Home About Browse Search
Svenska


Lidegran, Karin, 2022. COVID-19-pandemins effekt på svenska minkfarmer : morbiditet, mortalitet och långtidseffekter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), det virus som ger sjukdomen
COVID-19 hos människor, har sedan början av år 2020 orsakat mer än 6 miljoner dödsfall. Även
ett antal djurarter har under vissa omständigheter setts vara mottagliga för infektion med SARSCoV-2. Den amerikanska minken som hålls för pälsproduktion i ett stort antal länder i världen, har
visat sig både mottaglig för infektion med SARS-CoV-2 och kapabel att föra smittan vidare. På
minkfarmer där ett stort antal djur hålls i nära anslutning till varandra och på begränsad yta verkar
goda förutsättningar finnas för snabb smittspridning. I flertalet drabbade länder har utbrotten på
minkfarmer varit svåra att begränsa trots insatta kontrollåtgärder. I Nederländerna och Danmark har
man med stark evidens identifierat fall där infektion som överförts från människa till mink följts av
att infektion förts tillbaka från mink till människa, och då med muterade, mink-adapterade varianter
av viruset.
I Sverige påvisades det första fallet av SARS-CoV-2 hos mink i oktober 2020 och sedan dess har
smittan visats utbredd bland svenska minkbesättningar. En del minkägare i landet uppgav att de
kanske sett en ökning av mortalitet och morbiditet på sina besättningar i samband med utbrotten av
SARS-CoV-2 men inga analyser av data har genomförts ännu. Den här studien syftar till att
undersöka om, och i så fall hur, morbiditet och mortalitet hos minkar påverkades under utbrotten
med SARS-CoV-2 på svenska besättningar. Studien syftar också till att få inblick i vad det blivit av
den svenska minkproduktionen i sviterna av COVID-19 genom att undersöka på vilket sätt producenterna har påverkats av pandemin i ett längre perspektiv. För att få inblick i detta har detaljerade
data avseende dödlighet insamlade av Svensk Mink inom Minkhälsoprogrammet under pandemin,
analyserats. Genom Svensk Mink besvarade även tre minkproducenter en enkät, och slutligen hölls
en kompletterande intervju med Svensk Minks VD.
I studien har framkommit att det inte går att se en tydlig ökning i mortalitet på majoriteten av
undersökta farmer under tiden för utbrott med SARS-CoV-2. På de flesta av de undersökta farmerna
verkar den normala mortalitetsnivån vara så pass ojämn att det blir svårt för producenterna att lägga
märke till en ökning orsakad av till exempel ett virusutbrott som det med SARS-CoV-2. Det
framgick dock av enkäterna att svenska minkproducenter har levt under stor press och utstått mycket
oro under pandemin. Både nu och i framtiden finns stora utmaningar kvar, inte minst ekonomiska.
Det finns dock potential att lära sig av erfarenheterna under pandemin och i framtiden ha bättre
biosäkerhet och använda dödlighetsdata för att bättre förstå hälsoläget på olika gårdar.

,

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), the causative agent behind
COVID-19, has caused more than 6 million human deaths since the beginning of year 2020. Also,
a number of animal species have proved to be susceptible to infection with SARS-CoV-2 under
certain circumstances. The American mink, which is bred for fur production in a large number of
countries throughout the world, has shown to be both susceptible to infection as well as capable of
further transmission of the virus. In mink farms where large numbers of animals are kept in cages
close to each other in a limited area, it appears that conditions that promote fast viral transmission
are met. In most affected countries outbreaks in mink farms have been hard to contain despite strict
control measures. In Denmark and the Netherlands, cases of transmission from human to mink have
been followed by subsequent mink-to-human transmission of the virus, in new, mutated and minkadapted forms.
In Sweden, the first case of SARS-CoV-2 in a mink was diagnosed in October 2020 and since then
the virus has proved to be widely spread among Swedish mink farms. Some mink producers have
suspected an increase in mortality and morbidity at their farms, but no analyses of data have been
carried out so far. This study examines whether mortality and morbidity in Swedish mink farms
were affected by the SARS-CoV-2 outbreaks. The study also aims at getting insight into what has
become of Swedish mink production in the suites of COVID-19, by looking into how producers
have been affected by the pandemic in a longer perspective. To gain insight into the above, extended
mortality data that has been collected by Svensk Mink (the Swedish Mink association) within the
mink health program, ”Minkhälsoprogrammet”, was analyzed and three Swedish producers of mink
answered a questionnaire. Finally, an interview with the CEO of Swedish Mink was carried out.
No apparent increase in mortality was seen connected to the time of the SARS-CoV-2 outbreaks for
the majority of investigated mink farms. On most farms the normal mortality level seemed to be
very uneven, which makes it difficult for mink producers to notice an increase in mortality caused
by a viral outbreak like the one with SARS-CoV-2. Swedish mink producers have lived under a high
amount of pressure and endured a lot of worry during the pandemic. Big challenges remain,
particularly of economic nature. However, it is possible to take lessons from experiences during the
pandemic and in the future use increased biosecurity and utilize mortality data for a better
understanding of animal health on mink farms.

Main title:COVID-19-pandemins effekt på svenska minkfarmer
Subtitle:morbiditet, mortalitet och långtidseffekter
Authors:Lidegran, Karin
Supervisor:Lindahl, Johanna and Ståhl, Karl and Rosendahl, Thomas and Pettersson, Emelie
Examiner:Berg, Mikael
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:COVID-19, SARS-CoV-2, coronavirus, mink, amerikansk mink, minkbesättning, minkfarm, minkproducent, mutation, mortalitet, morbiditet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18158
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18158
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:24 Aug 2022 06:30
Metadata Last Modified:08 Jun 2023 01:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics