Home About Browse Search
Svenska


Kårhammer, Jens and Gustafsson, Jesper, 2022. Säker bortkoppling av balpress vid brand : en studie om skademinimering vid brand i bogserat redskap. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En stor risk vid pressning av halm är att en brand uppstår i balpressen. Balpressens
flertal rörliga delar i kombination med torra, varma och dammiga förhållande är en
bidragande orsak till bränderna och att dessa snabbt riskerar att bli omfattande.
Detta innebär att när en brand uppstår i en balpress så är även risken att branden
sprider sig till traktorn och skadorna kan genast bli mer omfattande.
I denna studie vill vi undersöka vilka hjälpmedel och tekniska lösningar som finns
för att hindra spridningen från balpressen till traktorn. Detta görs genom att
undersöka vilka olika former av draganordningar och nödutlösningssystem som
finns samt hur resterande komponenter ska kopplas bort så som hydraulik och
kraftöverföring. Detta med målet att snabbt och säkert kunna koppla loss balpressen
innan branden sprider sig till traktorn och därmed minimera skadorna.
I litteraturstudien framgår det att två draganordningar är framtagna för detta
ändamål. Däremot är det bara Scharmüllers nödutlösningssystem ute på marknaden
medans det andra är under utveckling. Fördelen med samtliga drag är att inga utav
dragen kräver heller några modifieringar på maskinerna. Däremot kan vissa
modifikationer eller andra val av kopplingar till hydraulik och elektronik krävas.
Det framgår även av intervjuerna med Lindqvist (2022) att kännedomen om dessa
drag är bristande vilket troligtvis beror på att de är relativt nya produkter som inte
marknadsförts i stor omfattning i Skandinavien. Studien har identifierat och jämfört
ett antal olika draganordningar och kombinationslösningar.
Som slutsats kan studien konstatera att hjälpmedel och tekniska lösningar för att
koppla bort en brinnande balpress säkert och effektivt finns, alternativt är under
utveckling. Den allmänna vetskapen om dessa lösningar är dock bristande. Studien
kan också konstatera att prisbilden på dessa behöver reduceras alternativt
subventioneras för att de ska anses som rimliga. Då inte praktiska tester gjort och
då det inte ställs krav från försäkringbolagen på mer avancerade lösningar så är det
svårt att fastställa vilket drag som är lämpligast i dagsläget. Vidare kan vi konstatera
att den tekniska utvecklingen främst har fokuserat på draganordning och att
utvecklingen kring hydraulik, elektronik samt kraftöverföring behöver gå framåt
för att fler lösningar ska utvecklas.

,

A major risk when baling straw is that a fire occurs in the baler. All the balder's
moving parts in combination with dry, hot and dusty conditions are a contributing
factor to the fires and that these quickly risk becoming extensive. This means that
when a fire occurs in a baler, there is also a risk that the fire will spread to the tractor
and the damage can immediately become more extensive.
In this study, we want to investigate what aids and technical equipment are available
to prevent the spread from the baler to the tractor. This is done by examining what
different forms of towing devices and emergency releasesystems are available and
how the remaining components are to be disconnected, such as hydraulics and PTO.
This with the goal of being able to quickly and safely disconnect the baler before
the fire spreads to the tractor and thereby minimize the damage.
The literature study shows that two towing devices have been developed for this
purpose. However, only Scharmüller's emergency release system is on the market
while the other is under development. The advantage of all features is that none of
the features require any modifications to the machines. However, some
modifications or other kind of connections to hydraulics and electronics may be
required. It also appears from interviews with Lindqvist (2022) that knowledge of
these features is lacking, which is probably due to the fact that they are relatively
new products have not been marketed to a large extent in Scandinavia. The result
of this study is material collected in the form of literature reviews and interviews.
Through this, we have found and compared a number of different towing devices
and combination solutions.
The conclusion, this study can state that aids and technical solutions for
disconnecting a burning baler safe and effective exist, or is under development.
However, there is a lack of general knowledge about these solutions. The study can
also state that the price of these needs to be reduced or subsidized in order for them
to be considered reasonable. Since no practical tests have been done and since there
are no requirements from the insurance companies for more advanced solutions, it
is difficult to determine which towing device is most suitable at present.
Furthermore, we can state that the technical development has mainly focused on
traction devices and that the development around hydraulics, electronics and PTO
needs to expand and be more complex solutions.

Main title:Säker bortkoppling av balpress vid brand
Subtitle:en studie om skademinimering vid brand i bogserat redskap
Authors:Kårhammer, Jens and Gustafsson, Jesper
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:Nilsson, Daniel
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:maskinbrand, balpress, halmpressning, kuldrag, machine fire, baler
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18040
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18040
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Technology
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2022 08:13
Metadata Last Modified:14 Jul 2022 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics