Home About Browse Search
Svenska


Pirooz, Dana and Fyhr, Johanna, 2022. Foder- och ströåtgång, gödselproduktion samt arbetstid i olika stallsystem. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hästen domesticerades för omkring 6000-8000 år sedan. Ett behov av inhysning skapades sedan hästen började användas av människan. Vid inhysning av häst ska lagen följas och hästens naturliga beteenden och behov tillgodoses. Hästen ska utfodras tillräckligt med grovfoder för att tillgodoses behov av sysselsättning och växtfibrer. Strö och bäddar ska vara av god hygienisk kvalitet och bäddarna ska hållas torra, halkfria och vara konstruerade så hästen har god liggkomfort. Kraven gällande hästgödsel ska uppfyllas vid planering av ny-, om- och tillbygge av stall. Hästgödseln måste lagras så att näringsämnen inte läcker ut till närliggande vatten.
I inhysningssystemet boxstall vistas hästen individuellt lösgående i box och utfodras ofta med portionerad utfodring. I en lösdrift vistas hästarna i grupp utomhus med tillgång till ligghall och utfodras antingen med fri tillgång på grovfoder eller med portionerad utfodring. En aktiv grupphästhållning är en lösdrift med automatisk utfodring.
Idag finns många arbetsrelaterade skador inom stallarbete och därför finns ett behov av mekanisering, dock saknas ingångsdata vid planering för olika moments arbetstider och åtgång av resurser. Syftet med studien är att jämföra resursåtgång och arbetstid i olika inhysningssystem för att underlätta vid planering av ny-, om- eller tillbygge av häststallar. Detta för att upprätthålla en god arbetsmiljö och sträva efter mer hållbara hästverksamheter ur såväl hästen som skötarens perspektiv. För att besvara syftet användes två frågeställningar: Hur stor är gödselproduktionen, foder- och ströåtgången i olika inhysningssystem? Hur påverkas skötarens arbetsmiljö av arbetsmetodik och -teknik i olika inhysningssystem?
Studien genomförs genom datainsamling via intervjuer med sju stallansvariga hos tio hästanläggningar med olika inhysningssystem. I studien ingår fyra boxstallar, ett box/spiltstall, tre lösdrifter samt två lösdriftsanläggningar med datastyrd fodertilldelning (AG) aktiva grupphästhållningar. Samtliga intervjuer utgår ifrån samma protokoll som innehåller information om foder- och ströåtgång, gödselproduktion samt arbetstid för hästverksamheten under ett års tid. En statistisk bearbetning i Microsoft Excel genomfördes med gruppering, fem individuell uppstallning och fem grupphållning. T-test utfördes och signifikansnivån sattes till p<0,05. Resultatet presenteras som medelvärde ± standardavvikelse.
Resultatet visade att foderåtgång i individuell uppstallning (medelvärde 11,9 kg/häst och dag) och grupphållning (medelvärde 12,2 kg/häst och dag) inte skilde sig signifikant åt, varken för grov- eller kraftfoder. Vid användande av halm som strömedel i box, syns en lägre foderåtgång än vid användande av kutterspån eller stallpellets. Ströåtgång per häst och dag är signifikant högre vid individuell uppstallning (medelvärde 6,6 kg) än vid grupphållning (medelvärde 3,5 kg). Ett samband mellan ströåtgång och gödselproduktion kan ses. Gödselproduktion per häst och dag är signifikant högre vid individuell uppstallning (medelvärde 115 l) än vid grupphållning (medelvärde 67 l). Det finns stora tidsbesparingar i stallarbetet vid användandet av grupphållning som inhysningssystem, arbetstiden är signifikant lägre (p-värde 0,001).
Slutsatsen var att grov- och kraftfoderåtgång i individuell uppstallning och grupphållning inte skiljer sig signifikant. Ströåtgång var signifikant högre vid individuell uppstallning än vid grupphållning. Ströåtgång i individuell uppstallning var lägst vid användande av stallpellets och högst vid användande av halm. Gödselproduktionen var högre vid individuell uppstallning än vid grupphållning. Arbetstiden var signifikant lägre vid grupphållning än vid individuell uppstallning. Ur ett välfärdsperspektiv för hästen och skötaren var grupphållning att föredra framför individuell uppstallning.

,

The horse was domesticated around 6000 to 8000 years back. In conjunction with the horse being domesticated, humans created housing possibilities for horses. As a creature, horses have needs that has to be met in order to maintain welfare of the horse. There are different types of housing: single boxes, loose group housing and active stable. Stable workers have been exposed to many work-related injuries and therefore a need of mechanization is desired.
The aim of this study was to compare consumption of resources and working routines in different housing systems, in order to facilitate planning of new- and rebuilding of stables. The study had two research issues. How large is the manure production and consumption of feed and litter in different housing systems? How is the employee’s environment affected by work methodology and technology in different housing systems?
The method was interviewing seven stable managers in ten stable systems with different housing. The housing systems were divided into two groups, five individual housings and five loose housings. The interviews based on a protocol that were filled in during the interview. The protocol was later read through, summarized, and presented using charts.
The results showed that feed consumption in individual housing (average 11.9 kg / horse and day) and group housing (average 12.2 kg / horse and day) did not differ significantly, neither for roughage nor concentrates. When using straw as a litter in a box, a lower feed consumption was visible than when using cutter shavings or stable pellets. Bedding consumption per horse and day was significantly higher for individual stables (average value 6.6 kg) than for group housing (average value 3.5 kg). A connection between litter consumption and manure production could be seen. Manure production per horse and day was significantly higher in individual housing (average value 115 l) than in group housing (average value 67 l). There are higher time savings in stable work when using group keeping as a housing system, working hours are significantly lower (p-value 0.001).
The conclusion was that roughage and concentrate consumption in individual housing and group housing did not differ significantly. Bedding consumption is significantly higher for individual housing than for group housing. Bedding consumption in individual storage is lowest when using stable pellets and highest when using straw. Manure production is higher for individual storage than for group keeping. Working hours are significantly lower for group holding than for individual housing. From a welfare perspective for the horse and the employed, group housing is preferable to individual stables.

Main title:Foder- och ströåtgång, gödselproduktion samt arbetstid i olika stallsystem
Authors:Pirooz, Dana and Fyhr, Johanna
Supervisor:Morgan, Karin
Examiner:Connysson, Malin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K 136
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:inhysning, hästvälfärd, foder, strömedel, gödselproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17681
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17681
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2022 06:27
Metadata Last Modified:23 Apr 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics