Home About Browse Search
Svenska


Kartus, Ida, 2022. Barriärer på torget : en fallstudie av fotgängares rörelsemönster på Stora torget i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development


Full text not available

Abstract

Uppsatsens syfte är att undersöka hur oskyddade trafikanters rörelsemönster påverkas i relation till andra fotgängare och olika barriärer, som till exempel skyddade trafikanter. Skyddade trafikanter innefattar de som kör till exempel en bil eller buss. Oskyddade trafikanter innefattar fotgängare, cyklister samt motorcyklister. För att identifiera detta samt svara på frågeställningen utfördes en naturalistisk observationsstudie över Stora torget i centrala Uppsala samt stöttning av tidigare forskning. Tidigare forskning har framställt hur en människas rörelsemönster varierar beroende på hennes omgivning. Rörelsemönster är ett begrepp där flera faktorer som barriärer, utrymme och mål, spelar roll för dess resultat. I denna uppsats är barriär något negativt då det hämmar en oskyddad trafikants rörelsemönster. Denna studie undersöker hur oskyddade trafikanters rörelsemönster ser ut på Stora torget i Uppsala vid tre olika tidpunkter under en veckodag. Stora torget agerar som en nod för shopping, restauranger och har bussförbindelser. Detta resulterar i mycket rörelse under rusningstid vilket kan innebära att de oskyddade trafikanterna tar mer hänsyn till de skyddade trafikanterna än tvärtom. Utgångspunkten med observationen är att se hur oskyddade trafikanters rörelsemönster har beaktats vid utformning av Stora torget. Resultatet av observationen i detta arbete visade att Stora torget är en barriär att ta sig över under rusningstid för de oskyddade trafikanterna, när flera bussar stannar där samtidigt. Det baseras på att de oskyddade trafikanternas rörelsemönster bröts på grund av bussarna. Det går dock inte att säga om de påverkas av det.

,

The purpose of this thesis is to investigate how the movement patterns of unprotected road users are affected by other unprotected road users and various barriers, such as protected road users. Unprotected road users include pedestrians, cyclists and motorcyclists. To identify this and answer the issue, a naturalistic observation study was conducted over Stora torget in central Uppsala and support from previous research. Previous research has shown how a person´s movement patterns vary depending on their environment. Movement pattern is a concept where several factors, such as barriers, space, and goal play a role in its results. In this thesis, the barrier is somewhat negative as it inhibits an unprotected road user´s movement pattern. This study investigates what the movement patterns of unprotected road users look like on Stora torget in Uppsala at three different times during a weekday. The main square acts as a node for shopping, restaurants and has bus connections. This results in a lot of movement during rush hour, which can mean that the unprotected road users pay more attention to the protected road users than the other way around. The starting point with the observation is to see how the movement patterns of unprotected road users have been considered when designing Stora torget. The results of the observation in this essay showed that Stora torget is a barrier to cross during rush hour for the unprotected road users, when several buses stop there at the same time. It is based on the fact that the movement patterns of the unprotected road users were broken due to the buses. However, it is not possible to say whether they are affected by it.

Main title:Barriärer på torget
Subtitle:en fallstudie av fotgängares rörelsemönster på Stora torget i Uppsala
Authors:Kartus, Ida
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Rörelsemönster, tillgänglighet, oskyddade trafikanter, skyddade trafikanter, barriär
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500481
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500481
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2022 07:26
Metadata Last Modified:06 Sep 2022 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics