Home About Browse Search
Svenska


Gustavsson, Catrin, 2022. Varför börjar inte fler lantbrukare odla specialgrödor? : en kvalitativ intervjustudie med fokus på beteende. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att utveckla ett lantbruksföretag i form av att köpa eller arrendera mer mark kräver mycket kapital. Ett sätt att öka värdet på en odling är att odla grödor med hög omsättning såsom specialgrödor. Efterfrågan av grönsaker på marknaden är stigande och möjligheten att omsätta mycket pengar per hektar är stor i jämförelse med traditionell spannmålsproduktion. Dessutom är marknadsandelen låg för specialgrödor exempelvis grönsaker vilket tyder på att det finns utrymme på marknaden för fler odlare. Med tanke på den efterfrågan som verkar finnas på specialgrödor och den möjligheten till att kunna omsätta en högre summa pengar per hektar så skapar odling av specialgrödor större möjligheter samt vägar mot en lönsam produktion. Varför väljer då vissa lantbrukare att bortse från denna möjlighet? Och varför väljer andra lantbrukare att ta vara på möjligheten?
I den här kvalitativa intervjustudien har totalt åtta lantbrukare intervjuats. Fyra som har börjat odla specialgrödor och fyra som inte börjat ännu. Till hjälp att undersöka lantbrukarnas underliggande faktorer används Theory of planned behavior som används till att förklara och förutse beteenden utifrån att identifiera en individs underliggande psykologiska faktorer såsom attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll.
Resultatet visar att lantbrukare som inte börjat odla specialgrödor ser fler hinder än möjligheter. Bland annat att det är hög risk, mycket kapital som krävs för uppstart, stress och mycket handarbete. Lantbrukare som börjat odla specialgrödor var snabba till beslut, hade en vilja att maximera utnyttjandet av befintliga tillgångar samt kände endast en liten oro och risk inför uppstart.
Detta kan bero på olika personlighetsdrag eller att lantbrukarna vill bedriva sina företag på olika sätt. Antingen själva, med anställda, med mycket arbete periodvis eller som ett vanligt 7–16 jobb. Något som är genomgående för samtliga åtta lantbrukare är vikten av att ha en förebild eller seriös affärspartner för att börja odla specialgrödor.

,

Developing a farm business in the form of buying or leasing more land requires a lot of capital. One way to increase the value of the farming is to grow crops with high turnover such as specialty crops. Demand for vegetables on the market is rising and the opportunity to turn over a lot of money per hectare is great in comparison with traditional grain production. In addition, the market share is low for specialty crops, such as vegetables, which indicates that there is room for more growers. Given the demand that seems to exist for specialty crops and the opportunity to be able to turn over a higher amount of money per hectare, the cultivation of specialty crops creates greater opportunities and paths towards profitable production. Why then do some farmers choose to ignore this possibility? And why do other farmers choose to take advantage of the opportunity?
In this qualitative interview study, a total of eight farmers were interviewed. Four who have started growing specialty crops and four who have not yet started. To help investigate farmers' underlying factors, Theory of planned behavior is used to explain and predict behaviors based on identifying an individual's underlying psychological factors such as attitude, subjective norm, and perceived behavioral control.
The results show that farmers who have not started to grow special crops see more obstacles than opportunities. Among other things, that it is high risk, a lot of capital required for start-up, stress, and a lot of handwork. Farmers who started growing special crops were quick to make decisions, had a desire to maximize the utilization of existing assets and felt only a small amount of anxiety and risk before starting up.
This may be due to different personality traits or that farmers want to run their businesses in different ways. Either themselves, with employees, with a lot of work periodically or as a regular 7-16 job. Something that is consistent with all eight farmers is the importance of having a role model or serious business partner.

Main title:Varför börjar inte fler lantbrukare odla specialgrödor?
Subtitle:en kvalitativ intervjustudie med fokus på beteende
Authors:Gustavsson, Catrin
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Nybom, Jozefine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Specialodling, theory of planned behavior, TPB, specialty crops, beteende, behavior
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17945
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17945
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2022 11:39
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics