Home About Browse Search
Svenska


Gruvborg, Elis and Ericsson, Petter, 2022. Reduktion av viltskador i tallungskog med Trico. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ett stort problem för det svenska skogsbruket är viltskador på ung tall orsakad av klövvilt. De ekonomiska förlusterna av betningen är stora och i denna studie utvärderas en metod med Trico viltreppelent för att minska skador orsakade av vilt. Metoden är enkel att tillämpa, behandlingsmedlet som är helt miljövänligt sprutas på toppskottet av tallarna varje höst tills plantorna är så pass höga att de inte längre betas. Studien genomfördes som en inventering av ett stort försök som genomförts på Östra Rekarne Häradsallmänning. Innehavet på 6 544 hektar ägs av 572 delägare och är beläget sydöst om Eskilstuna i Södermanlands län.

På allmänningen har 210 hektar behandlats från hösten 2019 ̶ 2021. Av den behandlade arealen har 50 hektar slumpmässigt valts ut för inventering. Bestånden ligger spridda över hela innehavet för att minimera risken för lokala variationer av vilttäthet och deras rörelsemönster. Utöver de behandlade bestånden valdes 50 hektar ut som referensbestånd. Dessa var belägna inom samma geografi som de behandlade. Inventeringen genomfördes i juni månad 2022, ca en yta per hektar inventerades. Inom ytan som var 50 m2 stor dokumenterades skador på toppskott, kvistbete, äldre skador, stammar med barkgnag eller fejning samt oskadade stammar på en fältblankett.

Resultatet visar en minskning av skador i de behandlade bestånden. Under vintern 2021 ̶ 2022 minskade stamskadorna till 28 procent i de behandlade jämfört med 57 procent i de obehandlade ytorna. Kvistbete, fejning och barkgnag förekom ungefär i samma omfattning för båda kategorierna. Även fast bestånden var relativt nyplanterade och var behandlade flera gånger så var andelen oskadade plantor endast 53 procent jämfört med 43 i de obehandlade bestånden. Det är en anmärkningsvärt liten skillnad på bara 10 procent. En bidragande faktor till att denna studie resulterade i högre skadeandel än liknande studier tros vara de behandlade beståndens ålder som var så unga att tillgången på annat foder på hygget ej fanns i så stor utsträckning. Ett förslag är att i framtiden endast behandla huvudplantor i bestånden så att självföryngrade plantor finns för viltet att välja emellan.

Slutsatsen av studien är att Trico med säkerhet fungerar och kan minska betesskador, frågan som kvarstår är om behandlingen som kostar ca 1,08 kr per planta är ekonomiskt lönsam.

,

A large problem for the Swedish forestry is browsing damage on young pine caused by moose, red-deer, fallow-deer or roe deer. The economic loss from this is big, and in this study a method for minimising browsing damage is evaluated. The method consists Trico wich is a treatment agent that has been sprayed on the apical leader of the pine plants. The treatment is being repeated every fall until the plants are so high, the animals don’t reach to brows. The study was implemented on Östra Rekarne generall district public forest, the holding is 16170 acres owned by 572 partners located southeast of Eskilstuna in Södermanlands county.

On the area about 400 acres has been treated with Trico, of that area 100 acres is randomly selected to be invented. This because minimising the risk of local variation in game density or movement pattern. Beyond the treated areas reference stands with 100 acres of forest has been selected to compare with located in the same area. The practical inventory was proceeded in June 2022 and consisted of collecting the propotion of browsing damage in the different forest stands that has been treated with Trico and reference stands. Collected data was damaged apical leaders, twig browsing, barque damage and undamaged plants. All different damages was documented in a field form.

The result showed that Trico decreased browsing of apical leaders in the treated stands from 57 percent in the untreated area to 28 percent in areas treated with Trico. Twig browsing and other damages caused by animals was approximately same in both segments. However even the stands were relative recently planted and treated several times the undamaged plants were only 53 percent in the treated area compared to 43 in the in the treated. It’s a remarkable small difference of 10 percent. An important variable that probably made this study result in higher browsing damage than other similar studies is the age of the stands. In the invented forest stands only treated plants consisted, which forces the animals to eat treated plants. A proposal is to only treat the main plants and not every plant so the animals can choose between Trico treated and untreated.

The conclusion is that Trico works to minimise the browsing damages for sure. The question that remains is if Trico which cost 1,08 SEK per plant is economic profitable.

Main title:Reduktion av viltskador i tallungskog med Trico
Authors:Gruvborg, Elis and Ericsson, Petter
Supervisor:Sundstedt, Eric
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:29
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:tall, beteskador, viltskydd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18328
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18328
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2022 08:28
Metadata Last Modified:16 Sep 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page