Home About Browse Search
Svenska


Kalacun, Natasha, 2022. Lokal dagvattenhantering i bebyggd stadsmiljö : ett gestaltningsförslag för bostadskvarteret Skeppsbyggaren i Gävle. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development


Full text not available

Abstract

Dagens städer växer i rask takt och allt mer mark blir bebyggd. När andelen hårdgjorda ytor ökar minskar den naturliga infiltrationen. Då regnvatten på så vis hindras från att infiltrera marken blir resultatet en ökad mängd ytligt avrinnande dagvatten.

Samtidigt ändras även klimatet runt om i världen. I Sverige kommer det ske en ökning av medeltemperaturen och nederbördsmängden. Intensiva regn kommer att bli vanligare.

Regnvatten som faller inom bebyggda områden samlas idag upp i slutna ledningar som leder bort vattnet. En ökande andel hårdgjorda ytor och större nederbördsmängder medför en högre belastning på ledningssystemen. För att undvika överbelastning kan man utnyttja lokal dagvattenhantering där man fördröjer dagvattnet lokalt på olika sätt innan det tillförs ledningssystemet.

Syftet med detta arbete är att utarbeta ett gestaltningsförslag med fokus på lokal dagvattenhantering (LOD) för ett bostadskvarter. Arbetet visar ett exempel på hur gestaltning kan bidra till att fördröja dagvattenavrinningen i ett bostadskvarter.

Bostadskvarteret som gestaltas går vid namnet Skeppsbyggaren och är i dagsläget obebyggt. I den antagna detaljplanen planeras kvarteret bebyggas med främst bostäder, men även förskola, kontor och handel i bottenvåningarna. Detaljplanen utgör utgångpunkten för utformningen.

Vid gestaltningen av kvarteret används öppna dagvattenlösningar. Öppna dagvattenlösningar delas upp i fyra olika typer; lokalt omhändertagande på privat mark, fördröjning nära källan, trög avledning och samlad fördröjning. Indelningen bygger på om anläggningen är privat eller kommunalt ägd och anläggningens placering i avrinningssystemet. Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, sker på privat mark och de andra typerna på allmän platsmark. I gestaltningsförslaget ingår lösningar från typen lokalt omhändertagande på privat mark som bland annat gröna tak, svackdiken och växtbäddar.

Kvarteret Skeppsbyggaren blir en nytt vattennära kvarter i staden med öppna dagvattenlösningar och närhet till Gavleån. Närheten till Gavleån tydliggörs genom att synliggöra dagvattenhanteringen och en gestaltning som leder tankarna till en urban strandkant, i detta fall en å-kant. I kvarteret finns plats för aktivitet, lek, vila och odling. Genom en gestaltning som förenar lokal dagvattenhantering, vatten, grönska och mänsklig aktivitet blir kvarteret en länk som binder ihop människor med varandra, Gavleån och resterande staden.

Kvarteret Skeppsbyggaren har goda förutsättningar för lokal dagvattenhantering. Det framtagna gestaltningsförslaget är ett exempel på hur dessa förutsättningar kan användas för att skapa ett funktionellt och visuellt kvarter som inte belastar ledningssystemet.

Detta arbete påvisar att LOD-systemen är flexibla och kan anpassas i skala och till omgivningen vilket gör att de enkelt kan integreras i utformningen av olika miljöer.
Arbetet har fått mig att inse självklarheten i att som landskapsarkitekt gestalta med LOD i åtanke i alla projekt. Gestaltning med LOD ger mervärden till den gestaltade miljön samt bidrar till att skapa mer hållbara samhällen som är mer utrustade för att hantera extrema väder.

,

Cities are growing at a rapid pace and the amount of paved surfaces is increasing. This leads to a decrease in the land´s natural infiltration capacity. When rainwater is prevented from infiltrating it leads to an increase in urban runoff.

At the same time the climate is also changing. The climate change in Sweden will bring an increase in average temperature and rainfall. Heavy rainfall will become more common.

Rainwater in urban areas is collected in closed pipes which lead the water away from developments. An increase in paved surfaces and rainfall leads to a higher strain on the pipe system. Local stormwater management methods can be used in order to avoid excessive strain on the pipe system.

The aim of this thesis is to make a design proposal with emphasis on local storm water management for a residential neighborhood. The thesis shows an example of how design can contribute to the detention of stormwater runoff.

The residential neighborhood for the design proposal is called Skeppsbyggaren and is not yet built. It has been premeditated for settlement in the local plan which is the basis for the design.

Open stormwater solutions are used in the design of the neighborhood. These solutions can be divided into 4 different types: local stormwater management on private property, detention close to the source, slow drain off and collected detention. The division based on whether the system is municipally or privately owned and the placement of the facility in the runoff system. Local stormwater management occurs on private property and the other types on public property. The design proposal includes solutions for local stormwater management on private property such as green-roofs, swales and garden beds.

The goal for Skeppsbyggaren is a new waterfront residential area with visible local stormwater solutions and proximity to Gavleån. The proximity to Gavleån is made more obvious by making the stormwater management visible and by a design that reminds of an urban waterside. There is space for activity, rest, play and urban farming within the area. The neighborhood acts as a link between people, Gavleån and the rest of the city.

Skeppsbyggaren has good conditions for local stormwater management. The proposed design
Is an example of how those conditions can be used in order to create a functional and visual residential neighborhood that doesn’t put strain on the pipe system.

This thesis shows that local stormwater solutions are flexible and can be adapted in size and to their surroundings which allows them to easily integrate in the design of various environments. It has also made me realize the importance of taking local stormwater solutions into consideration in every design project. Design with emphasis on local stormwater management offers added value to the designed space and creates more sustainable societies that are better prepared for extreme weather.

Main title:Lokal dagvattenhantering i bebyggd stadsmiljö
Subtitle:ett gestaltningsförslag för bostadskvarteret Skeppsbyggaren i Gävle
Authors:Kalacun, Natasha
Supervisor:Johansson, Lars
Examiner:Eriksson, Tomas and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:dagvatten, LOD, lokal dagvattenhantering, lokalt omhändertagande av dagvatten, gestaltningsförslag, Skeppsbyggaren
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500501
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500501
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Nov 2022 11:15
Metadata Last Modified:04 Nov 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics