Home About Browse Search
Svenska


Fredriksson, Louise and Wrede, Unni, 2022. Hundägares bedömning av smärta hos hund i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ett stort antal av hundar i Sverige drabbas av smärta. Smärtan kan vara akut eller kronisk och
upplevas på varierande sätt som kan leda till att hundarna uppvisar olika tecken på smärta. Smärta
har en stark koppling till livskvalitet och välfärd. Smärta medför ett ökat lidande för hundar som går
med oupptäckt, obehandlad smärta. För att smärta i olika former ska kunna detekteras och behandlas
är det viktigt att kunna identifiera tecken på smärta.
I jämförelse med djurhälsopersonal har djurägaren mer kontakttid med hunden samt har en ökad
kännedom om dess karakteristiska beteende. Djurägarens interaktion med hunden sker även i en mer
avslappnad miljö än klinikmiljön. Följaktligen har djurägare en utökad möjlighet att tidigt detektera
smärta hos sin hund. Ju mer kunskap kring smärta och tecken på smärta som djurägare har desto
lättare blir det för djurägare att kunna upptäcka smärta hos sina hundar och möjliggöra för dem att
få veterinärmedicinsk vård. Detta arbete för en kandidatexamen inom djuromvårdnad syftade till att
studera vilka smärtsignaler som beskrivs i litteraturen samt att undersöka ifall de tecken som
hundägare i Sverige förknippar med smärta överensstämmer med den vetenskapliga
dokumentationen. Arbetet avgränsades till att endast inkludera respondenter som tidigare upplevt
att deras hund uppvisat tecken på smärta.
Arbetet baserades på en litteraturöversikt gällande smärta, smärttecken, metoder för
smärtbedömning och djurägarperspektiv samt en enkätundersökning baserad på litteraturen. Antal
svarande på enkäten var 239 varav 166 slutförde enkäten. Enligt enkätundersökningen var tecken
som hundägarnas (n=166) associerade med akut smärta exempelvis förändring i
kroppspositionering/hållning, hälta, förändring i reaktion vid beröring, beteendeförändringar och
vokalisering. Hälta, påverkan på ledrörlighet, minskad villighet att hoppa upp i soffa/säng/bil,
minskad rörelseförmåga efter lång vila och sämre förmåga att gå i trappor var tecken som
associerades med kronisk ortopedisk smärta av hundägare. Slutligen var tecken som hundägarna
associerade med kronisk oral smärta dålig andedräkt, minskad aptit, kvarlämnande av mat, minskat
intresse för användning av pinnar eller leksaker som kräver att hunden behöver använda munnen
samt att hunden åt mer långsamt. De tecken som djurägarna i enkätundersökningen associerade som
tecken på smärta överensstämde i stor utsträckning med den vetenskapliga dokumentationen. Vidare
studier inom ämnet krävs dock för att med säkerhet kunna dra generella slutsatser kring hundägares
smärtbedömning i Sverige.

,

A large proportion of our companion dogs suffer from pain. The pain can be acute or chronic and
can be experienced in different ways and lead to the dogs showing different signs of pain. Pain is
strongly connected with quality of life and welfare. Pain causes increased suffering in dogs that are
left with untreated pain. In order for pain in various forms to be detected and treated, it is important
to be able to identify signs of pain.
In comparison with the animal health care personnel, the pet owner spends more time with the
dog and has an increased knowledge of the dog's characteristic behavior. The pet owner’s interaction
with the dog also takes place in a more relaxed environment than the clinic environment.
Consequently, pet owners have an increased opportunity to detect pain in their dog. The more
knowledge about pain and signs of pain that pet owners have, the easier it will be for pet owners to
be able to detect pain in their dogs and make it possible for them to receive veterinary care. This
thesis for a bachelor’s degree in veterinary nursing was aimed to study which pain signals are
described in the literature and to investigate whether the signs that dog owners in Sweden associate
with pain correspond to the scientific documentation. The questionnaire was delimited to only
include respondents with previously perceived experience of their dog showing signs of pain.
The study was based on a review of the scientific literature regarding pain, pain signs, methods
for pain assessment and the owner’s perspective and also a questionnaire based on the literature.
The number of respondents was 239, of which 166 finished the questionnaire. According to the
survey, the signs that dog owners (n=166) associated with acute pain were change in body
position/posture, lameness, change in reaction to touch, behavioral changes and vocalization.
Lameness, effects on joint mobility, decreased willingness to jump on a sofa / bed / car, decreased
mobility after long rest and poorer ability to walk on stairs were signs associated with chronic
orthopedic pain by the dog owners. Finally, signs that dog owners associated with chronic oral pain
were bad breath, decreased appetite, leaving food, reduced interest in using sticks or toys that require
the dog to use its mouth and that the dog ate more slowly. Signs of pain the dog owners in the survey
associated with pain were largely consistent with the scientific documentation. Further studies on
the subject are required to be able to draw general conclusions about dog owners' pain assessment
in Sweden with certainty.

Main title:Hundägares bedömning av smärta hos hund i Sverige
Authors:Fredriksson, Louise and Wrede, Unni
Supervisor:Pedersen, Anja
Examiner:Brunius Enlund, Karolina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:akut, hund, hundägare, kronisk, smärta, smärtbedömning, smärttecken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17878
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17878
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:30 Nov 2022 08:28
Metadata Last Modified:01 Dec 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics