Home About Browse Search
Svenska


Ekström, Emelie and Gozzi, Emma, 2022. Innovativa företags utformning av hållbarhetsarbete och dess inverkan på legitimiteten : en fallstudie av K2A. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Unga innovativa företag står inför en utmaning avseende att skapa och erhålla trovärdighet och legitimitet för sin verksamhet. Detta då de ännu inte byggt upp ett förtroende hos sina intressenter. Därmed behöver dessa företag hitta sätt för att uppnå legitimitet. Ett sätt kan vara att arbeta med hållbarhet, varför denna studie undersöker hur unga företag kan arbeta med hållbarhet för att erhålla legitimitet hos sina intressenter. Även vilka utmaningar unga företag möter i sitt arbete med att erhålla legitimitet samt hur dessa övervinns, undersöks i studien.
I studien har författarna fokuserat på ett fallstudieföretag inom bygg- och fastighetsbranschen, K2A, där företagets hållbarhetsarbete studerats genom deras hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning är ett sätt för organisationer att visa sina intressenter vilken påverkan företaget har på samhället avseende social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det har även genomförts en semistrukturerad intervju med fallstudieföretagets hållbarhetschef Karina Antin, för att samla in ytterligare empiri. Fallstudieföretaget K2A är ett fastighetsbolag som startades år 2013 och räknas därför som ett ungt fastighetsbolag. Bolaget både bygger och förvaltar hyresbostäder. Grundidén var och är fortfarande att bygga långsiktigt hållbara bostäder i trä. Detta då trä är det enda förnyelsebara byggmaterialet vilket gör det hållbarare än exempelvis betong.
För att besvara studiens frågeställningar har ett teoretiskt ramverk utformats där intressentteorin, legitimitetsteorin och triple bottom line är de teorier som tillsammans skapar det teoretiska ramverket. Teorierna används för att beskriva och skapa förståelse för relationen mellan företaget och dess intressenter, för att i förlängningen upptäcka om legitimitet skapas genom hållbarhetsarbetet. Empirin som samlats in genom hållbarhetsredovisningen och intervjun visar att företaget har ett omfattande hållbarhetsarbete. I studiens diskussion och slutsats fastställs att fallstudieföretaget genom sitt hållbarhetsfokus skapar legitimitet hos sina intressenter. Det fastställs även att många av företagets intressenter söker sig till dem just med anledning av deras hållbarhetsprofil. Men empirin visar också att företaget möter en rad utmaningar i sitt arbete med att erhålla legitimitet, men att de genom strategisk planering till viss del lyckas övervinna dessa utmaningar.

,

Young innovative companies face a challenge in creating and gaining credibility and legitimacy for their business. This is because they have not yet built up trust with their stakeholders. Thus, these companies need to identify how to achieve legitimacy. One way may be to work with sustainability, which is why this study looks into how young companies can work with sustainability to gain legitimacy from their stakeholders. The challenges that young companies face in their work to obtain legitimacy and how these are overcome are also explored in the study.
In the study, the authors have focused on a case study company in the construction and real estate industry, K2A, where the company's sustainability work has been studied through their sustainability report. Sustainability reporting is a way for organizations to show their stakeholders what impact the company has on society in terms of social, economic and environmental sustainability. A semi-structured interview has also been conducted with the case study company's sustainability manager Karina Antin, to gather further empirical evidence. The case study company K2A is a real estate company that was started in 2013 and is therefore considered a young real estate company. The company both builds and manages rental housing. The basic idea was and still is to build long-term sustainable homes in wood. This is because wood is the only renewable building material, which makes it more durable than, for example, concrete.
To answer the study's questions, a theoretical framework has been designed where the stakeholder theory, the legitimacy theory and the triple bottom line are the theories that together create the theoretical framework. The theories are used to describe and create an understanding of the relationship between the company and its stakeholders, in order to discover in the long run whether legitimacy is created through sustainability work. The empirical data collected through the sustainability report and the interview shows that the company has extensive sustainability work.
In the study's discussion and conclusion, it is established that the case study company, through its focus on sustainability, creates legitimacy among its stakeholders. It is also determined that their sustainability profile attracts many stakeholders. The empirical evidence also shows that the company faces a number of challenges in its work to obtain legitimacy, but that through strategic planning they succeed in overcoming these challenges to some extent.

Main title:Innovativa företags utformning av hållbarhetsarbete och dess inverkan på legitimiteten
Subtitle:en fallstudie av K2A
Authors:Ekström, Emelie and Gozzi, Emma
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1421
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:legitimitet, hållbarhet, intressentteorin, triple bottom line, hållbar utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18508
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18508
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:06 Dec 2022 08:32
Metadata Last Modified:07 Dec 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics