Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Daniela, 2022. Utfodring av katter i Sverige : samband mellan utfodring och övervikt respektive utfodring och problembeteenden hos katten. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Övervikt är ett ökande problem hos våra sällskapsdjur. Att bedöma hull hos katter är precis som för
andra sällskapsdjur en utmaning. Användandet av en hullbedömningsskala så som Body Condition
Score (BCS) är ett värdefullt hjälpmedel för att på ett mer objektivt sätt bedöma en katts hull. BCS
används ofta på veterinärkliniker men kan också användas av ägaren i hemmet. I tidigare studier har
varierade resultat gällande samband mellan utfodring och hull setts. Denna studie syftar till att
undersöka hur katter i Sverige utfodras och om det finns några samband mellan utfodring och
övervikt. Inom humanmedicin forskas det mycket på vilken inverkan stress kan ha på ätbeteende
och val av kost. Stress kan ge upphov till problembeteenden hos katter. I den här studien undersöks
därför även om det finns en förekomst av problembeteenden i studiepopulationen samt om det finns
samband med hur katterna utfodras.
Den ena delen av arbetet bestod av en litteraturstudie där bland annat olika typer av foder,
utfodringsstrategier, näringslära och problembeteenden undersöktes. Den andra delen av arbetet
bestod av en webbaserad enkätstudie som riktade sig till kattägare i Sverige. Enkäten var uppbyggd
i 4 delar där de olika delarna var; ”din katt och dess miljö”, ”utfodring”, ”hull och vikt” samt
”utfodring och beteende”. 490 katter inkluderades i studien.
I denna studie var torrfoder den vanligaste fodertypen följt av veterinärfoder och våtfoder. Torrfoder
och veterinärfoder gavs oftast som fri tillgång medan våtfoder oftast gavs som måltider. Färskfoder
och hemlagat foder gavs i låg utsträckning som huvudsaklig fodertyp. I studien sågs inga samband
mellan övervikt och fodertyp. Däremot var det vanligare att katter över normalhull utfodrades med
måltider medan katter under normalhull oftare utfodrades med fri tillgång. En teori till detta skulle
kunna vara att överviktiga katter oftare utfodras med måltider i stället för fri tillgång som ett försök
att få de att minska i vikt. Fler kattägare bedömde sin katt som överviktig när bedömningen gjordes
med hjälp av hullbedömningsskala (39 %) än utan (26 %) vilket kan indikera att kattägare kan ha
en tendens att underskatta sin katts hull. Underskattning av kattens faktiska hull skulle kunna bero
på okunskap. Här har veterinärer och annan djurhälsopersonal en mycket viktig roll i att adressera
övervikt när de ser det. De kan också hjälpa till att förebygga övervikt genom att exempelvis lära
djurägare att använda en hullbedömningsskala.
Problembeteenden förekom i studiegruppen, både generellt i gruppen vid svarstillfället och vid
förändringar i utfodring. Bland de som svarade att de sett beteendeförändringar vid förändringar i
utfodring var de vanligaste problembeteendena tiggande av mat och överdriven vokalisering. För de
som åt torrfoder var det vanligaste problembeteendet överdriven vokalisering medan det för de som
åt våtfoder var tiggande av mat. Antalet svarande var dock mycket få varför resultatet ska tolkas
med mycket stor försiktighet. Det sågs att de som åt 4 gånger dagligen eller mer visade problembeteenden mer frekvent än övriga. Sammantaget finns indikationer på att katters beteende kan
påverkas av hur de utfodras, vilket är något som bör studeras vidare.
Denna studie har bidragit till ökad kunskap om hur katter utfodras i Sverige samt dess samband med
övervikt och problembeteenden men fler studier som berör ämnet behövs.

,

Overweight is an increasing problem for pets. It is a challenge to correctly assess the body condition
of cats, just like it is for other companion animals. It can be helpful to use a scoring system to assess
the body condition. One scoring system commonly used in veterinary clinics is the Body Condition
Score (BCS). This can also be used by the owner to assess their cats body condition. Previous studies
have shown varied results regarding the connection between body condition and feeding of cats.
This study investigates how cats in Sweden are being fed today and if there is a connection between
how they are being fed and their body condition. How stress can affect eating behaviour and choice
of diet in humans is a subject for research. Some behaviour problems in cats are caused by stress.
This study examines if there are any behaviour problems in the study population and if they in that
case are related to how the cats are being fed.
One part of the study consisted of a literature review of articles about different types of food, feeding
regimes, nutrition, behavioural problems, etcetera. The other part of the study consisted of a webbased survey for cat owners. The survey contained 4 parts which were; “your cat and its
environment”, “feeding”, “body condition and weight”. 490 cats were included in the study.
In this study, dry food was the most common type of food being fed to cats followed by veterinary
diets and wet food. Dry food and veterinary diets were mostly freely available for the cat to eat,
while wet food were mostly fed as meals. Raw animal products and homemade food were not often
given as the main type of food. No connections between type of food and body condition were seen
in the study. However, it was more common for overweight cats to be fed with meals and for
underweight cats to have freely available food. Why this connection was seen is not clearly
understood. One theory of the author is that overweight cats more often is fed with meals as an
attempt to decrease their weight. The owners of the cats more often assessed their cat to be
overweight when they used the BCS (39%) than when they didn’t have any scoring system available
(26%). This indicates that the owners tend to underestimate the cats body condition. It’s important
that veterinarians and other animal health staff address the problem with overweight when they come
across it. They can also help prevent overweight and obesity in pets by teaching owners to use a
scoring system.
Behaviour problems were prevalent in the study population. Those who answered that they had
noticed changes in behaviour of the cat when they did changes in the feeding also got to answer
which behaviour problems they had noticed. The most frequent behaviour problems noticed in
general were begging and excessive vocalization. The cats that were fed four times a day or more
showed behaviour problems more frequently than others. The most frequent behaviour problem
among the cats that were exclusively fed dry food were excessive vocalization. For those that
exclusively were fed wet food, the most common behaviour problem was begging for food.
However, the connection between food type and behaviour problem is uncertain because of a small
number of answers. In conclusion the study showed that there are indications that feeding affects
the cats behaviour. This needs to be further examined. This study contributed with knowledge about
how cats in Sweden are being fed and the connections between feeding and overweight as well as
feeding and behaviour problems.

Main title:Utfodring av katter i Sverige
Subtitle:samband mellan utfodring och övervikt respektive utfodring och problembeteenden hos katten
Authors:Larsson, Daniela
Supervisor:Lindqvist, Hanna and Lindqvist, Christina
Examiner:Andersson, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:torrfoder, våtfoder, fri tillgång, body condition score, BCS, hull, problembeteenden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18161
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18161
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:24 Aug 2022 09:29
Metadata Last Modified:25 Aug 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics