Home About Browse Search
Svenska


Tran, Kayley, 2022. Studenters och djursjukskötares attityder till djur och djurs välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
815kB

Abstract

Icke-humana djur utgör en integrerad och viktig del i både samhället som stort och för den enskilda
privatpersonen. Djuren används i dag på många olika sätt, där sällskapsdjuren har rollen som en vän
eller familjemedlem, medan andra djur används inom livsmedelsindustrin, forskning och för nöjes
skull. Användningsområdena för de olika djurslagen är många, likaså är attityden till djuren
varierande. Då djur får en allt högre status och annorlunda roll i samhället är det viktigt att förstå
studenters attityder till djur och djurs välfärd, då studenter utgör en påverkande faktor i den framtida
samhällsutvecklingen. Även djursjukskötares attityder till djur och djurs välfärd viktigt, då
djursjukskötares omvårdande roll ger en direkt påverkan på djurs välfärd.
För att undersöka studenters och djursjukskötares attityder till djur och djurs välfärd granskades
publikationer i olika former. Med syfte att få en internationell överblick är all litteratur som
granskades till denna litteraturstudie av utländsk härkomst. Resultatet från denna studie visade att
synen på djur och animal sentience, djurs förmåga att känna, varierade, där olika djurslag ansågs
inneha olika grad av förmåga att känna. Även studenters attityder till djur och djurs välfärd varierade
mellan olika nationaliteter och könstillhörigheter. Detta påvisades också bland veterinärstudenter,
där kvinnliga veterinärstudenter visade mer och konsekvent empati till djur genom utbildningen än
vad de manliga veterinärstudenterna gjorde, vars empati minskade med studieåren. Andra faktorer
som kunde påverka attityder till djur och djurs välfärd var utbildningsnivå, kultur, tidigare
erfarenheter med djur med flera. Resultaten för djursjukskötarstudenter och djursjukskötare visade
att den främsta anledningen till karriärsvalet var kärleken till och viljan att vårda om och rädda djur,
vilket också var djursjukskötarstudenters och djursjukskötares inre motivation på arbetsplatsen.
Samtidigt varierade kvalifikationer inom yrkesrollen som djursjukskötare internationellt. Därför
råder det viss osäkerhet kring huruvida resultaten i detta arbete är av representativ karaktär i Sverige.
I och med att djurs och människors liv och välfärd är tätt sammanlänkade och globalisering är ett
faktum behövs mer förståelse om djur och djurs välfärd världen över. Därtill behövs fler studier om
attityder till djur och djurs välfärd hos veterinärer, djursjukskötare och studenter till dessa
professioner, då djurhälsopersonal utgör en viktig roll inom djurvälfärd. Inte minst gäller det
djursjukskötare, då djuromvårdnad utöver veterinärmedicinsk behandling utgör en oumbärlig faktor
i djurs livskvalitet, välmående och välfärd.

,

Non-human animals constitute an integral and essential part both in society and for the individual
human being. Nowadays, animals are used in various ways, where companion animals play the role
of a friend or family member, whereas some animals are used in the food industry, research and for
entertainment. There is a wide field of applications for the different animal species, as well as a
variation in attitudes toward animals. Due to the animals’ increasing status and changing role in
society is it of importance to understand the students’ attitudes toward animals and animals’ welfare,
since students constitute an influencing factor of the development of the coming society. In addition,
knowledge about veterinary nurses’ attitudes toward animals and animals’ welfare is of importance
since the role veterinary nurses play in animal care has an immediate effect on animals’ welfare.
In order to study students’ and veterinary nurses’ attitudes toward animals and animals’ welfare,
publications in various forms were used. To get an insight internationally, the publications used in
this literature review are of foreign origin. The results of this study showed varied perceptions of
animals and animal sentience, animals’ ability to feel, where different animal species were perceived
as being more or less sentient. The students’ attitudes toward animals and animals’ welfare varied
between nationalities and genders. This was also shown among veterinary students, where female
veterinary students showed more and consistent empathy toward animals throughout the years of
study, whereas the male veterinary students’ empathy was shown to decline throughout the years.
Other variables affecting the attitudes toward animals were among others level of education, culture,
and previous experiences with animals. The results for veterinary nurse students and veterinary
nurses showed that the primary reason for their choice of career was the love of and desire to care
for and save animals, which also was the veterinary nurse students’ and veterinary nurses’ intrinsic
motivation in the workplace. Meanwhile, the qualifications of the veterinary nursing profession
varied around the world. Therefore, there is an uncertainty of the level of representability of this
study results in Sweden. Due to the close interrelationship between the lives and welfare of animals
and humans, and that globalization is a reality, more knowledge about animals and animals’ welfare
is needed all around the world. Furthermore, more studies about the attitudes toward animals and
animals’ welfare of veterinarians, veterinary nurses and students of these professions are needed,
because animal health care personnel constitute an essential part of animal welfare. Not the least
does this apply to veterinary nurses, because in addition to veterinary medicine treatment does
animal care play an indispensable part in animals’ quality of life, well-being, and welfare.

Main title:Studenters och djursjukskötares attityder till djur och djurs välfärd
Authors:Tran, Kayley
Supervisor:Andersson, Maria and Lundberg, Anna
Examiner:Svonni, Elin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:attityder, djur, djursjukskötare, förmåga att känna, status, studenter, välfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17935
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17935
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2022 10:27
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 11:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics