Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Oskar and Nylander, Jacob, 2022. Prisvolatilitet, riskbedömning och strategi hos svenska lantbrukare på grund av kriget i Ukraina : riskhantering i det svenska lantbruket. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
752kB

Abstract

Olika former av kriser är en stor faktor som kan leda till stora problem för
lantbrukare. Syftet med detta arbete är att undersöka vad personer ifrån olika delar
av lantbrukssektorn tänker kring de stora prissvängningarna som är till följd av
kriget och hur man som lantbrukare ska agera för att minimera riskerna det innebär.
Kriget i Ukraina är en stor faktor som ställer till det mycket för lantbrukare i Sverige
då priserna på både insatsvaror och avsaluvaror har gått upp väldigt mycket. Detta
gör att det svenska lantbruket utsätts för en stor risk då det råder ovisshet kring vad
som kommer ske med priserna på varor av alla slag. Prisvariationen är stor vilket
gör att det är ovisst hur det kommer se ut ekonomiskt den kommande tiden. Det gör
att lantbrukare får tänka om i sin planering och ha en strategi som är anpassad till
de svåra förhållandena som råder just nu.
Studien är gjord med en kvalitativ undersökning där 7 olika personer inom
lantbruket har intervjuats. 2 av dessa är rådgivare och 5 av dessa är bönder med
olika produktionsinriktningar. De områden som representeras är spannmål, mjölk,
nötkött, smågris och ägg. Detta gjordes för att få en bred undersökning med svar
ifrån olika inriktningar och få en förståelse hur olika inriktningar drabbats av kriget.
Att inte veta vad som kommer att ske imorgon är en svårighet som de intervjuade
personerna tryckte på. Med dessa stora prisvariationer och brist på varor så är det
svårt att veta om det är rätt att köpa idag, till ett väldigt högt pris, eller vänta tills
imorgon när det kanske är billigare eller så kan varan antingen vara ännu dyrare
eller vara slut. ” Det har aldrig varit så lönsamt att göra rätt men så dyrt att göra fel”
är ett citat ifrån markandsrådgivaren som intervjuades vilket belyser att riskerna är
stora, så man måste veta vad man håller på med. Samtliga som intervjuats är väldigt
eniga om att det är viktigt att prissäkra och att sprida ut riskerna i sitt företag för att
vara så säker som möjligt. Att stå på ett ben är alldeles för riskabelt nu i dessa tider.
Inom animalieproduktionen har det både tidigare och nu visat sig att de som själva
producerar foder till sina djur minskar risken vid prisvariationer.

,

Various forms of crises are a major factor that can lead to major problems for
farmers. The purpose of this work is to investigate what people from different parts
of the agricultural sector think about the large price fluctuations that are as a result
of the war in Ukraine and how farmers should act to minimize the risks involved.
The war in Ukraine is a major factor that causes big problems for farmers in Sweden
as the prices of both inputs and market goods have gone up very much. This means
that Swedish agriculture is exposed to a great risk since there is uncertainty about
what will happen to the prices of goods of all kinds. The price variation is large,
which means that it is uncertain what it will look like financially in the coming time.
This means that farmers must rethink their planning and have a strategy that is
adapted to the difficult conditions that prevail right now.
The study was done with a qualitative survey where 7 different people in agriculture
were interviewed. 2 of these are advisors and 5 of these are farmers with different
production orientations. The areas represented are cereals, milk, beef, piglet and
eggs. This was done in order to get a wide survey with answers from different
orientations and get an understanding of how different agricultural orientations
were affected by the war.
Not knowing what will happen tomorrow is a difficulty that the interviewees
pressed. With these large price variations and lack of goods, it is difficult to know
if it is right to buy today, at a very high price, or wait until tomorrow when it may
be cheaper, or the product can either be even more expensive or be out of stock. "It
has never been so profitable to do the right thing but so expensive to do the wrong
thing" is a quote from the market adviser who was interviewed, which highlights
that the risks are great, so you must know what you are doing. All those interviewed
agree very much that it is important to secure prices and to spread the risks in their
company in order to be as safe as possible. Standing on one leg is far too risky now
in these times. In animal production, it has been shown both before and now that
those who produce feed for their animals themselves reduce the risk of price
variations.

Main title:Prisvolatilitet, riskbedömning och strategi hos svenska lantbrukare på grund av kriget i Ukraina
Subtitle:riskhantering i det svenska lantbruket
Authors:Gustafsson, Oskar and Nylander, Jacob
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:krig, risk, prisvolatilitet, strategi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18302
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18302
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:12 Sep 2022 11:03
Metadata Last Modified:13 Sep 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page