Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Anna and Forslund, Josefine and Lundborg, Louise, 2022. En bra tränare är en engagerad tränare : En studie om ryttares erfarenheter av och förväntningar på tränare. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att vara tränare inom ridsport skiljer sig på många sätt i förhållande till andra sporter. För att lyckas uppnå optimal utveckling hos de ekipage som tränas krävs djupgående kunskap inom åtskilliga områden. Ryttare har olika förväntningar på sina tränare vilket kräver stor vetskap kring vilka områden de aktiva värdesätter högst och vilka de anser mest väsentliga. Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera ryttares upplevelser av och förväntningar på Svenska Ridsportförbundets diplomerade tränare inom dressyr och hoppning. Studien genomfördes genom att besvara frågeställningarna: Vilka förväntningar har ryttare på sina tränare? Inom vilka områden önskar ryttare få kunskap av sin tränare? På vilket/vilka sätt önskar ryttare få hjälp av sin tränare? Vilka upplevelser och erfarenheter har ryttare av att träna för tränare? Den metod som använts var kvantitativ enkätundersökning i kombination med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Enkäten besvarades av totalt 602 ryttare som tränar på storhäst inom disciplinerna dressyr och hoppning för diplomerad A-, B- eller C- tränare. Åtta intervjuer genomfördes, fyra inom hoppning och fyra inom dressyr. Materialet som samlades in transkriberades och analyserades därefter genom innehållsanalys. Enkätens resultat har sammanställts under tre huvudteman: upplägg på träning, vad karaktäriserar en bra tränare samt hjälp och kunskap. Intervjuernas resultat landade i tre övergripande teman som sedan specificerades. Dessa var ryttarnas definition av bra tränare, tränarrollen kräver bred kompetens och ryttarnas upplevelser och erfarenheter. Resultatet påvisade att 82,4 procent ansåg engagemang som en av huvudfaktorerna för vad som karaktäriserar en bra tränare. Resultat framhåller tydligt att det fanns en stor efterfrågan på bred kompetens hos tränare. Ryttare önskar få hjälp med helhetskoncept runt sitt ekipage samt värdesätter coachande och pedagogiska undervisningsmetoder. Sammanfattningsvis visar denna studie att ryttare idag förväntar sig en tränare som är engagerad och ärlig. De värdesätter en tränare med erfarenhet som innehar mångsidig kompetens. Ryttare önskar få hjälp med ett helhetsupplägg kring ekipaget där i huvudsak tävlingsmomentet är en central del. Vid undervisning önskar ryttarna att det finns ett coachande och ett pedagogiskt förhållningssätt. Studien konstaterar att tränarens roll är vital för utveckling och undervisning av ryttare och häst. Relationen mellan tränare och elev kan vara både av professionell eller vänskaplig karaktär. Oavsett typ av relation så framgår det dock att tränaren är en nyckelperson för att uppnå framsteg. En ryttares tränare är således en väldigt viktig del av ryttarens idrottsliga prestation.

,

Being a trainer in equestrian sports differs in many ways compared to other sports. In order to succeed in achieving optimal development in the equestrians that are trained, in-depth knowledge is required in several areas. Riders have different expectations of their trainers, which requires a great deal of knowledge about which areas the active people value most and which they consider most important. The purpose of this study is to map and analyze riders' experiences of and expectations of the Swedish Equestrian Federation's certified trainers in dressage and jumping. The study was conducted by answering the questions: What expectations do riders have of their trainers? In which areas do riders want to get knowledge from their trainer? In what way (s) do riders want help from their trainer? What experiences and events do riders have from training for trainers? The method used was a quantitative survey in combination with qualitative semi-structured interviews. The questionnaire was answered by a total of 602 riders who train on horses in the disciplines of dressage and jumping for certified A-, B- or C-trainers. Eight interviews were conducted, four in jumping and four in dressage. The material collected was transcribed and then analyzed by content analysis. The results of the survey can be compiled under three main themes: the structure of training, what characterizes a good trainer and help and knowledge. The results of the interviews landed in three overarching themes which were then specified. These were the riders 'definition of a good trainer, the trainers role requires broad competence and the riders' experiences and events.The results showed that 82.4% considered commitment as one of the main factors for what characterizes a good trainer. The results clearly indicate that there was a great demand for broad competence among trainers. Riders want help with a holistic concept around their equipage and value coaching and pedagogical teaching methods. In summary, this study shows that riders today expect a trainer who is committed and honest. They value a trainer with experience who possesses versatile skills. Riders want help with a comprehensive plan, where the competition part is mainly a central part. When teaching, the riders want there to be a coaching and pedagogical approach. The study states that the trainer's role is vital for the development and teaching of riders and horses. The relationship between trainer and student can be both of a professional or friendly nature. Regardless of the type of relationship, however, it is clear that the trainer is a key person to achieve progress. A rider's trainer is thus a very important part of the rider's athletic performance.

Main title:En bra tränare är en engagerad tränare
Subtitle:En studie om ryttares erfarenheter av och förväntningar på tränare
Authors:Olsson, Anna and Forslund, Josefine and Lundborg, Louise
Supervisor:Thorell, Gabriella
Examiner:Lundesjö Kvart, Susanne
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K 138
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:tränare, coaching, ryttare, utbildning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18180
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18180
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2022 12:58
Metadata Last Modified:30 Aug 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics