Home About Browse Search
Svenska


Bratt, Nellie and Mårtensson, Linn, 2022. Praktisk utfodring av svenska hundar : en enkätstudie om hur svenska hundar utfodras i hemmet och vilka faktorer som påverkar hundägarens val av foder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det är användbart för djurhälsopersonal att ha en förståelse för hur svenska hundar utfodras i
hemmet och hur djurägaren tänker vid val av foder. Verksamma inom djurens hälso- och sjukvård
kan därmed anpassa sin rådgivning gällande foder och utfodring samt omvårdnaden i den dagliga
verksamheten. Endast ett fåtal studier har tidigare undersökt hur hundägare utfodrar sina hundar och
vilka faktorer som påverkar deras foderval. Därför är det väldigt relevant att undersöka hur
utfodringsrutinerna hos svenska hundägare ser ut idag.
Syftet med detta arbete var att få en överblick av hur svenska hundägare utfodrar sina hundar
och för att få en förståelse för hur de tänker vid val av foder. Denna studie inkluderar en enkätstudie
samt en litteraturgenomgång innehållande relevant information från tillgänglig litteratur och resultat
från tidigare studier. Enkäten som distribuerades till svenska hundägare via internet inkluderade
frågor som exempelvis berörde utfodring, hur ofta de gav godis/ben till sin hund och anledningar
till detta. Respondenterna fick även ange hur de värderade olika foderegenskaper när de valde foder,
vad som påverkat deras foderval samt huruvida de hade förtroende för
djursjukskötarens/veterinärens förmåga att ge råd angående foder.
522 enkätsvar samlades in varav 481 var fullständiga och inkluderades i studien. Majoriteten (73
%) av respondenterna uppgav att de haft hund i tio eller fler år. 59 % av hundägarna utfodrade
huvudsakligen sin hund med torrfoder och 26 % med färskfoder/BARF/råfoder. De flesta
hundägarna (65 %) utfodrade sin hund två gånger om dagen och 91 % av alla respondenter uppgav
att deras hund åt ur skål/på tallrik/fat. När de valde vilken mängd foder deras hund skulle få var det
vanligast att utgå från hunden hull/vikt vilket 91 % uppgav. På frågan om hur ofta hundägarna gav
sina hundar godis/ ben svarade 52 % av respondenterna att de gav sin hund godis en eller flera
gånger dagligen och 82 % av alla respondenter som gav sina hundar godis/ben uppgav belöning som
en anledning till detta. De foderegenskapersom respondenterna värderade högst var hög smaklighet,
att fodret var producerat i Sverige och att det innehöll en hög andel animaliska produkter. Knappt
hälften (49 %) av hundägarna hade förtroende för djursjukskötarens/veterinärens förmåga att ge råd
angående foder och 30 % uppgav att de inte hade det.
Resultatet från litteraturgenomgången och denna enkätstudie har bidragit med värdefull
information för verksamma inom djurens hälso- och sjukvård. Den data som samlades in gällande
hur hundarna i denna studie utfodras i hemmet gav vetskap om att hundarna har olika preferenser
och fodervanor vilket kan hjälpa djurhälsopersonal att individanpassa utfodringen på exempelvis en
stationärvårdsavdelning. Att känna till vad som påverkar hundägarens val av foder och värderingar
kring foderegenskaper kan hjälpa djurhälsopersonal att rikta och effektivisera sin rådgivning och
utbildning av hundägare. Vidare hade det även varit intressant att undersöka om utfodring korrelerar
med övervikt. Överlag behövs fler studier som undersöker hur svenska hundar utfodras praktiskt
och vilka faktorer som påverkar hundägares val av foder för att kunna dra några slutsatser.

,

It is useful for animal health professionals to have an understanding of how Swedish dogs are fed at
home and how the animal owner thinks when choosing food. Those active in animal health care can
thus adapt their advice regarding feed and feeding as well as veterinary nursing in day-to-day tasks.
Only a few studies have previously examined how dog owners feed their dogs and what factors
influence their food choice. Therefore, it is very relevant to investigate what the feeding routines of
Swedish dog owners look like today.
The purpose of this study was to get an overview of feeding practices of Swedish dog owners
and to get an understanding of what they take into consideration when choosing food for their dogs.
In the current study, a survey was conducted as well as a review of relevant literature and results
from previous studies. The survey was distributed to Swedish dog owners through social media and
included questions regarding, for example, feeding practices, the frequency of treat giving and
reasons for doing so. The respondents were also asked to grade how they value different food
characteristics, what factors influence their food choice and if they have confidence in the advice of
animal healthcare professionals regarding feeding.
Results from 522 survey participants were collected. 481 of these were complete and included
in the study. The majority (73%) of the participants had ten or more years of experience in owning
a dog. 59% of the dog owners mainly fed their dog with dry food and 26% with raw food/BARF.
Most of the dog owners (65%) fed their dog two times daily and 91% of all respondents answered
that their dog ate out of a bowl/on a plate. When choosing the amount to feed, it was most common
to base it on the dog’s body condition/weight which was reported by 91% of dog owners. 52% of
participants reported that they gave treats/chewing bones one or multiple times daily and 82% of all
dog owners claimed it was given as a reward. Food characteristics that the participants valued the
highest was high palatability, that the food was produced in Sweden and contained a high amount
of meat or animal products. Barely half (49%) of the participants had confidence in the veterinary
nurse’s/veterinarian’s qualification to give advice about feeding and 30% reported they did not have
confidence in this.
The results from the literature review and the questionnaire have provided valuable information
for animal health professionals. The data collected regarding how the dogs in this study are fed at
home provided the knowledge that the dogs have different preferences and feeding habits, which
can help animal health professionals to adapt the feeding to the individual, for example in the
stationary ward. Knowing what influences dog owners’ choice of feed and how they value feed
characteristics can help animal health professionals make advice and education of dog owners more
efficient. Furthermore, it would be interesting to investigate if feeding practices correlate with
obesity. More studies examining how dogs are fed in practice are needed to be able to draw some
conclusions. Overall, more studies investigating the feeding practices of Swedish dogs and what
factors influence the dog owner’s food choice is needed to be able to draw any conclusions.

Main title:Praktisk utfodring av svenska hundar
Subtitle:en enkätstudie om hur svenska hundar utfodras i hemmet och vilka faktorer som påverkar hundägarens val av foder
Authors:Bratt, Nellie and Mårtensson, Linn
Supervisor:Gille, Sanna
Examiner:Åkerfeldt, Magdalena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:djuromvårdnad, djursjukskötare, foderval, godis, hemlagat, hund, råfoder, studie, tillskott, utfodringsrutiner, veterinär, växtbaserat, övervikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17855
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17855
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2022 11:16
Metadata Last Modified:24 Jun 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics