Home About Browse Search
Svenska


Lindholm, Sara, 2022. Artförekomst av humlor i rödklöver, påverkande landskapsfaktorer och frösättning i olika delar av Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Sverige är ett av världens största exportländer av rödklöverfrö. Tack vare en rik pollinatörsfauna
med över 38 förekommande humlearter innehas en unik position för odlare, med en högre
fröavkastning än många andra länder. Idag är de flesta rödklöverfröodlingarna belägna i södra
Sverige, troligtvis ur en traditionell synpunkt, samtidigt som fler arter av humlor förekommer i
norra Sverige. Möjligen är det inte antal förekommande arter eller tunglängd som spelar roll för
fröavkastningen hos rödklöver utan snarare antal individer. Hur påverkar markanvändningen i det
närliggande landskapet antalet pollinatörer som förekommer i ett fält?
Genom analys av två års insamlade data i form av inventeringar och tröskningsresultat är syftet att
redogöra för humlefaunan samt fröskörden på fem platser i Sverige. Genom klassificering av
långtungade, mycket långtungade och korttungade humlearter samt förekommande proportioner
av arter av humlor och jämförelse av diversitet på de utvalda platserna.
Artfördelningen av humlor varierar på försöksplatserna. Flest individer förekommer på de norra
lokalerna Ås och Lännäs, samtidigt som diversitetsindex där är lägst. Minst andel jordbruksmark i
anslutning till fälten förekom i Lännäs. På samma lokal förekom flest blommor i vegetationen,
både procentuellt och rörande antal förekommande växtfamiljer i vegetationen. Det finns en tydlig
korrelation mellan fröskörd och antal humlor i fälten.

,

Sweden is one of the world's largest exporting countries of red clover seeds. Thanks to a rich
pollinator fauna with over 38 occurring bumblebee species, a unique position is held for growers,
with a higher seed yield than many other countries. Today, most red clover seed plantations are
located in southern Sweden, probably from a traditional point of view, while more species of
bumblebees occur in northern Sweden. It is possible that it is not the number of species or tounge
length that play a role in seed yield in red clover, but rather the number of individuals. How does
land use in the nearby landscape affect the number of pollinators that occur in a field?
Through analysis of two years of collected data in the form of inventories and threshing results,
the purpose is to account for the hop fauna and the seed harvest at five locations in Sweden. By
classifying long-tongued, very long-tongued and short-tongued bumblebee species as well as existing proportions of species and comparing diversity of bumblebees in the selected sites.
Correlations and trends between seed yield, occurrence of bumblebees in number and length of
tongue.
The species distribution of bumblebees varies in the experimental sites. Most individuals occur in
the northern premises of Ås and Lännäs, while the diversity index there is lowest. The smallest
proportion of agricultural land adjacent to the fields occurred in Lännäs. At the same premises,
most flowers occurred in the vegetation, both in percentage and concerning the number of plant
families present in the vegetation. There is a clear correlation between seed yield and the number
of bumblebees in the fields.

Main title:Artförekomst av humlor i rödklöver, påverkande landskapsfaktorer och frösättning i olika delar av Sverige
Authors:Lindholm, Sara
Supervisor:Lankinen, Åsa and Larsson, Mattias
Examiner:Egan, Paul
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:Bombus, Fabaceae, Trifolium pratense, landskap, pollination
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18403
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18403
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Seed production and processing
Plant physiology - Reproduction
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2022 07:36
Metadata Last Modified:20 Oct 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics