Home About Browse Search
Svenska


Rehnström, Hanna, 2022. Säkert arbete med nötkreatur : förebyggande av skador ur lantbrukarnas perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

2019 fanns drygt 15 000 nötköttsproducenter som tillsammans ansvarade för cirka
1 400 000 nötkreatur. Idag avvecklar flera nötköttsproducenter verksamheterna
men man kan se att produktionsstorlekarna på kvarvarande verksamheter blir större.
Arbetsplatsolyckorna som sker inom jordbruken i Sverige minskar i antal, men
skadorna som uppstår är ofta allvarliga och leder till lång sjukfrånvaro.
Syftet med detta arbete är att undersöka i vilka situationer som olyckor sker i
samband med hantering av nötkreatur, samt vad lantbrukare i Sverige gör för att
förebygga att olyckor med skadlig utgång uppstår. Genom en digital enkät med
frågor som skickas ut till 1900 nötköttsproducenter fick producenterna möjlighet
att besvara frågor om olycksdrabbade situationer på gårdarna samt ange vilka
åtgärder de genomför för att undvika olyckor. Svaren på undersökningen
tillsammans med tidigare forskning skapar grunden till svaren på i vilka situationer
olyckor sker i samband med hantering av nötkreatur, och hur man kan förhindra
dessa olyckor.
Tidigare studier visar att olyckor i samband med hantering av nötkreatur främst sker
vid behandling, transportering eller annan hantering av djuren. För att förhindra
olyckor med skadlig utgång så visar tidigare forskning vikten av att reflektera över
vilka säkerhetsåtgärder som kan vidtas. Genom god kunskap om nötkreaturens
beteende och flyktinstinkter så skapas en säkrare arbetsmiljö, eftersom farliga
situationer kan uppstå när djur känner sig stressade eller trängda. Vikten av att alltid
ha en reträttväg, undvika ensamarbete och inte arbeta vid hög stress lyfts som
viktiga riktlinjer enligt lantbrukare som intervjuats i tidigare studier för att undvika
skador. Den digitala undersökningens resultat visar att olyckor främst sker i
samband med gruppering, transportering eller vid hantering av ko med kalv. Samt
att nötköttsproducenterna anser att avsaknad av grindar, stress och ensamarbete är
några faktorer som påverkar arbetsmiljön negativt, och att märkning av kalvar,
gruppering och behandling av djur är situationer då olyckor uppstår. Genom att inte
stressa, planera och tänka på reträttvägar så kan olyckor förebyggas enligt
lantbrukarna som besvarat enkäten.
Slutsatsen av arbetet blir att lantbrukarnas åsikter om när olyckor sker och hur de
ska förebyggas stämmer överens med tidigare forskning som genomförts inom
området. Men även att lantbrukarna behöver stöttning i förebyggande åtgärder, där
man genom att undvika ensamarbete, försöka stressa mindre, tänka igenom
kommande arbetsmoment och genomföra förebyggande säkerhetsåtgärder kan
minimera skaderisken.

,

In 2019, there were about 15,000 beef producers who together were responsible for
about 1,400,000 cattle. More and more beef producers are closing their productions,
but you can see that the production sizes are getting bigger. Several of the farmers
in Sweden are self-employed and work part-time in agriculture. The workplace
accidents that occur in agriculture in Sweden are decreasing in number, but the
injuries that occur are often serious and lead to long sick leave. It can also be
assumed that only a fraction of the injuries are reported, and that the dark number
of injuries in connection with the handling of cattle is large.
The purpose of this work is to investigate in which situations accidents occur in
connection with the handling of cattle, and what farmers in Sweden do to prevent
accidents from happening. Through a digital survey with questions sent out to 1900
beef producers, producers are given the opportunity to answer if they have had an
accident, in what situation the accident happened, why they think the accident
happened and what they do for measures on their farm to prevent accidents. The
answers to the survey together with previous research then form the basis for
answering in which situations accidents occur in connection with the handling of
cattle and how to prevent these accidents.
Previously studies and research show that accidents occur in connection with the
handling of cattle mainly during the treatment and grouping of animals but the risks
of handling a cow with a calf or loading animals are also raised. It is important to
think through the working moment and analyze which safety measures that can be
taken to prevent an accident. Having good knowledge of the cattle's behaviors and
knowledge of their escape behavior can also creates a safer working environment.
Dangerous situations according to farmers mainly occur when the animals feel
stressed or crowded. But a dangerous situation can be prevented if the animal
keeper know how to read the animals behaviours. The importance of always having
a retreat path, lockable feed fronts, only breeding on individuals with a good
temper, avoiding working alone and not working when you are stressed is
highlighted as important guidelines according to farmers to avoid injuries.
The results of the survey show that accidents mainly occur in connection with
grouping, transport or when handling a cow with a calf. It also shows that beef
producers believe that the lack of gates, stress and loneliness are some factors that
affect accidents, and that marking calves, grouping and treating animals are
situations when accidents occur. By not stressing, planning well and thinking about retreat routes can help to prevent accidents from happening according to the farmers
who answered the survey.
The conclusion of this work is that the farmers opinions on when accidents occur
and how they should be prevented are in line with previous research carried out in
the field. But also the fact that farmers need support in preventive measures, like
avoiding working alone, trying to stress less, thinking through future work steps
and implementing preventive safety measures can minimize the risk of injury.

Main title:Säkert arbete med nötkreatur
Subtitle:förebyggande av skador ur lantbrukarnas perspektiv
Authors:Rehnström, Hanna
Supervisor:Lundqvist, Peter
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Nötkreatur, säker arbetsmiljö, säker djurhantering, beteende, olyckor, arbetsmiljö, arbetsplatsolyckor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18280
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18280
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2022 08:07
Metadata Last Modified:06 Sep 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics