Home About Browse Search
Svenska


Kjellberg, Sofia and Kuiper, Tom, 2022. Insatsvaror i produktionen : hur svenska mjölkproducenter påverkas när priset på insatsvaror ökar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I vår samtid förekommer oroligheter i omvärlden som medför konsekvenser inom många områden. Efter en längre period av pandemin Covid-19 samt invasionen av Ukraina i Europa har situationen förändrats markant. Oavsett land är många branscher beroende av den globala handeln, som inte utesluter lantbruket och livsmedelsproduktionen i Sverige. På grund av oroligheter i omvärlden visar ny statistik att inflationen inte har varit så hög som den är i dagsläget i Sverige sedan år 1991. Det har länge funnits en oro och kostnadskris inom lantbruket vilket har ökat med rådande oroligheter i omvärlden har priserna på el och drivmedel rusat, samt priserna på foder och gödsel.
Sveriges jordbruk har i alla tider haft en stark koppling till mjölkkon och mjölkproduktionen med en stark integration till vår kultur. Trots detta existerar en trend med minskning av antalet mjölkkor i Sverige eftersom företagens lönsamhet försämras. Det framgår en stor risk att mjölkproduktionen i Sverige riskerar en tvärbroms där ansvar behövs tas från både politiker, konsumenter och producenter.
Syftet med uppsatsen är att analysera påverkan på svenska mjölkproducenter när priset på insatsvaror ökar för primärproduktion. Syftet uppnås med hjälp av att den kvalitativ forskningsmetoden tillämpats där semistrukturerade intervjuer ligger till grund för den insamlade empirin.
Studiens resultat visar att det är en volatil bransch för mjölkproducenter i dagens läge. Omvärldsfaktorer påverkar den svenska produktionen av livsmedel med ökade kostnader och intäkter som inte klarar av att bemöta kostnaderna. Lönsamheten är hårt drabbad inom verksamheterna där ansvar behövs tas av fler än enbart den enskilde producenten.

,

In the age we live in, disturbance occurs in the outside world that brings with it dire consequences in several parts of society. After a long time of the pandemic Covid-19, and then the recent invasion of Ukraine in Europe, the situation has changed remarkably. Regardless of country, many industries are dependent on global trade, which does not exclude Swedish agriculture and food production. New statistics show that because of the disturbances in the world, inflation has not been this high since the year 1991. There has long been a concern and cost crisis in the agricultural industry and with recent disturbance in the world, electricity and fuel prices have increased significantly, as well as the prices of feed and commercial fertilizers.
Sweden's agriculture has always had a strong connection to dairy cows as well as dairy production with a strong integration into Swedish culture. Despite this, there exists a trend in which the amount of dairy cows is decreasing due to the deterioration of profitability for dairy farms. There is a great risk that Swedish dairy production risks a breaking point where responsibility needs to be taken from both politicians, consumers, and producers.
The purpose of this study is to analyze how Swedish dairy farmers get affected when the price on inputs increases. This purpose can be achieved with the use of the qualitative research method in which semi structured interviews will be applied and be the foundation of the gathered empirical.
The result of this study shows that the agricultural industry and the dairy production is volatile in the current situation. Global disturbance and its factors impact Swedish food production in the form of increased costs and with an income that does not match the costs. The profitability within the organizations is severely affected where responsibility needs to be taken by more than just the individual producer.

Main title:Insatsvaror i produktionen
Subtitle:hur svenska mjölkproducenter påverkas när priset på insatsvaror ökar
Authors:Kjellberg, Sofia and Kuiper, Tom
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:insatsvaror,, mjölkproduktion, lönsamhet, värdekedja, costs management, supply chain, ekonomistyrning, intermediate goods, milk production, profitability, value chain, costs management, supply chain, financial management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18282
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18282
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2022 08:30
Metadata Last Modified:06 Sep 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics