Home About Browse Search
Svenska


Berntsson, Olivia and Hermansson, Jenny, 2022. Motsvarar Lantmästarutbildningen arbetsgivarnas förväntningar vid anställandet av en ledare? : en intervjustudie om vilka kompetenser som efterfrågas vid rekrytering av en person i ledande befattning i lantbruksföretag. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Lantbruksföretag blir allt större, vilket bidrar till fler anställda inom branschen. Med ett ökande
antal medarbetare ökar också behovet av personer i ledande befattning och så även rekryteringen
av dessa.
Syftet med detta arbete att ta reda på vilka kompetenser som efterfrågas hos de personer som
rekryteras till en ledande befattning inom lantbruk. Detta efterföljs av en analys huruvida
Lantmästarutbildningen speglar det som efterfrågas. I arbetet har fem personer som arbetar med att
rekrytera en person till ledande befattning intervjuats, samt fem lantmästare som genomgått en
rekryteringsprocess till en ledande befattning. Svaren har sedan analyserats och grupperats för en
grund till slutsatsen.
Alla intervjuade är överens om att det är de personliga egenskaperna som spelar störst roll vid en
rekrytering av ledarroller i lantbruksföretag. Att vara intresserad av andra människor och ha ett
intresse för att bygga relationer är avgörande vid en rekrytering och en lyckad sådan.
Hur rekryteringsprocessen går till avviker lite mellan de intervjuade. Vissa använder tester vid
rekrytering och andra ställer sig mer kritiska till användandet av tester. Alla använder referenser
även om dessa är mer eller mindre betydelsefulla och alla kallar de intressanta kandidaterna till
anställningsintervju.
Utbildning ses som viktigt och är en bra bas enligt alla intervjuade, men om utbildningen lever upp
till arbetsgivarnas krav är svårt att säga. Det är generellt sett få sökande till tjänsterna och en stor
kompetensbrist i branschen upplevs, vilket kan leda till att utbildning inte alltid är ett krav. I de
allmänna målen för lantmästarexamen går det att utläsa ett en del mjuka färdigheter som
efterfrågas ska tränas, men dessa är svårare att hitta i de kursspecifika målen för utbildningen.

,

Agricultural companies are growing, which contributes to more employees in the industry. With
an increasing number of employees, the need of people in leading positions also increases, as does
the recruitment of these.
The purpose of this work is to find out what skills are in demand among the people who are
recruited to a leading position in agriculture. This is followed by an analysis of whether the
education to become a lantmästare reflects what is in demand. In the study, five people who
working with recruiting a person for a leading position have been interviewed, as well as five
lantmästare who have undergone a recruitment process for a leading position. The answers have
then been analyzed and grouped for a basis to the conclusion.
All interviewees agree that it is the personal qualities that play the biggest role in recruiting
leadership roles in agricultural companies. Being interested in other people and having an interest
in building relationships is crucial in a recruitment and a successful one.
How the competencies are tested differs slightly between the interviewees. Some use tests when
recruiting and others are more critical of the use of tests. Everyone uses references, even if these
are more or less significant, and everyone calls the interesting candidates for a job interview.
Education is seen as important and is a good basis according to all interviewees, but whether the
education lives up to the employers' requirements is difficult to say. There are generally few
applicants for the positions and a great shortage of skills in the industry is experienced, which can
lead to education not always being a requirement. In the general goals for the master's degree, it is
possible to read some soft skills that are in demand to be trained, but these are more difficult to
find in the course-specific goals for the education.

Main title:Motsvarar Lantmästarutbildningen arbetsgivarnas förväntningar vid anställandet av en ledare?
Subtitle:en intervjustudie om vilka kompetenser som efterfrågas vid rekrytering av en person i ledande befattning i lantbruksföretag
Authors:Berntsson, Olivia and Hermansson, Jenny
Supervisor:Jonasson, Torbjörn
Examiner:Blix Germundsson, Lisa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Rekrytering, kompetens, utbildning, ledarskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17946
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17946
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2022 11:45
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics