Home About Browse Search
Svenska


Rolff, Olga, 2022. Reflektioner : en omgestaltning av området vid Cassina de Pomm med platsidentitet i fokus. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Platsidentitet är ett begrepp som ofta används i gestaltningssammanhang. Hur kan man ta sig an och hantera en plats identitet? I detta arbete undersöks begreppet platsidentitet och hur en befintlig platsidentitet kan influera och styra en omgestaltning av en plats.

Under Milanos gator finns ett slumrande kanalsystem. Kanalsystemet började byggas redan på 1100-talet men byggdes över när det som transportsystem konkurrerades ut av biltrafik och järnväg. Idag finns ett intresse för att öppna kanalerna igen och det har gett upphov till den tävling som detta arbete tar avstamp i. I tävlingen efterfrågas att de bidrag som lämnas in ska visa hur platsens identitet kan stärkas.

Metoden som används är Research by design och genom den tas ett gestaltningsförslag fram. Arbetets resultat består av flera delar varav en syftar till att identifiera och förstå den befintliga identiteten. Den befintliga identiteten guidar sedan det gestaltningsförslag som tas fram. Gestaltningen grundas på vad som anses bygga en platsidentitet med avstamp i Edwards Relphs teorier, platsens material, aktiviteterna som sker på platsen och människors relationer till den.

Gestaltningsförslaget kallas Reflektioner och har influerats av de solkatter som kanalen skapar i området. Förslaget har en grundtanke om att bevara mycket som fungerar på platsen för att värna om de relationer människor har till den idag. Utöver det får aktiviteterna på platsen styra behovet av förändring tillsammans med materialens kvalitet och karaktär.

,

Place identity is a common phrase used in relation to design. How can a place identity be approached and handled? In this thesis the concept of place identity is studied as well as how an existing place identity can guide the redesign of a place.

Beneath the streets of Milan there is a slumbering system of canals. The building of the canals began already in the 10th century, but they were built over when they were out competed as a transportation system by the railway and car traffic. Today there is an increasing interest in opening the canals again which have resulted in a competition which this thesis is based on. In the competition the entries are asked to show how the place identity can be strengthened.

The method used is Research by design and through the method a design proposal is constructed. The result is made up of several parts where one of them aims to investigate and understand the existing place identity. The existing identity thereafter guides the design proposal. The design is based on the theories of Edward Relph, the place material, activities, and the meaning people assign to it.

The design proposal is called Reflections and is inspired by the reflections of the canal on the environment around it. The proposal has a main concept of preserving many things that work within the area to cherish the people's existing relations to the site. Besides that, the activities of the site will guide the design with help from the materials and character of the site.

Main title:Reflektioner
Subtitle:en omgestaltning av området vid Cassina de Pomm med platsidentitet i fokus
Authors:Rolff, Olga
Supervisor:Lundvall, Anna
Examiner:Eriksson, Tomas and Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Platsidentitet, Relph, Cross, Kanal, Milano, Naviglio, waterfront design, vattennära gestaltning, kanal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500485
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500485
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2022 07:19
Metadata Last Modified:17 Sep 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page