Home About Browse Search
Svenska


Boman, Ida and Calderon Marin, Amanda, 2022. Djurägarens upplevelse av öronrengöring på hund i hemmet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Öronbesvär hos hund är vanligt förekommande och är en vanlig orsak till besök hos veterinär.
Många gånger kan öronbesvär vara orsakad av en öroninflammation (otitis externa). Öronrengöring
är en viktig del av behandlingen vid öroninflammation hos hund och kan fungera förebyggande hos
hundar som har återkommande besvär.
Detta kandidatarbete syftar till att undersöka hur djurägare upplever öronrengöring i hemmet på sin
hund, varifrån de får information och hjälp samt vilka problem som uppstår i samband med
öronrengöring. Även upplevelsen för djurägare som varit i kontakt med djurhälsopersonal och fått
råd och stöd om öronrengöring på deras hund undersöktes. En enkätstudie utformades för att besvara
frågeställningarna. Enkäten delades på Facebook och totalt 151 respondenter deltog. Resultatet från
enkäten visade att merparten av hundarna som hade haft öronbesvär hade hängande öron. De flesta
djurägare var självlärda i hur öronrengöring ska utföras eller hade fått information från
djurhälsopersonal eller veterinärsidor på internet. Ett positivt resultat från enkäten var att merparten
av djurägarna inte upplevde några problem med öronrengöring på sin hund. Svårigheter som
förekom i samband med öronrengöring i hemmet var framförallt att hunden hade svårt att stå stilla.
Resultatet visade att majoriteten av djurägarna var mycket nöjda med den information och hjälp de
fått från djurhälsopersonalen gällande öronrengöring. Det framkom att vissa djurägare hade
önskemål om att få en praktisk genomgång om hur öronrengöring ska utföras i hemmet. Det fanns
även önskemål om att få ett uppföljande telefonsamtal från djurhälsopersonalen för att höra hur
öronrengöringen fungerade hemma efter veterinärbesöket.
Det finns ett behov av mer forskning inom området, men då med en större population och med ett
bättre urval där främst hundar med öronbesvär undersöks. Detta för att kunna få fler förslag på
förbättringar hos djurhälsopersonal gällande hanteringen av öronbesvär och öronrengöring.
Därigenom kan djurägare ges de bästa förutsättningarna för att uppnå̊ god djuromvårdnad i hemmet.
Nyckelord: hund, öronrengöring, djurägare, öroninflammation, otitis externa, djuromvårdnad

,

Ear problems in dogs are common and often involves a visit to the vet. Many times, ear problems
can be caused by an otitis externa. Ear cleaning is an important part of the treatment for otitis externa
in dogs and can prevent relapse in dogs that have been exposed to ear inflammation in the past.
This bachelor's thesis aimed to investigate how pet owners experienced ear cleaning of their dog at
home, from where they received the information and help and what problems they experienced when
cleaning their dog´s ears. The experience of pet owners who had been in contact with animal health
staff and received advice and support regarding ear cleaning on dogs was also investigated. To
answer the questions, a questionnaire study was designed. The survey was shared on Facebook and
a total of 151 respondents participated. Results from the survey showed that most of the dogs who
had had ear problems had drooping ears. Most pet owners were self-taught in how to perform ear
cleaning or had received information from animal health staff or veterinary sites on the internet. A
positive result from the survey was that most of the pet owners did not experience any problems
when cleaning their dog´s ears. Difficulties that occurred in connection with ear cleaning at home
were mainly that the dog had difficulty standing still. The results showed that the majority of the pet
owners were very satisfied with the information and help they received from the animal health staff
regarding ear cleaning. It turned out that some pet owners wanted to get a practical overview of how
ear cleaning should be performed at home. There was also a request from the pet owners to receive
a follow-up telephone call from the animal health staff to hear how the ear cleaning worked at home
after the veterinary visit.
There is a need for more research regarding ear cleaning at home with a larger study population,
including mainly dogs with ear problems. This to be able to get more suggestions for improvements
for animal health staff regarding the management of ear problems and ear cleaning and thereby give
dogs and pet owners the best conditions to achieve good pet care at home.
Keywords: dog, ear cleaning, pet owner, otits externa, veterinary nursing

Main title:Djurägarens upplevelse av öronrengöring på hund i hemmet
Authors:Boman, Ida and Calderon Marin, Amanda
Supervisor:Redander, Jennie
Examiner:Gille, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:hund, öronrengöring, djurägare, öroninflammation, otitis externa, djuromvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18504
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18504
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:02 Dec 2022 11:15
Metadata Last Modified:03 Dec 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page