Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Sanna, 2022. Skogsbrukselevers syn på möjligheterna inom skogsbranschen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kompetens behövs inom alla områden i den växande skogsbranschen. Bland annat krävs skickliga skogsmaskinförare och röjare för att bibehålla den skogliga produktionen. Skogsmaskinförare, som riskerar att i framtiden bli ett bristyrke, har hittills inte varit ett yrke som attraherar kvinnor i någon större omfattning. Istället är kvinnorna i högre grad intresserade av att studera vidare efter gymnasiet.

Examensarbetets syfte är att få en överblick av hur elever på gymnasieskolans naturbruksprogram, med skoglig inriktning, ser på arbetsmöjligheterna inom skogsbranschen efter avslutad utbildning. Studien visar även eventuella könsskillnader gällande jobbchanser, yrkesval och studier. Genom att jämföra skolor ges även en överblick av eventuella nationella skillnader gällande jobbchanser. Arbetet utgörs till största del av en enkätundersökning med medverkande elever i årskurs 2 och 3 på fem av landets gymnasieskolor med skogsbruksinriktning. Dessutom har en litteraturstudie genomförts för att få mer fakta kring området.

Enligt studien ser majoriteten av eleverna positivt på möjligheterna inom skogsbranschen och chanserna att få jobb direkt efter gymnasiet. Det finns inga tydliga skillnader mellan skolorna i elevernas syn på jobbchanserna, men däremot ser eleverna med släktingar inom branschen ljusare på möjligheterna att få jobb direkt efter gymnasiet. Skogsmaskinförare är det mest attraktiva yrket för eleverna, även majoriteten av kvinnorna i undersökningen är intresserade av yrket. 76 procent av eleverna har svarat att de vill jobba som skogsmaskinförare efter gymnasiet. Andra tjänster som eleverna är intresserade av är planerare, produktionsledare, röjare och jakt- och viltansvarig. Däremot är det få elever som är intresserade av tjänster inom tillsyn och naturvård. Andelen kvinnor som läser kurser för högskolebehörighet och vill studera vidare är högre än männen. Skogsmästarprogrammet på SLU är den utbildning som lockar eleverna mest.

Många av eleverna anser att kontakten med skogliga företag under utbildningen kunde ha varit bättre. Genom att öka kontakten skulle eleverna möjligtvis få en bredare bild av möjligheterna inom branschen.

,

Expertise is needed in all areas of the growing forest industry. Among other things, skilled forest machine operators and clearers are required to maintain forest production. Forest machine operators who risk becoming a shortage in the future have so far not been a profession that attracts women. Instead, women are more interested in continuing their studies after high school.

The purpose of the study is to get an overview of how students at the natural resource use programme with a forestry focus looks at the opportunities in the forest industry after completing their education. The study also shows any gender differences regarding job opportunities, career choices and studies. By comparing schools, an overview is also given of any national differences regarding job opportunities. The study consists largely of a questionnaire survey with participating students in grades 2 and 3 at 5 of the country's high schools with a focus on forestry. In addition, a literature study has been conducted to get more information about the area.

According to the study, the majority of students are positive about the opportunities in the forest industry and the chances of getting a job immediately after high school. There are no obvious differences between the schools in the students' view of job opportunities, but on the other hand, students with relatives in the industry are more positive about the opportunities to get a job immediately after high school. Forest machine operators are the most attractive profession for students, also the majority of the women in the survey are interested in the profession. 76 percent of the students have answered that they want to work as a forest machine operator after high school. Other professions that the students are interested in are planners, production managers, clearers and hunting- and game managers. However, there are few students who are interested in services in supervision and nature conservation. The proportion of women who study courses for university admission and want to study further is higher than men. Skogsmästarprogrammet at SLU is the education that attracts students the most.

Many of the students believe that the contact with forestry companies during the education could have been better, by increasing the contact, the students would possibly get a broader picture of the opportunities in the industry.

Main title:Skogsbrukselevers syn på möjligheterna inom skogsbranschen
Authors:Karlsson, Sanna
Supervisor:Sándor, Carina
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:14
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:naturbruksprogrammet, skogsbruk, enkätundersökning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18197
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18197
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2022 14:31
Metadata Last Modified:16 Aug 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page