Home About Browse Search
Svenska


Danielsson, Anna and Kronberg, Ebba, 2022. En kvalitativ intervjustudie av alternativa överlåtelseformer för generationsskifte i lantbruksföretag : varför är det ovanligt med, share-farming, delägarskap eller kooperativ i svenska lantbruksföretag? Finns det juridiska eller ekonomiska hinder, kulturskillnader eller beror det på bristande kunskap?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
633kB

Abstract

I Sverige och övriga Europa domineras lantbruksföretag av en åldrande lantbrukarkår, där
33 % av lantbrukarna 65 år eller äldre. Generationsskiften på gårdar har en förmåga att skjutas på men, det är en process som förr eller senare måste ske och desto tidigare processen påbörjas desto lättare blir processen. Att överlåta ett lantbruk till någon annan är såväl tidskrävande som en stor mental påfrestning för de inblandade - i de flesta fall är det ett livsverk som lämnas över till en yngre generation. Antalet gårdar och lantbruksföretag har i hela Europa minskat betydande genom åren. I samband med att gårdarna blir färre har de också blivit större och det är en betydande faktor när gårdarna ska generationsskiftas. En del av problematiken med generationsskifte som lyfts fram i denna kvalitativa studie är att det finns många unga som har ett intresse och en vilja för att driva ett lantbruk men, saknar samtidigt ett lantbruk att ta över. Idag krävs det höga kapitalinsatser vid köp av lantbruksfastigheter, vilket utgör en stor inträdesbarriär för unga personer födda utanför branschen. Samtidigt finns det många unga som har ett lantbruk att ta över hemma men, de saknar vilja och intresse att fortsätta bedriva föräldrarnas produktion.
Möjligheterna vid överlåtelse av lantbruk är många. På Nya Zeeland och i Australien finns det andra modeller som används vid generationsskifte, vilket i sin tur bidrar till möjligheter för unga att ta över lantbruksföretag. Denna kvalitativa studie syftar till att utreda varför överlåtelseformer som exempelvis share-farming, som är vanligt förekommande i ovanstående länder, är ovanligt i Sverige. Det finns möjligheter att generationsskifta till personer utanför familjen genom delägarskap eller lantbrukskooperativt men, detta är mycket ovanligt i Sverige. Första steget i denna intervjustudie har varit att undersöka hur generationsskiften i regel sker i Sverige idag och vad som är det vanligaste. I andra steget har det undersökts vilka typer som inte görs. För att söka svar på frågeställningen har i tredje steget intervjuer genomförts med personer som besitter kunskap i ämnet. Respondenterna i studien är rådgivare, revisorer och banktjänstemän. De har under intervjuerna fått frågor rörande ämnet och har i sin tur berättat om sina erfarenheter och åsikter. Vad som kan konstateras är att det saknas viss kunskap om överlåtelseformer som share-farming, delägarksap och kooperativt drivande av lantbruk. Anledningen till detta kan bland annat anses vara att dessa typer av överlåtelseformer inte efterfrågas av lantbrukare som vänder sig till generationsskiftesrådgivare. Det finns andra delar inom generationsskifte som tar upp en stor del av frågan, nämligen gåvor och inskränkning av arvsrätt. För att överlåtelseformer som exempelvis share-farming skall bli aktuellt för svenska lantbrukare skulle en försvenskning av konceptet behöva ske - för att det skall passa svensk kultur, lag etc.

,

In Sweden and the rest of Europe, agricultural companies are dominated by an aging population, 33% of Europe's farmers are 65 years or older. Farm succession have a tendency to be postponed, but sooner or later the time will come for a younger generation to come in and the earlier the process can begin, the better. Transferring a farm to someone else is a lengthy process, never the less a great mental strain. In most cases, it is a farmers life’s work which is to be handed over. The number of farms and agricultural holdings throughout Europe has decreased significantly over the years. In correlation with that, the remaining farms are increasing in size, this is a significant factor when the farms are to shift generations. Part of the problem with generational change which is highlighted in this qualitative study is that there are many young people who have an interest and a will to run a farm but, at the same time, lack a farm to take over. Today, high capital investments are required when buying agricultural properties, which constitutes a major entry barrier for young people born outside the industry. At the same time, there are many young people who have a farm to take over at home but, they lack the will and interest to continue to run their parents' production.
The possibilities for transferring agriculture are many. In New Zealand and Australia, there are other models used in generational change, which in turn contributes to opportunities for young people to take over agricultural businesses. This qualitative study aims to investigate why forms of transfer such as share-farming, which are common in the above countries, are unusual in Sweden. There are opportunities to change generations to people outside the family through co-ownership or agricultural cooperatives, but this is very unusual in Sweden. The first step in this interview study has been to investigate how generational shifts usually take place in Sweden today and what is the most common. In the second step, it has been investigated which types are not made. In order to seek answers to the question, in the third step, interviews were conducted with people who possess knowledge in the subject. The respondents in the study are advisers, accountants and bank officials. During the interviews, they were asked questions about the subject and in turn told about their experiences and opinions. What can be stated is that there is a lack of certain knowledge about forms of transfer such as share-farming, co-ownership and co-operative farming. The reason for this can be considered, among other things, that these types of transfer forms are not in demand by farmers who turn to generational change advisers. There are other parts of generational change that address a large part of the issue, namely gifts and restriction of inheritance rights. In order for transfer forms such as share-farming to become relevant for Swedish farmers, a Swedishisation of the concept would need to take place - in order for it to suit Swedish culture, law, etc.

Main title:En kvalitativ intervjustudie av alternativa överlåtelseformer för generationsskifte i lantbruksföretag
Subtitle:varför är det ovanligt med, share-farming, delägarskap eller kooperativ i svenska lantbruksföretag? Finns det juridiska eller ekonomiska hinder, kulturskillnader eller beror det på bristande kunskap?
Authors:Danielsson, Anna and Kronberg, Ebba
Supervisor:Alwall Svennefelt, Catharina
Examiner:Höckert, Jenny
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Generationsskifte, överlåtelseformer, företagsformer, share-farming, kooperativ, delägarskap, unga lantbrukare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17937
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17937
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Cooperatives
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2022 10:40
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics