Home About Browse Search
Svenska


Färnström, Anna and Larsson, Emelie, 2022. Rehabiliteringsmetoder för hundar efter operation av osteokondros i bogleden : en enkätstudie riktad till djurhälsopersonal och icke-djurhälsopersonal i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Osteokondros (OC) och osteokondros dissecans (OCD) i bogleden är vanliga tillväxtrubbningar och
utvecklingssjukdomar hos unga hundar av medel- till stora raser. Dessa sjukdomar behandlas ofta
kirurgiskt och den vanligaste metoden för både diagnostik och åtgärd är artroskopi. Rehabilitering
inom veterinärmedicin är ett område med begränsad forskning och många behandlingsmetoder som
används är extrapolerade från studier inom humanvård. Eftersom OC och OCD i bogleden är vanliga
sjukdomar hos unga hundar är det av intresse för djurhälsopersonal med en sammanställning av
användbara rehabiliteringsmetoder för behandling av dessa patienter efter en operation.
Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka vilka rehabiliteringsmetoder som i Sverige
används efter en artroskopi av hundar som diagnosticerats med OC eller OCD i bogleden, för att
sedan jämföra resultatet med vetenskaplig litteratur. En kombinerad litteraturstudie med en
internetbaserat enkätstudie utfördes för att besvara frågeställningarna. Enkätstudien riktade sig till
djurhälsopersonal och icke-djurhälsopersonal som arbetar med rehabilitering av hundar i Sverige.
Litteraturstudien inkluderade vetenskaplig litteratur från flera olika länder. Enkäten distribuerades
till kliniker och företag som erbjöd rehabilitering av hundar i Sverige. Enkätresultatet baserades på
32 fullständiga enkätsvar och data analyserades deskriptivt. Det framkom i denna
enkätundersökning att respondenterna använder sig av passiv rörelseträning, massage och
laserterapi under det akuta stadiet postoperativt och att de samtidigt upplever att restriktiv rörelse är
nödvändigt. Ännu ett undersökningsresultat visar att respondenterna använder sig av massage,
vattentrask och laserterapi under uppbyggnadsstadiet efter operation. På samma gång upplever de
att passiv rörelseträning (PROM) är en betydelsefull behandlingsmetod i uppbyggnadsstadiet. Det
var en låg svarsfrekvens på enkäten vilket gjorde det svårt att dra generella slutsatser till att inkludera
all personal som arbetar med rehabilitering av hundar i Sverige. Däremot talar resultatet i enkäten
för att vissa rehabiliteringsmetoder som används också rekommenderas i studier. Utbudet av
vetenskapliga studier av rehabilitering efter operation av OC/OCD hos hund var begränsat. Flertalet
artiklar som hittades var översiktsartiklar som nämnde rehabiliteringsmetoder, men inte hur de
skulle användas eller varför. Det som rekommenderades i artiklarna användes även av
respondenterna i enkäten. Det var fler metoder som används i praktiken än vad som
rekommenderades i litteraturen. Vidare forskning krävs för att ta reda på vilka
rehabiliteringsmetoder som har visad effekt för att hundar ska återfå rörlighet och styrka i bogleden
efter en operation av osteokondros och osteokondros dissecans.

,

Osteochondritis(OC) and osteochondritis dissecans (OCD) in the shoulder joint are common growth
disorders and developmental diseases of young, middle to largersized dogs. These diseases are often
treated surgically. The most common method for both diagnosis and treatment is arthroscopy.
Rehabilitation in veterinary medicine is an area with limited research and many treatment methods
used are extrapolated from studies in human care. Considering that OC/OCD is a common disorder
in young dogs, a compilation of rehabilitation methods would be of particular interest to animal
health personnel.
The objective of this bachelor thesis was to investigate what rehabilitation methods that are most
frequently used in Sweden after an arthroscopy of dogs diagnosed with OC or OCD in the shoulder
joint, and to compare the result with scientific literature. A literature study was combined with an
internet-based questionnaire with questions relevant to the survey. The survey was directed to
animal health personnel and non animal health personnel who work with rehabilitation of dogs in
Sweden. The literature study included scientific literature from several different countries. The
questionnaire was distributed to clinics and companies that offer rehabilitation of dogs in Sweden.
The survey results are based on 32 complete questionnaire responses and data were analyzed
descriptively. The result of this study showed that the respondents use passive range of motion
(PROM), massage and laser therapy during the acute postoperative phase and that they at the same
time experience restrictive motion to be essential. Furthermore, the result of the survey also showed
that the respondents use massage, water treadmill and laser therapy during the regeneration and
repair phase. At the same time the respondents experience that passive range of motion is a necessary
treatment method in this phase. The response rate in this study was low which makes it difficult to
draw a conclusion about the result to apply to all personnel that work with rehabilitation of dogs in
Sweden. However, the results of the survey suggest that certain rehabilitation methods used are also
recommended in the scientific literature. The range of scientific studies on rehabilitation after
surgery of OC/OCD in dogs was limited. Most articles found were review articles that mentioned
rehabilitation methods, but not how they should be used or why. Methods being recommended in
the articles were also used by the respondents in the survey. More methods were used by the
respondents than recommended by scientific literature. Further research is required to find out which
rehabilitation methods are useful for shown effect in dogs to gain mobility and strength in the
shoulder joint after surgery of osteochondritis and osteochondritis dissecans.

Main title:Rehabiliteringsmetoder för hundar efter operation av osteokondros i bogleden
Subtitle:en enkätstudie riktad till djurhälsopersonal och icke-djurhälsopersonal i Sverige
Authors:Färnström, Anna and Larsson, Emelie
Supervisor:Bergh, Anna
Examiner:Smedberg, Klara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:artroskopi, djurhälsopersonal, fysioterapi, OCD, osteokondros dissecans, rehabilitering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17860
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17860
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2022 08:21
Metadata Last Modified:28 Jun 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page