Home About Browse Search
Svenska


Axelsson, Anna and Brandås, Agnes, 2022. Insekter som proteinkälla i hundfoder : utvalda insekters smältbarhet och påverkan vid allergi. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
765kB

Abstract

Traditionella proteinkällor innebär en påfrestning på miljön i form av utsläpp samt vatten- och
markanvändning. Insekter är en uppmärksammad proteinkälla med lägre klimatpåverkan och
inkluderas idag i hundmatsbranschen. Dessa marknadsförs även som fördelaktiga vid allergi. Därav
syftar denna litteraturstudie att presentera hur väl hunden kan nyttja näringsinnehållet i de vanligaste
insektsbaserade proteinkällorna och redogöra för dess eventuella fördelar vid allergi.
Underlaget för studien selekterades huvudsakligen genom en formulerad sökfråga och flertal
olika plattformar för vetenskapligt material. Även relevant facklitteratur inkluderades.
Litteraturstudien fann att tolv olika insektsarter används, eller analyseras för att vidare
inkluderas, i hundfoder. Dessa är arter av flugor, fjärilar, mjölmaskar, kackerlackor, skalbaggar och
syrsor. Näringsinnehållet varierar källorna emellan men gemensamt besitter de höga proteinhalter.
Samtliga arter med tillräckligt dokumenterat underlag innehöll tillräcklig halt aminosyror för att
uppfylla hundens dagliga behov. De flesta insekter hade även en tillfredsställande smältbarhet av
proteinet. Även insekternas fettinnehåll är högt vilket kan påverka avföringens kvalité, en aspekt
som påverkar hundägarens inställning till fodermedlet. Litteraturen menar dock på att
avföringskvalitén vid insektsprotein är likvärdig eller bättre i jämförelse med kontrollfoder.
Marknadsföringen av insektsbaserade hundfoder understryker insekternas roll som exotisk
proteinkälla, alltså ett protein immunförsvaret inte påträffat och därmed inte utvecklat antikroppar
mot. Endast två publicerade studier inkluderade data om effekterna på allergi. Den första
undersökningen såg en signifikant förbättring av allergiorsakade hudsymtom vid utfodring med
insektsprotein i jämförelse med kontrolldieten. Nästa studie talade istället för risk för korsreaktion
vid kvalsterallergi och insektsfoder.
Slutligen finner denna studie stora möjligheter gällande insektsproteinets framtid i form av bland
annat ytterligare lägre miljöpåverkan samt ett ökat intresse och villighet att inkludera insektsprotein
i foder liksom livsmedel. Ytterligare analyser och studier krävs gällande proteinkällorna s innehåll
och kvalité likväl deras egentliga roll vid allergier. Detta för ett säkert användande av insekter i
fodermedel.

,

Traditional sources of protein in dog food contributes to an environmental impact, not only
through climate gas emissions, but also by water- and land use. Insects are alleged to be a more
environmentally friendly protein source which is included in the dog food industry. They are also
marketed as beneficial in allergies. Therefore, the purpose of this study is to present how well dogs
can utilize the nutritional content of the most common insect-based protein sources as well as
account for its possible benefits in allergies.
The basis for the study was selected mainly through a formulated search query and several
different platforms for scientific material. Relevant specialist literature was also included.
The literature review revealed that twelve different insect species are used, or analyzed to be
further included, in dog food. These are species of flies, butterflies, meal worms, cockroaches,
beetles and crickets. The nutrient content varies between the sources but they all possess high protein
contents. All species with sufficiently documented data contained enough amino acids to meet the
dog's daily needs. Most of the insects had an adequate protein digestibility. The fat content of insects
is also high, which can affect the quality of the faeces, an aspect that affects the dog owner's attitude
towards the feed. However, the literature suggests that the stool quality of insect protein is
equivalent, or even better, in comparison with control feed.
The marketing of insect-based dog food emphasizes the role of insects as an exotic source of
protein, a protein the immune system has not yet encountered. Hence antibodies have not developed
and a reaction is absent. Only two published studies included data regarding effects on allergy. The
first study saw a significant improvement in dermal symptoms caused by allergies when fed insect
protein, compared to the control diet. The next study instead addressed a risk of cross-reaction with
mite allergy and insect food.
In conclusion, this study finds great opportunities regarding the future of insect protein among
different aspects, such as further lower environmental impact and an increased interest and
willingness to include insect protein in feed as well as in food. Further analyzes and studies are
required regarding the content and quality of these protein sources as well as their actual role in
allergies. This is for the safe usage of insects in animal feed.

Main title:Insekter som proteinkälla i hundfoder
Subtitle:utvalda insekters smältbarhet och påverkan vid allergi
Authors:Axelsson, Anna and Brandås, Agnes
Supervisor:Dicksved, Johan
Examiner:Lundh, Torbjörn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:aminosyror, foderallergi, gul mjölmask, svart soldatfluga
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17823
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17823
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2022 08:30
Metadata Last Modified:18 Jun 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics