Home About Browse Search
Svenska


Pastorino Nyman, Victor, 2022. Alternativa stigar mot nya gemenskaper för delande och bostadsbyggande : en studie av förutsättningarna för att integrera en gemenskapsdriven utveckling i stadens omställningar.. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
6MB

Abstract

Genom att analysera delnings- och byggemenskapers medverkan i den konventionella stadsomvandlingsprocessen avser detta arbete undersöka möjligheterna för alternativa gemenskapsdrivna aktörer att agera som drivkrafter för en hållbar samhällsförnyelse. Detta görs genom en fallstudie där studieobjektet är Malmöstadsdelen Sege Parks omvandlingsprocess. Denna process jämförs med situationen för gemenskapsdriven utveckling i Hamburg, samt en större utblick på förutsättningarna generellt i Sverige. Det empiriska materialet utgörs av 22 semi-strukturerade intervjuer utifrån situationen i Sverige generellt samt Hamburg och Malmö specifikt. Det teoretiska ramverket baseras på en kritisk genomgång av stadsutvecklingens dominerande och alternativa aktörer och dess omställningsansatser. Utifrån Avelinos (2017) perspektiv på makt och Wolframs (2016) perspektiv på transformativ kapacitet studeras stadsomvandlingsprocessen i Sege Park genom Castán Broto et al. (2019) operationalisering av transformativ kapacitet genom tio indikatorer.
Studiens analys och resultat har visat att en gemenskapsdriven medverkan leder till ett ökat deltagande i samhällsdebatten och en större involvering av andra icke-vinstgivande aktörer. Politisk vilja har visat sig central som förutsättning för en gemenskapsdriven medverkan. I jämförelsen mellan Hamburg och Malmö har också lokal kontext visat sig avgörande, särskilt i relation till i vilken utsträckning bostadssektorn ses som en politiserad fråga eller inte. Insikt, politisering, och bristen på aktörer som kan stärka svaga gruppers makt över sin egen situation, ses som några av huvudanledningarna till att transformativ kapacitet inte stärks bland delnings- och byggemenskaper i Sverige. Utifrån observationen, att en ömsesidig problemförståelse över vad en hållbar stadsomvandling innebär saknades i det studerade fallet, går det att anse att stadsomvandlingsprocessen i väldigt liten grad bar spår av transformativ kapacitet, och därför inte anses bidra till en socio-ekologiskt inkluderande och resursbesparande stadsförnyelse.

,

By analyzing the presence of sharing- and housing communities in a conventional
urban transition process, this study aims at investigating the possibilities
for alternative community-driven actors to act as drivers for a sustainable
societal renewal. This is done with a case study where the study object is the
transition process of the neighborhood Sege Park in Malmö. The process is
compared to the situation for community driven development in Hamburg, as
well as an outlook at the conditions in Sweden in general. The empirical material
consists of 22 semi-structured interviews with a general focus of Sweden,
and a specific focus of Hamburg and Malmö. The theoretical framework is
based upon a critical review of the dominating and alternative actors in urban
development and their transition perspectives. The case is being studied
based upon Avelino’s (2017) perspective of power and Wolfram’s (2016)
perspective of transformative capacity, operationalized by Castán Broto et al.
(2019).
The analysis and the result of the study reveal that a community driven presence
gives an increased participation in the public debate and a larger involvement
of other non-profit actors. Political support has shown to be the
key factor for a community driven presence. In comparison between Malmö
and Hamburg the local context has shown to be crucial, especially in relation
to which capacity the housing sector is seen as a political issue or not.
Consciousness, politization and the deficit of empowerment actors for underrepresented
groups, are considered as some of the core reasons why transformative
capacity is not being strengthened among Swedish sharing- and
housing communities. Based upon the observation that a common understanding
of sustainable transition is missing in the studied case, it’s possible
to believe the urban transition process to a very low degree carries traces of a
transformative capacity and hence is not considered to contribute to a socio-
ecological inclusive and resource saving urban renewal.

Main title:Alternativa stigar mot nya gemenskaper för delande och bostadsbyggande
Subtitle:en studie av förutsättningarna för att integrera en gemenskapsdriven utveckling i stadens omställningar.
Authors:Pastorino Nyman, Victor
Supervisor:Vogel, Nina
Examiner:Dahl, Caroline and Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Byggemenskaper, Transformativ kapacitet, Sege park, Stigberoende, Delning, Hållbar omställning, Stadsomvandling, Gemenskapsdriven utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18393
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18393
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2022 10:16
Metadata Last Modified:14 Oct 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics