Home About Browse Search
Svenska


Norberg, Sara, 2022. Mer växtkraft i trädgårdslandet med bokashi? : ett jämförande odlingsförsök med bokashi, traditionell kompost, BSF-kompost och biogödsel. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Att ta vara på matavfall från hushållen är viktigt för att ställa om till ett hållbart samhälle med cirkulära system för näringsämnen och energi. Hemkompostering nämns i EU:s direktiv om avfallshantering som en metod för att återvinna bioavfall där det uppstår. Ett alternativ till kompostering är bokashi, en metod som fått mycket uppmärksamhet i Sverige de senaste åren. Med bokashi menas då att matavfall från hushåll fermenteras i hink inomhus med hjälp av så kallade effektiva mikroorganismer, EM. När processen är klar grävs materialet ner i jorden och sägs ge en rad fördelar vid odling såsom bättre groning, fruktbildning och fantastisk växtkraft, särskilt i jämförelse med traditionell kompostering.
De flesta kommuner i Sverige har system för att samla in matavfall från hushåll, och rötning är den vanligaste metoden för att behandla matavfall. Genom utvinning av biogas och biogödsel tas både näring och energi tillvara vid rötningsprocessen. Det finns också andra tekniker, och mycket forskning pågår kring olika metoder att hantera organiskt avfall. Black Soldier Fly (BSF)-kompost är ett exempel, där fluglarver omvandlar organiskt material till produkter som kan användas till bland annat djurfoder och gödselmedel.
Försöket var ett tvåfaktoriellt odlingsförsök där två slags bladgrönsaker testades med nio olika behandlingar med vardera fyra replikat. Effekten av fyra olika bokashimaterial testades; med och utan EM samt två olika ursprungsmaterial. Dessutom testades två olika tillförselmetoder, homogent blandad i jorden och tillsatt i klump. Bokashimaterialen jämfördes även med traditionell kompost, biogödsel och BSF-kompost. Av de nio behandlingarna var två kontroller, en utan näringstillsats, och en med mineralgödsel (NPK). Fem försöksparametrar undersöktes: (i) groning, (ii) döda plantor, (iii) skattad vitalitet, (iv) SPAD-värde och (v) biomassa.
Resultaten visade inga signifikanta skillnader för bladgrönsaker som behandlats med bokashi där EM tillsatts jämfört med bokashi utan EM, men en trend sågs där karaktären på ursprungsmaterialet påverkade resultatet. Bokashi som var skapat av kattmat och potatis samt var finfördelat gav ett något bättre resultat jämfört med bokashi som skapats av matavfall från hushåll och var grovt fördelat. Behandling med biogödsel gav mycket bra växtkraft och även BSF-kompost och bokashin där ursprungsmaterialet finfördelats väl innan tillverkning fungerade bra. Studien visade mycket liten skillnad mellan bokashi och kompost som tillverkats av liknande material, av 16 jämförelser var endast ett resultat signifikant bättre för bokashi jämfört med kompost.
Slutsatserna av studien är att bokashi som gödsel- och jordförbättringsmedel kan ge god växtkraft vid odling oavsett om EM tillsätts eller ej, men kvaliteten påverkas av ursprungsmaterialets innehåll eller grad av finfördelning. Andra studier har visat att goda odlingsresultat med bokashi ofta beror på ursprungsmaterialets innehåll av kväve. Dock behövs mer forskning kring bokashi och EM, då många av de studier som publicerats är motstridiga.
För en omställning till ett cirkulärt system för näring är det viktigt att matavfall från hushåll återvinns och ersätter konstgödsel. För hushållen är kommunal insamling för behandling genom rötning till biogas och biogödsel att föredra då det är en väl beprövad metod med miljömässigt hållbara fördelar, men även kompostering och bokashi kan fungera som metod för hushållen att omvandla matavfall till gödsel- och jordförbättringsmedel.
Nyckelord: EM, återvinning, matavfall

,

Managing food waste from households is important for converting to a sustainable society with circular systems for nutrients and energy. Home composting is mentioned in the EU directive on waste management as a method for recycling biowaste where it is generated. An alternative to composting is bokashi, a method that has received a lot of attention in Sweden in recent years. This method treats food waste from households, in a bucket directly in the kitchen, through fermentation with so called effective microorganisms, EM. When the process is complete, the organic matter is buried in the soil. The method claims to provide several benefits during cultivation, such as better germination, fruiting, and crop vitality, especially in comparison with traditional compost.
Most municipalities in Sweden have systems for collecting food waste from households and anaerobic digestion is the most common treating method for food waste. The process recycles both nutrients and energy as it produces biogas and biofertilizer. There are also other technologies for treating organic waste and a lot of research is in progress. Black Soldier Fly (BSF)-compost is one example, where fly larvae convert organic matter to animal food and fertilizers.
The experiment was a two-factor pot-trial where two kinds of leafy vegetables were tested with nine different treatments with four replicates each. The effect of four different bokashi materials was tested; with and without EM, and with two different feedstocks. In addition, two different application methods were tested, homogeneously mixed with soil, and added in a cohesive lump. The bokashi materials were compared with traditional compost, biofertilizer from anaerobic digestion and BSF-compost. Another two treatments were controls, one without nutritional supplement, and one with mineral fertilizer (NPK). Five experimental parameters were examined: (i) germination, (ii) dead plants, (iii) estimated vigor of the plants, (iv) SPAD value and (v) biomass.
The result showed no significant differences for leafy vegetables treated with bokashi where EM was added compared to bokashi without EM, but a trend was seen where the properties of the feedstock affected the result. Bokashi that was made of cat food and potatoes and was finely chopped before production worked better as fertilizer than bokashi made of food waste from household and was coarsely chopped. Treatment with biofertilizer from anaerobic digestion gave very well-developed plants. BSF-compost and bokashi made by finely chopped organic matter also worked well. The study showed very small differences between bokashi and compost made from similar materials, out of 16 comparisons, only one result was significantly better for bokashi compared to compost.
The conclusions of the study are that bokashi as a fertilizer and soil improver can be used to give good growth during cultivation both with and without EM, but the quality is affected by the composition of the origin material or degree to which the original material is chopped. Other studies have shown that good cultivation results with bokashi often depend on the content of nitrogen in the organic matter. However, more research about bokashi is needed as many of the published studies are contradictory.
For an adaption to a circular system for nutrients, it is important that food waste from households is recycled and replaces artificial fertilizers. Municipal collection for treatment through anaerobic digestion to biogas and biofertilizer is to prefer because it is a well proven method with environmentally sustainable benefits but composting and bokashi can also work as method for the households to manage of food waste for conversion to fertilizer and soil improver.
Keywords: EM, recycling, food waste

Main title:Mer växtkraft i trädgårdslandet med bokashi?
Subtitle:ett jämförande odlingsförsök med bokashi, traditionell kompost, BSF-kompost och biogödsel
Authors:Norberg, Sara
Supervisor:Dahlin, Sigrun and Mårtensson, Anna
Examiner:Berggren Kleja, Dan
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2022:15
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:EM, återvinning, matavfall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18371
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18371
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fertilizing
Processing of agricultural wastes
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2022 10:51
Metadata Last Modified:05 Oct 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics