Home About Browse Search
Svenska


De Vries, Reinder and Sjöberg, Erik, 2022. Sågverkens syn på granbarkborreskadat virke i södra Sverige – användningen och framtiden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img] PDF
1MB

Abstract

Granbarkborreskadat virke har länge varit ett faktum för markägaren men också för skogsföretagen och sågverken. Skogsföretagen vill behålla en god relation med leverantörerna, det vill säga skogsägarna, och känner sig därför tvungna att köpa in sämre virke som håller sämre kvalitéer. Däribland hittar man granbarkborreskadat virke.

Syftet med arbetet är att få en inblick i hur svenska sågverk resonerar samt ser på användningen av granbarkborreskadat virke i södra Sverige, idag och i framtiden.

Rapporten är baserad på en intervjumall som arbetats fram för att besvara de frågeställningar som arbetet ska utreda. Frågorna är utformade för att visa på hur sågverken ser på, och arbetar med, granbarkborreskadat virke i nutid och hur de tror att det kommer att vara i framtiden. Intervjumallen bestod av två delar; nutid och framtid.

Åtta personer valdes ut för att intervjuas i studien. Representanter från fem olika bolag och åtta olika sågverksindustrier finns representerade. Intervjupersonen ska på den organisation denne jobbar ha en position där den fattar strategiska beslut på ett sågverk. De som intervjuats har befattningen platschef, försäljningschef, verkställande direktör och råvaruchef på ett stort eller medelstort sågverk. De verkar också geografiskt i Sveriges södra del där barkborreproblematiken är påtaglig.

I Sverige måste man förhålla sig till AMA-reglerna (Allmän material- och arbetsbeskrivning), och där kan man läsa att man inte får bygga in blåskadat virke i husbyggnationer. Följden av det blir att acceptansen för skadat virke försvinner och att man får svårt att hitta avsättning för granbarkborreskadat virke som har drabbats av blånad. Virket får istället användas till emballage eller gå på export till andra länder, där USA står högst på listan. Samtliga sågverk är överens om att sågning av granbarkborretimmer inte skiljer sig från sågning av det friska virket. Det blir samma slutprodukt men med en lägre klass.

Två av åtta sågverk säger att det finns en lönsamhet för granbarkborreskadat virke, det handlar bara om att hitta den rätta kunden. Resterande respondenter säger att det är svårt att räkna på. De tror dock inte att man ska såga det i någon större utsträckning.

Respondenterna tror inte att angreppen av granbarkborre kommer att öka i framtiden. Möjligheten finns dock beroende på vad som händer med klimatet och skogsbrukets inriktning. Sågverken är eniga om att de inte tror att handeln med granbarkborreskadat virke kommer att öka. Detta i huvudsak för att det skulle krävas ändringar i regelverk, att det idag finns brist på efterfrågan och att det är för låga volymer det gäller.

Några slutsatser som kan dras av studien är dels att acceptansen är relativt låg för blånadsskador i virket. Och dels att sågverkens samlande uppfattning är att de inte tror att granbarkborreangreppen kommer vara mer omfattande i framtiden. De tror heller inte att handeln med det angripna och skadade virket kommer öka i framtiden.

,

Spruce bark beetle damaged timber for a long time has been a fact for the landowner but also for the forest companies and sawmills. The forest companies want to maintain a good relationship with the suppliers, i.e., the forest owners. Therefore, they see themselves forced to buy inferior timber that holds poorer qualities. Including spruce bark borer damaged timber.

The purpose of the work is to gain an insight into how Swedish sawmills reason and look at the use of spruce bark beetle damaged timber in southern Sweden, today and in the future.

The study is based on an interview template that has been developed to answer the questions that the work will investigate. The questions are designed to show how sawmills view and work with spruce bark beetle-damaged timber in the present and how they think it will be in the future. The interview template consisted of two parts; the present and the future.

Eight people were selected to be interviewed for this study. They represented five different companies and eight different sawmill industries. All the respondents have a position where they make strategic decisions at a sawmill. Those interviewed hold the position of chief sales officer, managing director and commodity manager at a large or medium-sized sawmill. They also operate geographically in the southern part of Sweden, where the bark beetle problem is palpable.

In Sweden, you must comply with the AMA rules, and there you can read that you are not allowed to build blue fungus-damaged timber into house construction. As a result, the acceptance of the wood disappears, and it is then difficult to find a deposit for spruce bark beetle damaged timber that has suffered from bruising. More than for packaging or exporting to other countries, where the United States is at the top of the list. All sawmills agree that sawing spruce bark beetle timber is no different from the healthy timber. It will be the same product but a lower class.

Two out of eight sawmills says that there is a profitability for spruce bark beetle damaged timber, it is just a matter of finding the right customer. The rest say it is hard to figure out. However, they do not think you should saw it to any great extent.

Respondents do not believe that the infestation of spruce bark beetle will increase in the future. However, the possibility exists depending on what happens to the climate and the direction of forestry. The sawmills agree that they do not believe that the trade in spruce bark beetle damaged timber will increase. This is mainly because it would require changes in regulations, lack of demand and that there are too low volume ratios.

Some conclusions that can be drawn from the study are that the acceptance is relatively low for bruise damage in the wood. The sawmills' collective opinion is that they do not believe that the spruce bark beetle infestations will be more extensive in the future. Nor do they believe that the trade in the infested and damaged timber will increase.

Main title:Sågverkens syn på granbarkborreskadat virke i södra Sverige – användningen och framtiden
Authors:De Vries, Reinder and Sjöberg, Erik
Supervisor:Stenhag, Staffan
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:08
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:blånadssvamp, sågad trävara, insektsangrepp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18192
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18192
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2022 12:45
Metadata Last Modified:16 Aug 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics