Home About Browse Search
Svenska


Monto Zale, My, 2022. Termochip för hästar : jämförelse med rektal temperatur och beteende vid mätning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
547kB

Abstract

Temperaturmätning är vanligt förekommande inom djursjukvård för att ge en indikation på djurets
hälsostatus. Vanligt är att temperaturen mäts rektalt men detta accepteras inte av alla patienter.
Rektal temperaturmätning kan vara ett stressmoment för patienten, det kan även medföra en
skaderisk för personal och en risk för smittspridning. Därtill kräver mätningen tid och hantering av
patienten.
Således finns ett behov av icke-invasiva metoder som ger ett tillförlitligt värde av
kroppstemperaturen. För häst i Sverige gäller sedan 2009 att vid utgivandet av ett nytt hästpass ska
hästen märkas med ett microchip som har ett ID-nummer. På marknaden finns idag microchip som
utöver identifikation även kan ange chipets temperatur, s. k. termochip, vilket potentiellt kan ersätta
rektal temperaturmätning till fördel för patient och personal.
Detta arbete syftade till att undersöka om det finns en korrelation mellan temperaturmätning
rektalt och med termochip samt att undersöka hästens beteende vid respektive mätmetod. I studien
deltog 17 varmblodshästar. Inför datainsamlingen chipmärktes samtliga med termochipet Lifechip
bio-thermo® tillverkat av Destron Fearing. Ett protokoll över beteenden utvecklades och graderades
i en skala från avslappnade till mer aktiva beteenden.
Datainsamling skedde genom att termochipet avlästes följt av rektal temperaturmätning med två
olika termometrar, denna ordning alternerades. Samtidigt observerades hästen och beteenden
noterades i protokollet. Insamlingen skedde tre dagar efter att termochipen satts in och pågick tre
dagar i följd i inomhusmiljö.
Analys av insamlad data skedde med Microsoft Excel där punktdiagram, lådagram,
stapeldiagram och t-test användes. De två termometrarna befanns ha en lätt korrelation till varandra
medan ringa korrelation fanns då termometrarnas mätvärden jämfördes med de hos termochipet.
Termochipet angav ett temperaturintervall om 37,2 – 38,2 °C vilket motsvarar normalt
temperaturintervall för häst mätt rektalt. Temperaturintervallet var något lägre för den ena
termometern (37,0 – 38,0 °C). Sammanfattningsvis finns belägg för att fortsätta studera termochip
in vitro och utforska dess begränsningar.
Utvärdering av beteenden vid mätningarna inleddes med modifiering av det tidigare protokollet.
Därefter poängsattes beteendena och redovisades i stapeldiagram. Ett t-test genomfördes mellan de
högsta värdena som erhållits för de två metoderna under var dag av datainsamlingen. Det framkom
ingen signifikant skillnad (p = 0,059) mellan att mäta temperaturen rektalt och genom avläsning av
termochip. Diskussion följde om problematiken med att använda beteende som indikation av en
metods lämplighet.
Sammanfattningsvis gav temperaturmätningarna under studien vid hand att ingen korrelation
finns mellan rektal temperaturmätning och temperaturmätning med termochip. Då termochipen ändå
visade ett intervall identiskt med normalt temperaturintervall så finns ändå en förhoppning om att
kunna använda termochip efter vidare forskning och etablering av ett referensintervall för metoden.
Beteendestudier visade en större repertoar av beteenden vid rektal temperaturmätning jämfört med
avläsning av termochip. Detta kan innebära att det är säkrare för djurhälsopersonalen och mindre
obehagligt för patienten att mäta temperaturen med termochip, under förutsättning att metoden
optimeras.

,

Body temperature is used as an indicator of health status where a temperature above or below normal
temperature may indicate compromised health. Traditionally in animal hospital care thermometry is
performed rectally which may not always be possible due to uncooperative patients or may pose a
risk for animal care workers. This technique is also time consuming and pose a risk for
contamination. With these disadvantages in mind, there is a need for alternative techniques. In
Sweden, horses are required to have a microchip for secure identification when issuing horse
passports. Microchips may also include a temperature sensor device, marketed as thermochips, thus
also allowing reading of temperature, which may be an alternative to rectal thermometry.
The aim of this study was to investigate correlation of rectal and thermochip temperature
acquisition, in the hopes of improving the usefulness of a non-invasive technique in animal hospital
care. Additionally, the behaviour of the horses during acquisition was investigated, in the hopes of
further promoting this non-invasive technique in animal hospital care and investigate the techniques
in terms of animal welfare.
The study engaged 17 horses. Three days prior to data collection the horses were equipped
with thermochips, Lifechip bio-thermo®, produced by Destron Fearing. For behavioural studies, a
protocol was developed, comprising of different behaviours with increasing order of discomfort and
avoidance. During data collection, temperature was measured by chip reader and rectally by two
different thermometers while behaviour during each type of sampling was noted. Data collection
was conducted three days in a row. Data analysis was performed using Microsoft Excel and included
X Y scatter charts, boxplot, column chart and t-test. A moderate correlation was found between the
two thermometers used while no strong correlation was found between thermochip and rectal
thermometry.
One of the thermometers demonstrated a temperature range of 37.0 – 38.0 °C, slightly below
normal rectal temperature range (37.2 – 38.2 °C), while the thermochip exhibited a temperature
range identical to the normal range. This supports the idea of further studying thermochips to
establish a reference range and improve utility of the technique.
Behavioural protocol was modified according to exhibited behaviour of the horses. The sum
of all behaviours was calculated and displayed in two column charts. A t-test was conducted
comparing the highest single score for each horse with the lowest in each type of measurement. The
results showed no significant difference (p = 0.059) comparing the two methods. Results of the
behavioural part of this study could work in favor of using thermochips for temperature acquisition,
as horses experiencing discomfort may pose a threat to animal care workers and undeniably is a
decrease in animal well-being.
To conclude, temperature measurements in this study does not show a correlation between
thermochip and rectal temperature but provides some support for continuing research in developing
a suitable reference range for thermochips. Behavioural studies revealed horses exhibited a greater
behavioural repertoire during rectal thermometry compared with thermochip reading, indicating a
potentially safer environment for animal care workers and improved patient well-being if
temperature acquisition by thermochip could be optimized.

Main title:Termochip för hästar
Subtitle:jämförelse med rektal temperatur och beteende vid mätning
Authors:Monto Zale, My
Supervisor:Blomkvist, Ann-Christin and Olsén, Lena
Examiner:Rydén, Anneli
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:beteende, chip, häst, häst-, microchip, sensor, temperatur, termochip
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17902
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17902
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2022 10:43
Metadata Last Modified:01 Jul 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page