forskningsmetod har valts för denna studie, och för att besvara syftet har fyra semistrukturerade intervjuer genomförts som har genererat den insamlade empirin. De fyra respondenterna har alla varit en del i den korta distributionskedjan.
Studiens resultat visar på att mervärden skapas genom engagemang, kunskap och relationer, samt bortplockade led i distributionskedjan och kortare transporter. Det krävs ett omfattande samarbete mellan alla aktörer, och även om det belystes som mer givande av producenterna, ligger ett gediget arbete bakom för att få en fungerande geografisk avgränsad distributionskedja. Det är av största vikt att bygga upp ett nätverk av kundrelationer, och marknadsföra sig på ett legitimt sätt. Det finns få uttalade strategier för att säkra lönsamheten när marknadsförhållanden ändras och priser för insatsmedel ökar. Det som studien visar på är dock att det skapas mervärde genom produktionen, som förmedlas genom distributionskedjan, och producenterna erhåller en merbetalning och vissa konkurrensfördelar.

,

The corona pandemic has contributed to more consumers gaining a greater general interest in locally produced food. It can benefit geographical cohesion in the form of increased employment and a vibrant countryside. It can also stimulate the local economy, as production and sales stays in the immediate area. The study examines the added value, that entails that a product differs from similar products and is offered with an extra value. Added value can advantageously be created in locally produced foods, with removed intermediaries in the distribution chain. Where there is also a clear reference to the origin of the product. To offer high-quality food, there must be considerable coordination along the short distribution chain, as well as a customer base willing to compensate producers for the added value they create. Although there is a desire to expand Sweden's level of self-sufficiency, there is anxiety in the agricultural sector about how future profitability will be maintained as input prices rise. There is a lack of research on how a geographically confined distribution chain performs actions that add value and communicates that value from producer to consumer.
The study's goal is to look at the conditions and barriers that producers face while trying to add value in a geographically restricted distribution chain with few intermediaries, as well as how these are transmitted from producer to consumer. For this study, a qualitative research approach was used, and four semi-structured interviews were done to address the goal, resulting in the empirical data acquired. The four respondents were all involved in the short supply chain.
The study's findings reveal that commitment, knowledge, and relationships, as well as fewer distribution chain links and shorter transports, all contribute to additional value. All actors must work together extensively, and while the creators emphasized that it is more gratifying, solid work is required to build a functional geographically confined distribution network. It is critical to establish a network of client interactions and to advertise oneself legitimately. When market conditions change and input prices rise, there are few specified strategies for ensuring profitability. However, the study demonstrates that added value is created through manufacturing, which is mediated through the distribution chain, and that producers are compensated in addition to receiving competitive advantages.

Main title:Nötboskap i en geografiskt avgränsad distributionskedja
Subtitle:en kvalitativ fallstudie om lokalproducerat nötkött och dess mervärden
Authors:Fahlgren, Izabelle and Larsson, Amanda
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1469
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Distributionskedja, lokalproducerat, mervärden, nötboskap, närproducerat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18514
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18514
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:08 Dec 2022 09:18
Metadata Last Modified:09 Dec 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics