Home About Browse Search
Svenska


Tallåker, Moa, 2022. En studie på två avvänjningsmetoder: Nedtrappning och abrupt avvänjning : vilken metod ger bäst tillväxt efter avvänjning. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kalven genomgår tre kritiska perioder under sina första tre levnadsmånader. Födseln, första två veckorna i livet och två veckor före- samt efter avvänjning. I denna rapport riktas fokuset på den sista kritiska perioden. Avvänjningen. En period som är omdebatterad både utomlands och i Sverige. En litteraturstudie om vilka aspekter i kalvens liv som kan påverka tillväxten efter avvänjning genomfördes. Ett avvänjningsförsök genomfördes också med fokus på två olika avvänjningsmetoder. Nedtrappning under fyra dagar och abrupt avvänjning där mjölken ersatts med ljummet vatten. Målet var att se om någon av de två metoderna var överlägsen den andra när det kom till kalvens tillväxt efter avvänjning, om någon metod främjade intag av fast föda mer än den andra.
Resultatet i litteraturstudien var att kalvens tillväxt efter avvänjning huvudsakligen grundar sig i hur väl våmmen utvecklas under mjölkperioden. Våmutveckling är essentiell för att kalven ska klara av att försörja sig på fast föda när mjölk inte längre är ett alternativ. Dock är det viktigt att inte glömma helheten i kalvens uppfödning. Andra aspekter som sjukdom, mjölkgiva och stress påverkar hur väl våmutvecklingen och tillväxten kan ske under mjölktiden.
Försöket innefattade 8 Holsteinkvigor uppdelade i två grupper. Grupp 1 mottog Behandling 1 (abrupt avvänjning och ljummet vatten). Grupp 2 mottog Behandling 2 (nedtrappning). Avvänjningsförsöket genomfördes under 7 dagar. På fjärde dagen efter påbörjad avvänjning flyttades kalvarna från ensambox till gruppbox. Kalvarna vägdes tre gånger under hela försöket. Resultatet av försöket mättes genom att jämföra den dagliga viktuppgången innan avvänjning med den efter avvänjning. Detta redovisades i att gruppens viktuppgång efter avvänjning mättes i procent av den dagliga viktuppgången de haft före avvänjning. Behandling 1 gav utfallet att kalvarna bibehöll 66% av den dagliga viktuppgången de haft före avvänjning. Behandling 2 gav ett resultat på 38%.
Resultatet av försöket var att ingen signifikant skillnad gick att se mellan behandlingarna. En trend till att Behandling 1 skulle vara mer fördelaktig för gruppen som helhet syns. Även en trend att de äldre kalvarna skulle kunna gynnas mer av en abrupt avvänjning och att de yngre skulle kunna gynnas mer av en nedtrappning. Dock är det något som behöver forskas mer om.

,

The calf goes through three critical periods during its first three months of life. Birth, first two weeks of life and two weeks before and after weaning. In this report, the focus is on the last critical period. The weaning. A period that is debated both abroad and in Sweden. A literature study on which aspects of the calf's life can affect growth after weaning was carried out. A weaning trial was also carried out with a focus on two different weaning methods. Gradual weaning for four days and abrupt weaning where the milk is replaced with lukewarm water. The aim was to see if one of the two methods was superior to the other when it came to calf growth after weaning, if one method promoted solid food intake more than the other.
The result of the literature study was that the calf's growth after weaning is mainly based on how well the rumen develops during the milkfeeding period. Rumen development is essential for the calf to be able to support itself on solid food when milk is no longer an option. However, it is important not to forget the totality of the calf's rearing. Other aspects such as illness, milk intake and stress affect how well rumen development and growth can take place during the milkfeeding period.
The trial included 8 Holstein heifers divided into two groups. Group 1 received Treatment 1 (abrupt weaning and lukewarm water). Group 2 received Treatment 2 (gradual weaning). The weaning experiment was carried out for 7 days. On the fourth day after the start of weaning, the calves were moved from a single box to a group box. The calves were weighed three times throughout the experiment. The outcome of the trial was measured by comparing the daily weight gain of the group before weaning with that after weaning. This was reported in that the group's weight gain after weaning was measured as a percentage of the daily weight gain they had before weaning. Treatment 1 resulted in calves maintaining 66% of pre-weaning daily weight gain after weaning. Treatment 2 gave a result of 38%.
The result of the experiment was that no significant difference could be seen between the treatments. A trend towards Treatment 1 being more beneficial for the group as a whole is seen. Also a trend that the older calves could benefit more from an abrupt weaning and that the younger ones could benefit more from a gradual weaning. However, it is something that needs more research.

Main title:En studie på två avvänjningsmetoder: Nedtrappning och abrupt avvänjning
Subtitle:vilken metod ger bäst tillväxt efter avvänjning
Authors:Tallåker, Moa
Supervisor:Vilain Rörvang, Maria
Examiner:Guzhva, Oleksiy
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Avvänjningsmetod kalv, avvänjning, viktuppgång, nedtrappning, abrupt avvänjning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18457
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18457
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:14 Nov 2022 11:54
Metadata Last Modified:15 Nov 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics