Home About Browse Search
Svenska


Dahlgren, Sofia, 2022. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
851kB

Abstract

Förlusten av biologisk mångfald är numera ett erkänt problem över hela världen. Många forskare och organisationer har gått ut med att vi måste restaurera stora naturområden med utarmade ekosystem för att bromsa och helst vända denna trend (Balvanera et al. 2019; IUCN 2019). För att göra detta räcker det inte alltid att använda sig av det växtmaterial som finns naturligt på platsen utan det kan även krävas komplettering med inköpta växter. I dessa fall är det ofta värden så som biologisk mångfald, genetisk variation och ekosystemtjänster som styr. Trädgårdsmarknaden är i dagsläget däremot mer inriktad på värden så som estetik, skörd och resistens.
I en del andra länder finns flera plantskolor som arbetar med inhemskt och oförädlat material som mer styrs av de värden som används inom naturvården (Basey et al. 2015). I detta arbete undersöker jag hur behovet ser ut för liknande plantskolor i Sverige och hur odlingsprocessen skiljer sig från konventionell odling.
Arbetet är baserat på enkätsvar och intervjuer. Det är uppdelat i en behovsanalys som fokuserat på naturvård i offentlig verksamhet och en processbeskrivning som fokuserat på odlingen och kompetensen hos olika odlingsföretag eller organisationer i Sverige. Hela arbetet inleds också med en kort litteraturstudie som undersöker hur växterna som används inom naturvård särskiljer sig och exempel på hur de kan användas.
Resultaten av arbetet visar att det finns ett stort behov av inhemska växter av lokal proveniens, något som inte erbjuds på marknaden i dagsläget. Odlingsprocessen skiljer sig en del inom detta område, främst då man inte arbetar med förädlade sorter. Det behövs kunskaper om de vilda växternas egenskaper och ståndorter samt kunskaper om hur man undviker selektion för att bevara en bred genetisk mångfald i odlingen.

,

The loss of biodiversity is now a recognized problem worldwide. Many researchers and organizations have stated that we must restore large areas with degraded ecosystems in order to slow down and hopefully reverse this trend (Balvanera et al. 2019; IUCN 2019). To do this, it is not always enough to use the plant material that is naturally present on the site. It might be necessary to supplement with purchased plants. In these cases, it is often values such as biodiversity, genetic variation and ecosystem services that are important. The garden market, on the other hand, is currently more focused on values such as aesthetics, harvest and disease resistance.
Some other countries have plenty of nurseries that work with indigenous and natural plants and that are more led by the values used in nature conservation (Basey et al. 2015). This study aims to investigate the need for similar nurseries in Sweden and how the propagation process is different compared to conventional plant nurseries.
The methods are based on a questionnaire and interviews. It is divided into a customer demand analysis that focuses on nature conservation work in public sector and a process description that focuses on cultivation and competence within various relevant nurseries in Sweden. The thesis also begins with a short literature review that examines the characteristics of plants used in nature conservation and examples of how they can be used.
The results show that there is a great need for indigenous plants of local provenance, something that is not offered on the Swedish market at present. The propagation process is quite different compared to conventional plant production, mainly because the nurseries do not use cultivated varieties. The growers need to have knowledge of the characteristics and natural conditions for the relevant plant species as well as knowledge of how to avoid selection in order to preserve genetic diversity in production.

Main title:Odling av växter för naturvård i Sverige
Subtitle:behovsanalys och processbeskrivning
Authors:Dahlgren, Sofia
Supervisor:Gyllin, Mats and Sandberg, Jakob
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Inhemska växter, naturvård, odling, kärlväxter, ängsväxter, ekologi, bevarandebiologi, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, restaurering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17864
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17864
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2022 09:57
Metadata Last Modified:28 Jun 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics