Home About Browse Search
Svenska


Rietz, Anna, 2022. Skogliga utbildningar och konkurrens – En analys av studenternas väg till slutgiltigt val. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Förutsättningar för de skogliga utbildningarna har förändrats mycket bara de senaste åren. Utbudet av skogliga utbildningar har länge dominerats av endast tre program: Jägmästar-, Skogsmästar- och Skogsteknikerprogrammet. Flera nya aktörer har kommit in på marknaden för skogliga utbildningar och till hösten 2021 fanns det mer än sju olika skogliga program. Den nyaste förändringen är den reform som gjorts av Jägmästarprogrammet, som resulterat i tre nya kandidatprogram (Jägmästare u.å.). En annan ny aktör är även Linnéuniversitetet, som idag erbjuder ett Skogskandidatprogram som etablerades 2008 (Skogskandidatprogrammet startar hösten 2016 u.å.).

Syftet med den här studien är därför att undersöka konkurrensläget mellan Skogmästarprogrammet och andra skogliga utbildningar, samt undersöka vilka som varit de mest avgörande faktorerna för studenterna vid valet av utbildning. Undersökningen innefattar följande utbildningsprogram: Skogsmästare, Skogligt Basår för blivande Skogsmästare, Skogstekniker, Skogskandidat, Skogsvetare, Skogsekonomi och Forest and Landscape. Syftet gör att denna studie är av intresse för alla undersökta institutioner, för att utvärdera sitt eget konkurrensläge och få bättre förståelse av sin egen studentgrupp.

För att undersöka detta gjordes en enkät som skickades ut till respondenterna vid tre olika tillfällen. I enkäten fick respondenterna möjlighet att svara på frågor gällande bakgrundsfaktorer, direkt konkurrens och avgörande faktorer. Bakgrundsfaktorer innefattade aspekter som studenternas uppväxt, tidigare studier, historiken kring deras intresse för skog m.m. Direkt konkurrens baserades på om studenterna sökt alt. övervägt någon annan av de skogliga utbildningarna, och avgörande faktorer baserades på de aspekter som respondenterna ansåg var viktigast för deras val av utbildning, såsom utbildningens inriktning, studieortens goda rykte etc. I sammanställningen av resultatet lades Skogsmästare och Skogligt basår ihop under namnet Skogsmästarspåret.

Resultatet visade att det starkaste konkurrensläget återfanns mellan Skogsmästar-spåret och Skogsvetare. Resultatet baserades på att denna grupp hade flertalet liknande bakgrundsfaktorer och att respondenter från Skogsvetare övervägt att studera vid Skogsmästarspåret och vice versa. Det konstaterades att den avgörande faktorn för att respondenterna ändå valde Skogsvetare var ”studieortens goda rykte”, i detta fall refererat till studieorten Umeå. Konkurrens påvisades även mellan Skogskandidat och Skogsmästarspåret, men kunde senare dementeras baserat på Skogkandidats nischade målgrupp som hade en högre medelålder, hög andel vårdnadshavare och värdesatte högst att inte behöva flytta. Konkurrens konstaterades mellan Skogsmästarspåret och Skogstekniker, men då i form av att Skogsmästarspåret var den största konkurrenten gentemot Skogstekniker och inte tvärtom.

Avgörande faktorer var spridda mellan de olika utbildningarna, men en som rankades högt av alla undersökta utbildningar var ”Utbildningens innehåll och inriktning”.

,

The conditions for the educations in forestry has drastically changed in the last couple of years. The market of forestry educations has gone from three dominating programs, Jägmästare-, Skogsmästare- and Skogstekniker- programme, to the stage of today where there are more than seven programs available. Many new actors of providing programs in forestry has entered the market. Some of the new programmes comes as a result of the recently laughed reform of the Jägmästar-programme that resulted in three new bachelor programmes in forestry (Jägmästare u.å.). One other new actor on the market of forestry education is Linné-university that provides the Skogskandidat- programme that was established in 2008 (Skogskandidatprogrammet startar hösten 2016 u.å.)

The purpose of this examination is therefore to analyse the potential competition between Skogsmästar-programme and other forestry educations and also to evaluate the most important decisive factors for the students when choosing a forestry education. The survey include evaluation of seven different forestry programmes which is the following: Skogsmästare, Skoglig Basår for future Skogsmästare, Skogstekniker, Skogskandidat, Skogsvetare, Skogsekonomi and Forest and Landscape. The purpose of this study makes of interest not only for the Skogsmästar- institution but also for the institutions of the other programmes to singly evaluate their own standing point in the competition but also to get to know their students through an analysis of the most decisive factors.

To evaluate this, a survey was made that was sent out three times. In the survey, the respondents were given the opportunity to answer questions about background factors, direct competition, and crucial factors. Background factors contained aspects regarding the students’ childhood, previous education, the history regarding their interest in forest etc. Direct competition was based on students applying to or consideration to study other forestry programs included in the study. The decisive factors were based on what aspect had the largest impact on their final choice of education, such as the focus of the programme, good reputation of the city where the education was conducted etc. To ease the interpretation of the results, the Skogsmästare and Skogligt Basår was combined to become one category named “Skogsmästarspåret”.

The results showed that the strongest competitions existed between Skogsmästarspåret and Skogsvetare. The result was based on several similarities in the programmes background factors and that several respondents from Skogsvetare had considered to study in Skogsmästarspåret and vice versa. It was found that the crucial factor “Good reputation of the city where the education is conducted”, in this case referred to the city of Umeå, had a large impact on the final decision to study Skogsvetare instead of Skogsmästarspåret. Competition was also found between “Skogsmästarspåret” and Skogskandidat, but this could later be demented based on the highly niched student group of the Skogskandidat-programme. Competition was found between “Skogsmästarspåret” and Skogstekniker, but in that case in the opposite direction. Skogsmästarspåret was the largest competition against Skogstekniker and not the other way around.

The result of decisive factors was widely spread between the different educations but one that was highly ranked in all the examined educations was” The programmes content and orientation/Specialization”.

Main title:Skogliga utbildningar och konkurrens – En analys av studenternas väg till slutgiltigt val
Authors:Rietz, Anna
Supervisor:Sándor, Carina
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:19
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:utbildningsval, ansökningar, studentunderlag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18222
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18222
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2022 08:06
Metadata Last Modified:20 Aug 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics