Home About Browse Search
Svenska


Bakke Hjulmand, Maja and Stöhr, Johanna, 2022. Undervisning av ryttarkänsla under gruppridlektioner : en kvalitativ studie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ridsport kräver samarbete mellan människa och häst. När ryttaren uppnår ett fungerande sådant samarbete kan detta ibland benämnas som ryttarkänsla. Ryttarkänsla är en personlig känsla och det finns nästan lika många definitioner som det finns ryttare. Att ryttaren lär sig hitta och utveckla sin ryttarkänsla är viktigt för hästens välfärd då ryttaren med tiden hittar och lär sig använda mindre och mer finstämda hjälper med rätt timing. En utveckling av ryttarkänslan ger även efter hand ryttaren en förståelse och förmåga att rida olika typer av hästar på deras villkor med förståelse för individen. Att uppnå ryttarkänsla kan vara en av målsättningarna med ridningen för aktiva inom sporten oavsett inriktning och det är därför av stor vikt att belysa ämnet redan i början av ryttarens karriär, som i många fall startar på en ridskola.
Studiens syfte är att dels att utforska ridlärares uppfattningar kring hur de vill förmedla ryttarkänsla, dels att synliggöra på vilka sätt interaktion angående ryttarkänsla kan förekomma vid grupplektioner på ridskola. Frågeställningarna var följande; Hur vill ridlärare undervisa för att eleverna ska uppnå ryttarkänsla under gruppridlektion? Hur instruerar ridlärare för att eleverna ska uppnå ryttarkänsla under gruppridlektioner?
Materialet som använts var tio intervjuer med ridlärare som är en del av ett större material. Detta material har analyserats genom fenomenografisk metod. Därtill har sex filmer av inspelade ridlektioner med olika ridlärare använts som material och analyserats med hjälp av multimodal interaktionsanalys.
Resultatet visade att samtliga ridlärare önskade i olika grad arbeta med ridtekniska instruktioner för att få sina elever att uppnå ryttarkänsla under grupplektioner. De flesta ridlärare uttryckte att de strävade efter att använda metaforer och liknelser i sin undervisning. De beskrev att de önskade använda positiv återkoppling i ögonblicket eleven gjorde rätt för att bekräfta rätt känsla.
För att uppnå ryttarkänsla i praktiken genom instruktioner i grupp använde ridlärarna till stor grad återkoppling och instruktioner om kroppslig uppfattning. Alla ridlärare använde sig av metaforer och liknelser under gruppundervisning, men i olika grad. Samtliga ridlärare använde sig av hästen för att visa på dess reaktion och koppla den till ryttarens agerande.

,

The equestrian sport is a sport demanding collaboration between the human and the horse. When the rider achieves such a cooperation, this is entitled as equestrian feel. Equestrian feel is a personal feeling and there are almost as many definitions as there are riders. The rider finding and developing their equestrian feel is crucial for the horse's welfare as the rider with time finds and learns to use smaller and more delicate aids with the right timing. A development of the equestrian feel gradually gives the rider an understanding and the ability to ride different kinds of horses on their conditions and with an understanding for the individual. To achieve equestrian feel may be part of the goal of the equestrian sport for active practitioners in all disciplines, thus the importance of illustrating the subject in the beginning of the rider’s equestrian career, which often is commenced at a riding school.
The purpose of this study was to increase the understanding of how riding instructors want to teach for their students to achieve equestrian feel during group lessons and to find out how the instructors use their instructions to achieve the goal.The questions used were; How do riding teachers want to teach in order for students to achieve a equestrian feel during group lessons? How do riding instructors instruct students to achieve equestrian feel during group lessons? The material used was ten interviews with riding teachers which is part of a larger material. This material has been analyzed using a phenomenographic method. Six additional films of recorded riding lessons held by different riding teachers have been used as material and have been analyzed using multimodal interaction analysis.
The result of the study showed that riding teachers wanted to use technical instructions to get their students to achieve equestrian feel during group lessons to a certain extent. Most riding teachers described that they strived to use metaphors and parables when instructing. They also strived to use instant positive feedback in the exact moment to confirm the right feeling.
To instruct on equestrian feel the riding teachers used feedback and instructions regarding physical perception to a large extent. During lessons, all riding teachers used metaphors and parables, but to a various extent. All riding teachers used the horse to emphasize its reaction and connect that to the rider’s actions.

Main title:Undervisning av ryttarkänsla under gruppridlektioner
Subtitle:en kvalitativ studie
Authors:Bakke Hjulmand, Maja and Stöhr, Johanna
Supervisor:Lundesjö Kvart, Susanne
Examiner:Connysson, Malin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K145
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:ryttarkänsla, ridlärare, grupplektion, ridinstruktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18299
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18299
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:12 Sep 2022 07:59
Metadata Last Modified:13 Sep 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics