Home About Browse Search
Svenska


Rumm, Hanna and Öberg, Emma, 2022. Cirkulär ekonomi i textilbranschen : en fallstudie om värdet att arbeta med upcycling i textilbranschen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Företagens ansvar inom hållbarhet är väldiskuterat i näringslivet såväl som i samhället. Regeringskansliet rapport om ansvar beskriver hur näringslivet kan främja arbetet inom hållbarhet med hjälp av verktyget Corporate Social Responsibility (CSR). Ett annat sätt att arbeta med hållbart företagande är genom att använda cirkulära affärsmodeller. Den cirkulära affärsmodellens syfte är att man använder de resurser som redan har producerats och på så sätt skapa ett nytt värde. Det handlar främst om att hitta nya produktionsmöjligheter inom branscherna för att arbeta mer hållbart. Inom textilbranschen är återanvändning av textilavfall och återvinning två produktionsmetoder som syftar till att arbeta mer cirkulärt. I den här studien har syftet varit att analysera ett företag som använder en cirkulär affärsmodell i textilbranschen, samt att undersöka det värdeskapande som genereras för företag vid användandet av dessa cirkulära affärsmodeller och cirkulära produktionsmetoder. Studiens teoretiska ramverk har sin grund i företagsekonomin. För att förstå företagens perspektiv på ansvarstagande kommer studien därför att analysera företagets värdeskapande utifrån en teori om ansvarsnivåer och CSR. För att förstå hur företaget ser på konkurrensfördelar med att arbeta med återanvändning används den så kallade resursbaserade teorin. Med hjälp av studiens fallföretag Reuse Remade har författarna av denna studie gjort en kvalitativ studie och med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Resultatet av den insamlade empirin har delats in i fyra globala teman: cirkulära produktionsmetoder, miljövärdet, ansvar och utmaningar. Genom det valda teoretiska ramverket och den insamlade empirin tolkar författarna av denna studie att det finns ett värdeskapande i att arbeta med ansvar och återanvändning av textilavfall. Vidare diskuterar författarna om det är är en konkurrensfördel att arbeta med återanvända textilier i en bransch som är designad för linjär produktion. Författarna av denna studie finner, genom analysen och diskussionen, inte att det finns starka argument för ett finansiellt värdeskapande, men att det finns ett stort icke-finansiellt värdeskapande genom att arbeta med textilavfall och den cirkulära produktionsmetoden upcycling.

,

Sustainability is well-discussed in business and society. The Government Offices' report in Sweden when dealing on the subject of responsibility describes how business can integrate sustainability with the framework of Corporate Social Responsibility (CSR). Another perspective to frame sustainability in business is to create circular business models. This approaches companies to use resources, which have already been produced which create new products and value. Business models need to find new production methods to be able to integrate sustainability practices. In the textile industry, the resource of textile waste and recycling are two production methods aimed at working more circularly. In this study, the purpose is to analyze a company that uses a circular business model in the textile industry. Furthermore, the authors of these thesis will analyze the value creation generated by using these circular business models and circular production methods.
The study's theoretical framework is based on business administration. To understand the companies' perspective on responsibility, the study will therefore analyze the company's value creation based on a theory of responsibility levels (CSR). To understand these perspectives on competitive advantages by working with reused textiles, the theory of resource-based is being applied. With the help of the company Reuse Remade and aided by semi structured interviews the authors of this study have conducted a qualitative study. The results of the collected empirical data have been divided into four global themes: circular production methods, environmental value, responsibility, and challenges. Through the chosen theoretical framework and the collected empirical data, the authors of this study interpret that there is value creation in working with responsibility and the reuse of textile waste. Furthermore, the authors discuss whether it is a competitive advantage to work with recycled textiles in an industry that is designed for linear production. The resulting findings are through the mediums of analysis and discussion that there are not only strong arguments for financial value creation, but that there is also a large non-financial value creation by working with textile waste and the circular production method of upcycling.

Main title:Cirkulär ekonomi i textilbranschen
Subtitle:en fallstudie om värdet att arbeta med upcycling i textilbranschen
Authors:Rumm, Hanna and Öberg, Emma
Supervisor:Jonsson, Josefina
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1464
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Textilbranschen, cirkulär ekonomi, upcycling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18499
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18499
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:30 Nov 2022 09:44
Metadata Last Modified:01 Dec 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics