Home About Browse Search
Svenska


Tångby, Linda and Johansson, Veronika, 2022. Askens framtid : konsekvenser och hantering av askskottsjukan ur ett ekologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Asken (Fraxinus excelsior) är ett av våra ädellövsslag och dess existens hotas av den vindburna svampsjukdomen askskottsjukan. Sjukdomen upptäcktes först i Polen i början av 90-talet och spreds under en 20-årsperiod till de flesta länder i Europa. Askskottsjukan orsakas av sporsäcksvampen Hymenoscyphus fraxineus som har sitt ursprung i Asien. Sjukdomen förekommer i skogar, i kulturlandskap och i städer runt om i Europa. Träd i alla åldrar drabbas men de yngre individerna tycks mest mottagliga och uppvisar snabbt symtom i form av vissnande skott och missfärgningar på stam och grenar och dör ofta inom ett par år. Studier har visat att alla arter av ask insjuknar i askskottsjukan men i olika grad. F. excelsior är den art som visat sig mest mottaglig för sjukdomen. Handel är en stor orsak till spridningen av askskottsjukan. Skötselåtgärder och beskärning anses inte tillräckligt effektiva för att stoppa smittspridningen. Forskning i Sverige och runt om i Europa pågår för att ta fram resistent plantmaterial och förhoppningen är att askens existens och möjlighet att nå hög ålder kan säkerställas. För den biologiska mångfalden har asken stor betydelse. Forskning visar att antalet arter av bland annat insekter, lavar och mossor knutna till ask är hela 483 st i Sverige. Bland dessa finns uppskattningsvis 53 st arter som är helt beroende av asken för sin existens. Vidare hyser asken tillsammans med almen, som är starkt hotad av almsjukan, 115 st gemensamma arter som endast kan leva på eller av dessa två trädslag. Om asken och almen skulle försvinna kommer många arter knutna till dem också försvinna. En utrotningskaskad är att vänta. Vikten av att träd kan bibehålla sin vitalitet och få nå hög ålder är stor för den biologiska mångfalden. Många arter knutna till träd är helt beroende av tillgång på död ved och håligheter, vilket yngre träd sällan kan erbjuda. För att säkerställa askens fortlevnad, och därmed bevara biologisk mångfald, behövs förädling av resistent plantmaterial.

,

Ash (Fraxinus excelsior) is one of our domestic deciduous treespecies and its existence is threatened by the windborne ash dieback disease. The disease was first discovered in Poland in the early 1990s and spread over a 20-year period to most countries in Europe. Ash dieback is caused by the fungus Hymenoscyphus fraxineus, which originated in Asia. The disease occurs in forests, in cultural landscapes and in cities around Europe. Trees of all ages are affected, but the younger individuals seem most susceptible and quickly develop symptoms with wilting shoots and discolorations on trunks and branches and often die within a couple of years. Scientific research has shown that all species of ash are affected by ash dieback but to varying degrees. F. excelsior is the species that has been shown to be most susceptible to the disease. Trade is a major cause of the spread of ash dieback. Tree management and pruning are not considered effective enough to stop the spread of infection. Scientific research in Sweden and around Europe is ongoing to develop resistant plant material and the hope is that the ash's existence and opportunity to reach old age can be ensured. Ash is of great importance for biodiversity. Research shows that the number of species of for example insects, lichens and mosses associated with ash is as high as 483 in Sweden. Among these are an estimated 53 species obligated with ash. Furthermore, ash together with the elm, which is strongly threatened by elm disease, holds 115 species who can only that can only live on or by these two tree species. If the ash and elm were to go extinct, many other species would also disappear. An extinction cascade is to be expected. The importance of trees being able to maintain their vitality and reach old age is advantageous for biodiversity. Many species associated with trees are completely dependent on the availability of dead wood and cavities, which younger trees can rarely offer. To ensure the survival of the ash, and thereby preserving biodiversity, breeding resistant plant material is needed.

Main title:Askens framtid
Subtitle:konsekvenser och hantering av askskottsjukan ur ett ekologiskt perspektiv
Authors:Tångby, Linda and Johansson, Veronika
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Fraxinus excelsior, Hymenoscyphus fraxineus, svampsjukdom, biologisk mångfald, värdväxt, handel, invasivitet, resistens, skadegörare på ask, växtskydd, epidemi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17674
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17674
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Protection of plants - General aspects
Plant diseases
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2022 08:18
Metadata Last Modified:21 Apr 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page