Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Gunilla and Palm, Jenny Madeleine, 2022. Effekten av engångsbehandling med ultraljudstandborste för tandstensborttagning på hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vikten av god munhälsa för sällskapsdjur, och munhälsans betydelse för helhetshälsan hos
sällskapsdjur, uppmärksammas i allt högre utsträckning. Tandsten hos hund är vanligt
förekommande och bildas när plack på tanden mineraliseras. Tandsten i sig är inte patogen men
utgör en gynnsam grund för ökad plackbildning, vilket kan initiera den inflammatoriska processen
i parodontal sjukdom. Professionell tandrengöring (PTR) under anestesi är det effektivaste sättet att
eliminera tandsten. Det är viktigt med en föregående undersökning av hundens munhälsa av
legitimerad veterinär, för att inte fördröja eventuell nödvändig behandling av frakturer eller
pågående parodontal sjukdom. Djurägare bör därefter fortsätta med daglig tandborstning för att
minimera plackbildning.
Hundtrimmare erbjuder tandstensborttagning med ultraljudstandborste som en
engångsbehandling under 45 minuter. Studiens syfte var att undersöka om ultraljudstandborstning
vid ett engångstillfälle under sex minuters behandlingstid kan eliminera synlig tandsten och om
hunden visar tecken på stress under behandlingen.
I studien inkluderades 17 hundar. Tand C1 och P4 i överkäken behandlades utan anestesi eller
sedering, i sex minuter på varje tand med ultraljudstandborste. Hundarna randomiserades vilken sida
i överkäken som skulle behandlas, nio hundar behandlades på vänster sida, åtta hundar behandlades
på höger sida. På varannan hund behandlades tand C1 först och på varannan behandlades tand P4
först. Hundarnas stressnivåer bedömdes i samband med tandborstningen utifrån den femgradiga
Fear Anxiety Stress-scale (FAS-skalan), under behandlingsminut 1, 3 och 6. Efter fyra dagar
bedömde en legitimerad veterinär, med doktorsgrad inom odontologi hos hund, vilken sida som
blivit behandlad.
Veterinären bedömde korrekt avseende vilken sida som var behandlad på 11 av 16 hundar, med
signifikans på nivå p <0.05 (Chi2-test goodness of fit). På tre hundar felbedömdes obehandlad sida
som behandlad sida. På två hundar kunde veterinären inte bedöma vilken sida som blivit behandlad.
Studien visade att endast en begränsad mängd tandsten kan elimineras med sex minuters
tandborstning med ultraljudstandborste. Engångsborttagning av tandsten med ultraljudstandborste
kan främst ses som en kosmetisk åtgärd.
Hundarna uppvisade obetydlig stress i samband med behandlingen över tid. Däremot visade de
en signifikant minskad stressnivå (parat t-test p=0,003) i pausen mellan tandbyte jämfört med innan
påbörjad behandling, vilken kan betyda att hundarna lugnade sig när de visste hur behandlingen gick
till. Hundarna bedömdes ha signifikant lägre stressnivåer (parat t-test p=0,045), under behandling
av tand C1 jämfört med tand P4. Sammantaget visade studien att behandling med
ultraljudstandborste accepteras väl av hundar, och att de inte blir märkbart stressade av
behandlingen.

,

The importance of good oral health for pets, and the importance of oral health for the overall
health of pets, is receiving increasing attention. Calculus in dogs is common and is formed when
plaque on the tooth mineralises. Calculus itself is not pathogenic but provides a favourable basis for
increased plaque formation, which can initiate the inflammatory process of periodontal disease.
Professional periodontal therapy under anaesthesia is the most effective way to eliminate calculus.
A prior examination of the dog's oral health by a licensed veterinarian is essential, so as not to delay
any necessary treatment of fractures or ongoing periodontal disease. Pet owners should then
continue with daily tooth brushing to minimise plaque formation.
Dog groomers offer calculus removal with an ultrasonic toothbrush as a one-time treatment for
45 minutes. The aim of the study was to investigate whether one-time ultrasonic toothbrushing for
six minutes can eliminate visible calculus and whether the dog shows signs of stress during the
treatment.
Seventeen dogs were included in the study. Teeth C1 and P4 of the upper jaw were treated
without anaesthesia or sedation, for six minutes per tooth with an ultrasonic toothbrush. The dogs
were randomised to which side of the upper jaw to be treated, nine dogs were treated on the left side,
eight dogs were treated on the right side. In every other dog, C1 was treated first and in every other
dog, P4 was treated first. The dogs' stress levels were assessed during tooth brushing using the fivepoint Fear Anxiety Stress scale (FAS), during treatment minutes 1, 3 and 6. After four days, a
licensed veterinarian, with a doctorate in odontology in dogs, assessed which side had been treated.
The licensed veterinarian correctly assessed which side had been treated in 11 of 16 dogs, with
significance at the p<0.05 level (Chi2 test goodness of fit). On three dogs, the untreated side was
misjudged as the treated side. On two dogs, the licensed veterinarian could not assess which side
had been treated.
The study showed that only a limited amount of calculus can be eliminated by six minutes of
ultrasonic toothbrushing. One-time removal of calculus with an ultrasonic toothbrush can be
considered primarily as a cosmetic measure.
The dogs showed insignificant stress associated with the treatment over time. However, there
was a significant reduction in stress levels (paired t-test p=0,003) in the interval between tooth
replacement compared to before the start of treatment, which may indicate that the dogs calmed
down once they knew how the treatment was done.
The dogs were assessed to have significantly lower stress levels (paired t-test p=0,045), during
treatment of tooth C1 compared to tooth P4.
Overall, the study showed that treatment with ultrasonic toothbrush is well accepted by dogs,
and that they are not noticeably stressed by the treatment.

Main title:Effekten av engångsbehandling med ultraljudstandborste för tandstensborttagning på hund
Authors:Andersson, Gunilla and Palm, Jenny Madeleine
Supervisor:Olsén, Lena and Brunius Enlund, Karolina
Examiner:Rydén, Anneli
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:emmi-pet, FAS-skala, parodontal sjukdom, plack, stress, tand, tandvård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17822
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17822
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2022 08:12
Metadata Last Modified:18 Jun 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics