Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Sofie and Olli, Vanessa, 2022. Inverkan av kuffens placering och hundens position vid indirekt blodtrycksmätning med High Definition Oscillometry. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
823kB

Abstract

Indirekt blodtrycksmätning är vanligt förekommande på klinik och används inom veterinärmedicin
för att ge information om den kardiovaskulära funktionen hos patienten. För att erhålla tillförlitliga
mätresultat är det av betydelse att ha ett standardiserat tillvägagångssätt på kliniken. Det finns
forskning som visar att bästa möjliga resultat vid indirekt blodtrycksmätning erhålls med djurägaren
närvarande, men av praktiska skäl är detta inte alltid möjligt på klinik. Djurägarens frånvaro kan
leda till en ökad stressnivå hos patienten och av den anledningen är det viktigt för
djurhälsopersonalen att ha vetskap om hur en undersökning kan utföras för att undvika ytterligare
negativ inverkan på hundens välbefinnande.
Det finns i dagsläget få studier inom området indirekt blodtrycksmätning i kombination med
hundens välbefinnande. Syftet med detta kandidatarbete var att undersöka om placering av kuff och
hundens position påverkar mätresultaten och välbefinnandet hos hunden under
blodtrycksmätningen.
Samtliga blodtrycksmätningar utfördes med ”High Definition Oscillometry” (HDO) som är en
vanligt förekommande mätmetod vid indirekt blodtrycksmätning på djurklinik. I studien
medverkade totalt 18 undervisningshundar från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Mätningar
utfördes i sittande position med kuffen på höger framben, liggande position med kuffen på höger
framben, liggande position med kuffen på svansroten och i stående position med kuffen på
svansroten. Målet var att registrera fem mätningar för varje kuff-placering och position (totalt 180
mätningar). För bedömning av hundarnas rädsla, oro och stress under blodtrycksmätningarna
användes en “Fear, Anxiety and Stress scale” (FAS-skala).
Totalt 172 godkända mätvärden kunde registreras med kuffen på svansroten och totalt 117
godkända mätvärden kunde registreras med kuffen på höger framben för samtliga hundar. Studiens
resultat visade att det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan mätningar utförda med kuffen
på svansroten jämfört med kuffen på höger framben, med högre blodtrycksvärden med kuffen på
höger framben. Mätningar med kuffen på svansroten gav mätvärden som låg närmare
normalvariationen för blodtryck hos hund och var numerärt mindre spridda än mätningar utförda
med kuffen på höger framben. Resultatet visade även att kuffens placering och hundens position
inte hade någon signifikant betydelse för uppmätt nivå på FAS-skalan.
Resultaten från studien kan bidra till att djurhälsopersonal på klinik gemensamt kan utforma ett
standardiserat tillvägagångssätt för indirekt blodtrycksmätning på hund där djurägare inte har
möjlighet att närvara, exempelvis på vårdavdelningen. Studien visade att den kuff-placering och
position som gav minst spridda blodtrycksvärden, upplevdes enklast för utföraren att utföra på egen
hand och gav numerärt lägre utslag på FAS-skalan var mätningar med kuffen på svansroten i stående
position.

,

Indirect blood pressure measurement is common in the veterinary clinic and is used to provide
information about the cardiovascular function of the patient. It is important to have a standardized
approach at the clinic to obtain reliable results when measuring indirect blood pressure. Research
shows that the best possible results for indirect blood pressure measurement are obtained with the
owner present, however, due to practical reasons, this is not always possible. The absence of the
owner can lead to an increased level of stress in the patient and for that reason it is of great
importance for the animal health staff to know how to avoid a negative impact on the dog's wellbeing during the examination.
There are currently few studies in the field of indirect blood pressure measurement in
combination with the dog's well-being. The purpose of this bachelor's thesis was to investigate
whether the placement of the cuff and the position of the dog affect the results of the blood pressure
measurement and the well-being of the dog during the measurement.
All blood pressure measurements were performed with a High Definition Oscillometry (HDO),
which is a common method for indirect blood pressure measurement at veterinary clinics. A total of
18 teaching dogs from the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) participated in the
study. Measurements were made in sitting position with the cuff on the right front leg, recumbent
position with the cuff on the right front leg, recumbent position with the cuff on the base of the tail
and in standing position with the cuff on the base of the tail. The goal was to register five
measurements at each cuff placement and position (a total of 180 measurements). A Fear, Anxiety
and Stress scale (FAS scale) was used to assess the dogs fear, anxiety and stress during the blood
pressure measurements. A total of 172 approved measurement values were registered with the cuff
on the base of the tail and a total of 117 approved measurement values were registered with the cuff
on the right front leg in all dogs.
This study showed that there was a statistically significant difference between measurements
performed with the cuff on the base of the tail compared to the cuff on the right front leg, with higher
blood pressure values when the cuff was placed on the right front leg. Measurements with the cuff
on the base of the tail gave values that were closer to the normal variation for blood pressure in dogs
and were numerically less scattered. The results also showed that the cuff placement and the position
of the dog had no statistical significance for the measured level on the FAS scale.
The results from the study can help veterinary clinics design a standardized approach for indirect
blood pressure measuring when dog owners are not able to attend, for example in hospitalization.
The study showed that measurements performed in standing position with the cuff on the base of
the tail was the location and position that gave the least scattered blood pressure values, was easiest
for the staff to perform on their own and gave the lowest results on the FAS scale.

Main title:Inverkan av kuffens placering och hundens position vid indirekt blodtrycksmätning med High Definition Oscillometry
Authors:Johansson, Sofie and Olli, Vanessa
Supervisor:Hammarberg, Ann
Examiner:Höglund, Katja
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:blodtryck, High Definition Oscillometry, icke-invasiv, oro, position, rädsla, stress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17887
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17887
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2022 07:40
Metadata Last Modified:30 Jun 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics