Home About Browse Search
Svenska


Mathiasson, Göran, 2022. Trender bland Sydveds leverantörers efterfrågan av skogliga tjänster. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

För ett skogsbolag med kontexten virkesköpande bolag utan industrier och egen skog, är virkesköp grundläggande för hela verksamheten. Sydved har en sådan kontext, med en försörjning som i huvudsak kommer från lokala köp från privata leverantörer. Det medför att försörjningen är starkt beroende av de privata leverantörerna, vilket i sin tur medför att en god och långsiktig relation eftersträvas med dessa. För att bibehålla befintliga leverantörer, har denna rapport syftet att undersöka vilka tjänster som efterfrågas och vart tjänsterna ska kunna nås. Målet är att ta fram trender bland leverantörernas efterfrågan av skoglig service, för att kunna utveckla ett så komplett serviceföretag som möjligt.

En enkätundersökning skickades till 361 slumpmässigt utvalda leverantörer som levererat virke till Sydved under det senaste året. Denna enkät erhöll en svarsfrekvens på 4,4 procent. För ytterligare underlag att dra slutsatser av till undersökningen genomfördes djupintervjuer med sju personer som besvarat enkäten.

I undersökningen konstaterades att god relation mellan inköpare och leverantör är den viktigaste faktorn till att Sydved anlitas. En relation mellan parterna som bygger på förtroende leder till långvariga relationer. Det som möjliggör och bygger upp kontakten är huvudsakligen fysiska möten, vilka leverantörerna värderar mycket högt och är därför tjänster som är fördelaktiga att lägga resurser på.

Det som behöver utvecklas är snabb information till leverantörerna för att ge dem insikt i företagets verksamhet, vilket erfordras för att leverantörerna ska känna trygghet och hålla en långsiktig relation med skogsbolaget. Somliga tjänster skulle huvudsakligen kunna erbjudas digitalt för att bidra till tidsbesparingar och ökad produktivitet. Vinningen av resurser med digitalisering ger möjlighet till omfördelning av resurser, som då bör läggas på tjänster där leverantörerna i första hand önskar genomföra fysiska möten. De tjänster som det finns potential att satsa digitalt på är enligt denna studie: kostnadsinformation, prislistor och planrelaterade tjänster.

Nya tjänster som efterfrågas är utbildningsmaterial för den självverksamme skogsägaren i form av webb-placerade informationsfilmer. Positiv respons ges även på en möjlig funktion att simulera koldioxidbindning i skogsbruksplanen och programmet ”Min skog” (Sydveds egen programvara).

Framöver finns det utrymme för vidare studier att följa upp resultaten av eventuellt genomförda förändringar i skogsservicearbetet och därmed bekräfta eller avfärda om de förväntade effekterna från denna rapport uppnåtts.

,

For a forest company with the context of timber-buying company without industries and own forest, timber purchases are fundamental to the entire business. Sydved has such context, with a supply that mainly timber comes from local purchases from private suppliers. This means that the supply is strongly dependent on the private suppliers, which in turn means that a good and prolonged relationship is sought with them. In order to maintain existing providers, this report aims to examine which services are in demand and where the services can be accessed. The goal is to produce trends among the suppliers' demand for forestservices, in order to be able to develop as complete a service company as possible.

A survey was sent to 361 randomly selected suppliers who delivered timber to Sydved during the past year. For further evidence to draw conclusions from the survey, in-depth interviews were conducted with seven people who answered the questionnaire.

The survey found that a good relationship between buyer and supplier is the most important factor in hiring Sydved. A relationship between the parties based on trust leads to prolonged relationships. What enables and builds the contact are mainly physical meetings, which the suppliers value very highly and are therefore services that are advantageous to invest resources in.

What needs to be developed is quick information to the suppliers to give them insight into the company's operations, which is required for the suppliers to feel secure and maintain a prolong relationship with the forestcompany. Some services could mainly be offered digitally to contribute to time savings and increased productivity. The gain of resources with digitization provides the opportunity for redistribution of resources, which should then be spent on services where the suppliers primarily want a physical meeting to carry out. According to this study, the services that there is potential to digitize are: cost information, pricelists and plan-related services.

New services that are in demand are education-materials for the self-employed forest owner in the form of web-placed information films. Positive feedback is also given on a possible function to simulate carbon dioxide accumulate in the forestry-plan and the program "My forest" (Sydved's own software).

In the future, there is room for further studies to follow up the results of any implemented changes in the service work and thereby confirm or dismiss whether the expected effects from this report have been complited.

Main title:Trender bland Sydveds leverantörers efterfrågan av skogliga tjänster
Authors:Mathiasson, Göran
Supervisor:Sándor, Carina
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:27
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:service, digitalisera, enkätundersökning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18224
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18224
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2022 08:57
Metadata Last Modified:20 Aug 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics