Home About Browse Search
Svenska


Tynell, My, 2022. Hybridarbete som det nya vanliga : en kvalitativ studie om samspelet mellan hybridarbete och work-life balance i en svensk nischbank. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
807kB

Abstract

Innan Coronapandemin har normen för förvärvsarbete varit att utföra arbetet från en bestämd plats såsom ett kontor. För att minska smittspridningen under pandemin uppmanades företag att snabbt ställa om och skicka hem personal för hemarbete i den mån det var möjligt. Inom bank-och finanssektorn har flertalet anställda arbetat hemifrån under delar av, eller hela pandemin. Tidigare undersökningar visar att hybridarbete är här för att stanna och att två av tre personer vill arbeta delvis hemifrån efter pandemins slut. Då hybridarbetet tros bli en allt vanligare arbetsform i framtiden är det således av vikt att undersöka huruvida work-life balance och hybridarbete samspelar med varandra.
Denna studie tar sikte på att undersöka work-life balance i en svensk nischbank. Detta görs genom att kolla på hybridarbetets roll för upplevd balans mellan arbete och privatliv hos medarbetare. En kvalitativ forskningsmetod har valts för denna studie där tre semistrukturerade intervjuer ligger till grund för empirin. Tre medarbetare från den svenska nischbanken Nordax Bank har intervjuats där samtliga respondenter arbetar heltid och i hybridform. Det empiriska materialet intervjuerna genererat har genomgått en tematisk analys där materialet kodats om till olika teman.
Studiens insamlade empiri visar att medarbetarna upplever en god work-life balance när de arbetar i hybridform. Detta då hybridarbete bland annat bidragit till en flexibilitet som främjar både arbetet och privatlivet. Vidare konstateras att arbete i hybridform förbättrat medarbetarnas upplevda work-life balance. Denna förbättring beror på flertalet faktorer som både inkluderar själva platsen där arbetet utförs ifrån samt platsens omkringliggande strukturer.

,

Before the Corona pandemic, the standard for labor has been to work from a specific workplace, such as an office. To prevent the spread of COVID-19 during the pandemic, companies were asked to facilitate remote working for their employees to most possible extent. The bank and finance sector had employees working from home during the whole or part of the pandemic. Previous surveys show that hybridwork is here to stay and that two of three people want to work partly from home after the pandemic. Due to that hybridwork assumes to increase as a new standard for labor, it’s important to look into the interplay between work-life balance and hybridwork.
This study aims to investigate work-life balance in a Swedish nischbank. This will be done by looking into what role hybridwork has on employees' work-life balance. A qualitative method has been used for this study where three semi-structured interviews have formed the basis for the collections of empirical material. Three employees from the Swedish nischbank Nordax Bank have been interviewed, all of them work full-time and in hybrid form. The empirical material collected from the interviews have gone through a thematic method of analysis and the material has been coded into different themes.
The empirical material of the study shows that employees experience a good work-life balance when working in hybrid form. This is due to the fact that hybridwork has contributed to more flexibility which benefits the employees work and private life. The employees point out that their work-life balance has improved since they started working in hybrid form. This improvement depends on several factors such as the specific place where the employee works from and structures around this place.

Main title:Hybridarbete som det nya vanliga
Subtitle:en kvalitativ studie om samspelet mellan hybridarbete och work-life balance i en svensk nischbank
Authors:Tynell, My
Supervisor:Jonsson, Josefina
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1426
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Work-life balance, Hybridarbete, Nischbank, Medarbetare, Coronapandemin, Flexibilitet, Organisatoriskt stöd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18362
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18362
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:30 Sep 2022 10:37
Metadata Last Modified:01 Oct 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page