Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Andrea, 2022. Många goda viljor : en fallstudie i Sege park om lärande kring delningsekonomi i en samarbetskontext. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Städer kan vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle genom att skapa förutsättningar för
de som bor och verkar i dessa att göra hållbara val. Samtidigt krävs nya lösningar i arbetet, till
exempel hur vi organiserar oss för att hantera de utmaningar som finns i arbetet för hållbarhet.
Delningsekonomi är ett exempel som beskrivs ha flera möjligheter att vara en del i omställningen,
genom att det kan bidra till minskad konsumtion samtidigt som det också är beteendeförändrande.
Utgångspunkten i studien är hur lärandet ser ut kring delningsekonomiska frågor i samarbete
mellan kommun och byggherrar, i stadsutvecklingsprojektet Sege Park i Malmö. Materialet i
studien har samlats in genom intervjuer och dokumentanalys. Det teoretiska ramverket utgår från
en modell om organisatoriskt lärande som en dynamisk process (Crossan et al, 1999)
I studien identifieras att byggherrarna och kommunen arbetar tillsammans om frågor kring
delningsekonomi i en byggherredialog, där det huvudsakliga lärandet kring delning sker. Det
lärande som skett handlar enligt respondenterna framförallt om hur aktörerna kan organisera sig
för att möjliggöra för delningstjänster i Sege Park. Detta har resulterat i bildandet av en ekonomisk
förening vars syfte är att underlätta för att ta gemensamma beslut och driva arbetet inom området.
Flera barriärer som påverkar lärandet om delningsekonomi har identifierats. Kulturella skillnader
mellan aktörerna är en av dessa, vilket påverkar dialogen mellan aktörerna och försvårar
möjligheten att skapa en gemensam målbild. Ytterligare en barriär som påverkat lärandet i hög
grad är att varken nuvarande eller framtida boende i området involverats i processen. Det har
resulterat i en osäkerhet och ett fokus på flexibilitet då aktörerna inte med säkerhet vet vad som
kommer att efterfrågas. För att kunna öka lärandet om delningsekonomi identifieras i studien
vikten av att göra det mindre personberoende och sträva efter att öka det organisatoriska lärandet.
Med ett tydligare fokus på lärande om delningsekonomi och med en gemensam målbild skulle
förutsättningar för lärande kunna förbättras betydligt.

,

Cities can be part of the transition to a sustainable society by creating conditions for those who
live and work in them to make sustainable choices. At the same time, new ways of working are
needed, such as how we organise ourselves to meet the challenges of sustainability. The sharing
economy is one example that is described as contributing to the transition in many different ways,
it can contribute to reduced consumption as well as behavioural change. The starting point of the
study is learning about sharing economy issues in the collaboration between municipality and
developers, in the urban development project Sege Park in Malmö. The empirical data in the study
has been collected through interviews and document analysis. The theoretical framework is based
on a model of organisational learning as a dynamic process (Crossan et al., 1999)
The study identifies that the developers and the municipality work together on issues related to the
sharing economy in a developer dialogue (Byggherredialogen), where the main learning about
sharing takes place. According to the respondents, the learnings in the process is mainly about how
the actors can organise themselves to enable sharing services in Sege Park. This has resulted in the
formation of an economic association the purpose of which is to facilitate joint decision-making
and drive the common work within the area. Several barriers affecting the sharing economy
learning have been identified. Cultural differences between the actors are one of them, which
affects the dialogue between the actors and complicates the possibility to create a common vision.
Another barrier that has had a significant impact on learning is that neither current nor future
residents of the area have been involved in the process. This has resulted in uncertainty and a
focus on flexibility as stakeholders do not know with certainty what the future demand will be. In
order to increase learning about the sharing economy, the study identifies the importance of
making it less person-dependent and striving to increase organisational learning. With a clearer
focus on learning about the sharing economy and with a shared vision of goals, the conditions for
learning could be significantly improved.

Main title:Många goda viljor
Subtitle:en fallstudie i Sege park om lärande kring delningsekonomi i en samarbetskontext
Authors:Karlsson, Andrea
Supervisor:Kristoffersson, Anders and Alfengård, Matilda
Examiner:Vogel, Nina and Silow, Love
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:lärande, delningsekonomi, organisatoriskt lärande, samarbete, Sege park, byggherredialog, byggherrar, kommun
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18470
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18470
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2022 09:32
Metadata Last Modified:18 Nov 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics