Home About Browse Search
Svenska


Rönngren, Alexander and Karlsson Viksten, Karl-Johan, 2022. Hur närheten till skidorter påverkar priset på skogsfastigheter i Jämtlands län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

En skogsfastighets värde byggs upp av ett flertal faktorer. Vissa av dessa faktorer är kopplade till avkastningen en skogsfastighet kan ge medan andra är kopplade till värden som är svårare att mäta, som till exempel möjligheten till jakt och känslan av att äga skog. Hur mycket de olika fak-torerna påverkar en skogsfastighets värde varierar mellan olika områden i Sverige. I Jämtlands län bedrivs skogsbruk på en stor del av skogsmarksarealen, men skogen är också viktig för rennäringen och i olika former för turism och rekreation.

Syftet med denna studie är att undersöka hur pass stor inverkan på skogsfastigheters pris olika faktorer har.
I synnerhet undersöktes i hur stor utsträckning några för Jämtlands län utmärkande faktorer spelar in. Närheten till rennäringens året-runt-marker, närheten till skidorter och närheten till Östersund undersöktes för att se deras påverkan på skogsfastigheternas pris.

Med hjälp av ortsprismaterial, tillhandahållet av Svefa, utfördes linjära regressionsanalyser, följt av multipla regressionsanalyser för att utreda de olika faktorernas påverkan på skogsfastigheternas pris. I de fall ett resultat behövde undersökas närmare utfördes signifikanstest i form av hypotesprövning.

Studiens resultat visar att virkesförrådet har överlägset störst inverkan på en skogsfastighets pris. Närheten till året-runt-marker kunde inte undersökas på grund av för litet datamaterial. Inget sam-band mellan skogsfastighetens avstånd till skidorter och dess pris kunde bevisas. Däremot kunde en tendens anas till att skogsfastigheter i närheten av Åre och Bydalen betingade ett högre pris än fastigheter som låg längre från en skidort. För skidorterna i Härjedalen kunde dock inte något så-dant samband ses alls. Slutligen visade studien ett signifikant positivt samband mellan närheten till Östersund och skogsfastighetens pris (p < 0,05). Sambandet gällde för fastigheter i Jämtlands län som låg närmare än tio mil från Östersund.

,

The value of forest estates is based on several factors. Some of the factors are connected to the yield of these forest estates and some of the factors are connected to values that are harder to accu-rately measure, like for example hunting opportunities and the sole feeling of owning forest land. To what extent these factors impact the value of forest estates varies between different areas of Sweden. Forestry is the most normal use for land in the county of Jämtland, but forest land is also important in the practices of reindeer husbandry and different forms of recreation.

The purpose of this study is to examine to what extent different factors affect the price of forest estates, and especially to examine the impact of factors distinctive to the county of Jämtland. The proximity of important areas for reindeer husbandry, the proximity to ski resorts and the proximity to Östersund, the regional capital, was examined to see to what extent they affected the price of forest estates.

Aided by price material from Svefa, linear regression and multiple regression were performed to examine the impact of various factors on the price of forest estates. In the cases where a result of the study needed to be examined further, hypothesis testing was performed.

The result of the study shows that the volume of timber was the solely largest contributing factor that affected the price of forest estates. The examination of proximity to reindeer husbandry areas could not be performed due to the lack of data material. No clear connection could be shown be-tween the value of a forest estate and its proximity to a ski resort, although the result indicates that forest estates closer to Åre or Bydalen show a connection between proximity and price, this how-ever could not be proven. It could be proven with 95 percent certainty that a positive connection exists between the proximity to Östersund and the value of a forest estate.

Main title:Hur närheten till skidorter påverkar priset på skogsfastigheter i Jämtlands län
Authors:Rönngren, Alexander and Karlsson Viksten, Karl-Johan
Supervisor:Stenhag, Staffan
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:07
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:fastighetsvärdering, regressionsanalys, skogsfastigheter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18191
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18191
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2022 12:30
Metadata Last Modified:16 Aug 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics