Home About Browse Search
Svenska


Winkler, Signe Dorotea, 2022. Att uppleva natur : nyckelaspekter från naturupplevelser som guide till en vildare naturpark. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Detta examensarbete tar avstamp i en längtan efter natur i parkernas stad -Malmö.
Genom litteraturstudie, semistrukturerade intervjuer, platsbesök och skissarbete undersöks hur berättelser om natur kan användas för att beskriva en park med vildare uttryck och högre upplevelsevärden. Arbetet vill på ett övergripande plan öka kunskapen om hur vistelse i vildare natur skiljer sig från den traditionella parkvistelsen.
För att bättre förstå människors behov och preferenser har jag vänt mig till sex Malmöbor för att söka en djupare förståelse för deras förhållande till naturen; vad de uppskattar, vad de saknar och vad som har format deras uppfattningar. Genom brett utformade frågor försöker jag gå till botten med den starka naturupplevelsen. Vilka känslor framkallar den? Vilka sinnen aktiverar den? Jag undersöker också hur och varför människor uppsöker natur, hur uppskattad natur ser ut och vad de gör i naturen som har betydelse för deras upplevelse.
Intervjusvaren har analyserats med hjälp av teori från en litteraturstudie. och nyckelaspekter har valts ut som med önskade rekreations- och naturvärden. En avslutande del diskuterar möjligheter och svårigheterna med att applicera principerna inom stadens ramar genom att testa nyckelaspekterna mot tre platser i Malmö.
Arbetet visar att det finns ett behov och en längtan efter en vildare sorts naturupplevelse hos de intervjuade Malmöborna. Faktorer som är viktiga för upplevelsen är utmaningar i olika former. Att anstränga sig och behöva anpassa sig till naturen tvingar en att använda sin kropp och komma ur ältande tankar. Naturen medför dessutom mer upptäckarglädje och överraskande upplevelser än den traditionella parken genom att vara mer svåröverskådlig och svårframkomlig. En stig att gå på i naturen gör att den känns inbjudande och trygg. En anlagd gång däremot innebär för mycket mänskliga spår vilket stör naturupplevelsen. Det ska inte finnas så mycket andra människor eller saker som påminner om civilisationen och vardagslivet eftersom den tankevärlden då gör sig påmind och att njuta av nuet blir svårare.
Studien visar också att avståndet till natur avgör hur ofta och vilken typ av natur som uppsöks till vardags. De som ligger närmast är de som besöks mest. Enligt studien ger vildare natur en annan sorts upplevelser som vi kan kalla för en “existensiell ekosystemtjänst”, därför är det viktigt att vildare natur blir tillgänglig även i staden.

,

This project originates in a longing for nature in the city of parks - Malmö.
A literature study, semi-structured interviews, site analysis and sketch work have been used to investigated how relationships with nature can be used to inform a type of park with a wilder expression that can provide a deeper connection to nature then the traditional urban park.
In order to better understand the needs and preferences of Malmö residents, I have turned to six Malmö residents to seek a deeper understanding of their relationship with nature, what they appreciate, what they long for and what has shaped their perceptions. The interview study investigates the underlying properties of a strong nature experience. What emotions does it evoke? What senses does it activate? The questions in the study revolve around how the informants view nature and how they are affected by it. It also examines how and why people seek out nature, what valued nature looks like and what they do in nature that has a bearing on their experience. The the key aspects are then tested against three locations in Malmö to evaluate their effectiveness as an analyzing tool. A final part discusses the possibilities and difficulties of applying the principles within the framework of the city.
The answers from the interviews were analyzed using theory from a literature study and key aspects have been selected that show the desired experiencies of wilder nature.
The study shows that there is a need and a longing for a wilder kind of nature experience from the interviewed Malmö residents. Factors that are important to the experience are challenges in various forms, having to make an effort and having to adapt to nature. This is experienced as positive because one is forced to use one’s body which helps to focus more on the present. Nature brings more joy of discovery and surprising experiences than the traditional park by being more elusive and difficult to access. A path to walk on in nature makes it feel inviting and safe, while a landscaped path implies too much human control, which disturbs the nature experience. There should not be a lot of other people or things that remind you of civilization and everyday life as they are seen as tokens of the stressful human spear.
The study also shows that the distance to nature determines how often and what type of nature is sought out on a daily basis. The areas that are closest are the ones that are visited most often. According to the study, wilder nature provides a different kind of experience that we can call an “existential ecosystem service”, therefore it is important that wilder nature becomes available to the urban citizen.

Main title:Att uppleva natur
Subtitle:nyckelaspekter från naturupplevelser som guide till en vildare naturpark
Authors:Winkler, Signe Dorotea
Supervisor:Gunnarsson, Allan and Gora, Monika
Examiner:Jansson, Märit and Chojnowski, Kamil
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Natursyn, naturupplevelse, vildhet, nyckelaspekt, naturpark, upplevelsevärden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18436
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18436
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Nov 2022 09:38
Metadata Last Modified:04 Nov 2022 02:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics