Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Lars Peter, 2022. Framgångsfaktorer för virkesköpare : en kvantitativ studie bland virkesköpare hos Holmen. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Ett ökat behov för de svenska skogsindustriföretagen på skogsråvara har skapat en stor konkurrens bland skogsföretagen att få köpa virke från de privata skogsägarna. Denna stora konkurrens innebär att virkesköparna på skogsföretagen får en allt viktigare roll i att behålla och utöka sitt företags marknadsandelar på den privata skogsägarmarknaden. Syftet med denna studie var att undersöka vilka egenskaper som ledde till framgång för virkesköpare. Men även att undersöka om det fanns någon skillnad på vad som ledde till framgång beroende på erfarenheten hos virkesköparen samt beroende på i vilken region virkesköparen arbetade.
En enkät utformades i syfte att samla in data från virkesköparna om deras egenskaper och arbetssätt. Enkäten skickades ut till alla 83 virkesköpare som arbetade på Holmen. 56 stycken svarade vilket gav en svarsfrekvens på 67%. Datan användes sedan för multivariata dataanalyser så som PCA, OPLS-DA och OPLS analyser. I analyserna jämfördes de framgångsrika virkesköparna mot de ej framgångsrika. Virkesköparna delades upp i grupper efter erfarenhet och var i Sverige de arbetade.
Egenskaper som ledde till framgång kunde med hjälp av analyserna identifieras. Även skillnader på vad som ledde till framgång beroende på virkesköparens erfarenhet identifierades. Vissa regionala skillnader kunde dessutom identifieras. De egenskaper som visade sig ha störst betydelse för virkesköparnas framgång var virkesköparens förmåga att sätta upp egna höga mål, att känna att det är viktigt att klara sin budget samt att tycka att det finns en viss tävlan mot sina kollegor.

,

An increased need of timber in the Swedish forest industry has created big competition among forest companies to buy timber from the private forest owners. This competition means that timber purchasers at the forest companies has an increasingly important role in maintaining and expanding their company's market shares timber from the private forest owners. The purpose of this study is to investigate the characteristics that led to success for timber purchasers. But also, to investigate whether there was any difference in what led to success depending on the experience of the timber buyer but also if there are a difference what led to success on depending on in which region the timber buyer is working.
A survey was designed in order to collect data from timber purchasers about their characteristics and working methods. The survey was sent out to all 83 timber purchasers who worked at Holmen. 56 answered, which gave a response rate of 67%. The data was then used for multivariate data analyzes such as PCA, OPLS-DA and OPLS analyzes. In the analyzes, the successful timber purchasers were compared with the unsuccessful ones. The timber purchasers were divided into groups according to experience and where in Sweden they worked.
Characteristics that led to success could be identified in the analyzes. Differences in what led to success depending on the timber buyer's experience were also identified. In addition, some regional differences could be identified. The qualities that proved to be most important for the timber purchaser’s success were, among other things, the timber buyer's ability to set his own high goals, to feel that it is important to manage the budget and to think that there is a certain competition against the colleagues.

Main title:Framgångsfaktorer för virkesköpare
Subtitle:en kvantitativ studie bland virkesköpare hos Holmen
Authors:Johansson, Lars Peter
Supervisor:Kronholm, Thomas and Thyrel, Mikael and Rastbäck, Andreas
Examiner:Häggström, Carola
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2022:1
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:virkesköp, framgång, råvaruförsörjning, virkesanskaffning, enkät, multivariat dataanalys, köpegenskaper
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17652
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17652
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:04 Apr 2022 07:40
Metadata Last Modified:05 Apr 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics