Home About Browse Search
Svenska


Hallberg, Emma, 2022. Tillskott av vitaminer till nyfödda dikalvar : påverkan på tillväxt och överlevnad de första 2 månaderna efter födsel. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
905kB

Abstract

Antalet dikor i Sverige har ökat de senaste åren samtidigt som antalet besättningar minskar. Att
bedriva dikoproduktion innebär att korna ofta kalvar på tidig vår och går ihop med sina kalvar ute
på bete under sommaren för att sedan avvänja sina kalvar på hösten. Det finns många faktorer som
påverkar kalven fram till avvänjning. Det är viktigt att kalven föds i en ren och smittfri
kalvningsmiljö för att minimera risken för att den får i sig bakterier som hämmar råmjölksupptag
eller bakterier som kan leda till andra sjukdomar. En kalv föds helt utan immunförsvar och det är
därför det är så viktigt att den får i sig råmjölk med en hög nivå utav näring och vitaminer.
Även om en kalv får i sig bra råmjölk kan den bli sjuk. De vanligaste sjukdomarna är diarré,
luftvägsproblem och navelinfektioner men för att minska riskerna är det viktigt att kalven kan uppnå
en god passiv immunitet under det första dygnet, genom råmjölkens immunoglobuliner som tas upp
via tarmväggen. Den passiva immuniteten hjälper kalvarna i början av livet tills det förvärvade
immunförsvaret utvecklats och tar vid för resten av livet. Ett enkelt sätt att veta hur bra råmjölk
korna har är att mäta dess kvalité med en råmjölksmätare och få ut ett BRIX-värde som ger en
indikation på råmjölkens innehåll utav protein. Är värdet över 22 procent anses den som godkänd
för kalven att dricka under första dygnet och är proteinvärdet högt brukar även vitaminnivån vara
hög. Dikor har generellt 2,5 gånger mer immunoglobuliner i sin råmjölk jämfört med mjölkkor och
har därför ofta även en högre kvalité på sin råmjölk.
Kalvar får förlita sig på råmjölkens vitamininnehåll som är en återspegling av hur kon mår. Om man
inte har uppfyllt kons näringsmässiga behov inför kalvning så kan hon inte heller utfodra sin kalv
med en vitaminrik råmjölk. Flera studier visar på fördelarna med att förse högdräktiga kor med
mycket vitaminer och att det återspeglar friska och välväxta kalvar i gengäld. Kor som saknar
vitaminer löper vid kalvning risk för komplikationer som kan hämma kon i början utav laktationen
med kvarbliven efterbörd och dyra veterinärbesök. Kalvar som inte får sina vitaminbehov
tillgodosedda kan få bristsymptom och inte kunna gå, mer diarréer och fler kalvar som dör vilket
påverkar företagets ekonomi och lantbrukarens inställning och motivation till sin produktion
negativt. Fördelen med flertalet vitaminer är att de kan lagras i kroppen vid överutfodring och
användas vid behov.
I denna studie har vi gett en försöksgrupp med 10 nyfödda kalvar, 5 kvigor och 5 tjurar, tillskott
utav flytande vitaminer oralt i 15 dagar och jämfört deras vikt med en kontrollgrupp som inte fick
vitaminer och studerat skillnader mellan grupperna. I samband med födsel registrerades kalvarnas
kroppstemperatur, moderns råmjölkskvalité och kalvens vikt. Alla kalvar har sedan vägts i
ytterligare åtta veckor.
Studiens resultat visade inte på några signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller tillväxt
men hittade heller inga nackdelar med att ge nyfödda kalvar tillskott utav extra vitaminer. Resultatet
visar en svag positiv trend för att extra vitaminer gynnar tillväxten på tjurkalvar men inte på
kvigkalvar.
Det tar mycket tid att ge kalvar tillskott av vitaminer och man sparar mycket tid och pengar på att
istället förse högdräktiga kor med mycket vitaminer som de sedan kan överföra till sina kalvar.

,

The interest for Swedish beef cattle production have increased under the last years while the number
of herds has decreased. A beef cattle production depends on the fact that cows calve during the
spring season, then graze grass together with their calves and other cows on pasture, followed up by
weaning period during the autumn. Sadly, four percent of all newborn beef calves that were
registered in KAP during 2020 died, which is the lowest number in 40 years. There is a lot of factors
that affect the survival and growth of the newborn calves until they are weaned. The calving
environment must be clean to reduce the risk of bacteria. A newborn calf has no developed immune
system and that’s why it is so important that they receive colostrum of a good quality and get a
complementary vitamins and minerals.
Even if a calf ingests good colostrum, it can still become ill, and the most common diseases are
diarrhea, respiratory problems and umbilical cord infections. That is why it is so important that the
calf can develop a good passive immunity response during the first days, through the ingestion of
immunoglobulins present in colostrum. The passive immunity helps the calves at the beginning of
life until the acquired immune system develops and takes over for the rest of life. An easy way to
know how good the colostrum cow has is to measure it`s quality with a colostrum meter and get a
BRIX value that gives an indication of the protein content in colostrum. Beef cattle cows generally
have 2.5 times more immunoglobulins in their colostrum compared to dairy cows.
Calves rely heavily on the vitamin content of colostrum during the early stage of life. If you have
not met the cow's nutritional needs before calving, she cannot feed her calf with a vitamin-rich
colostrum. Several studies show the benefits of providing highly pregnant cows with a lot of
vitamins and that it results in healthy and well-grown calves. Calves that do not have their vitamin
needs met, may have deficiency symptoms and might not be able to walk, have more diarrhea cases
and even die, which affects the company's finances and the farmer's attitude and motivation to his
production negatively.
In this study, an experimental group of 10 newborn calves, 5 heifers and 5 bulls were tested,
supplemented with liquid vitamins orally for 15 days and their weight compared with a matching
control group that did not receive extra vitamins. In connection with birth, the calves body
temperature, the mother's colostrum quality and the calf's weight were registered. All calves have
since been weighed for another eight weeks.
The results of the study did not show any significant differences between the groups in terms of
growth, but also found no disadvantages in giving newborn calves supplements of extra vitamins.
The result shows a slight positive trend that extra vitamins stimulate growth of bull calves but not
of heifer calves. It takes a lot of time to give calves supplements of vitamins and you save a lot of
time and money by instead providing highly pregnant cows with a lot of vitamins which they can
then transfer to their calves.

Main title:Tillskott av vitaminer till nyfödda dikalvar
Subtitle:påverkan på tillväxt och överlevnad de första 2 månaderna efter födsel
Authors:Hallberg, Emma
Supervisor:Guzhva, Oleksiy
Examiner:Herlin, Anders Henrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:dikalv, tillväxt, överlevnad, vitaminer, råmjölk, immunförsvar, immunoglobulin, vitamintillskott, kalvar, kalvhälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17942
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17942
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Nutrition
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2022 11:25
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics