Home About Browse Search
Svenska


Lundbeck, Elin, 2022. Effekt av fysisk aktivitet på livskvalité hos hund och hundägare : skattad livskvalité, ”body condition score” och ”body mass index” före och efter ett standardiserat träningsprogram. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Veterinärmedicinen utvecklas ständigt och att kunna skatta livskvalité hos djur är en viktig faktor
vid beslutsfattande gällande olika behandlingsstrategier. Dock är livskvalité hos djur komplicerat
och beskrivs vara en subjektiv upplevelse. Livskvalité hos djur diskuteras bero på psykiska och
fysiska faktorer och ingen konsensus kring en definition av begreppet finns idag. Ett vanligt hälsoproblem hos hund som även har associerats till sämre livskvalité är övervikt. I flertalet studier har
övervikt hos hund associerats till kroniska sjukdomstillstånd men även kortare livslängd och sämre
livskvalité. Syftet med denna studie var att utvärdera hur fysisk aktivitet påverkar hundens ägarskattade livskvalité och hull före och efter en kontrollerad motionsintervention via upprepade
enkäter och klinisk hullbedömning. Studien syftade även till att utvärdera hur fysisk aktivitet påverkar livskvalité och kroppsmått hos hundägaren.
Deltagarna, bestående av hundägare och hund, genomgick tillsammans en motionsintervention
baserat på ett standardiserat träningsprogram på totalt åtta veckor. Före motionsinterventionen fick
hundägarna välja en målsättningsnivå på antingen 2, 5, 7,5 eller 10 kilometer. Före och efter motionsinterventionen fyllde hundägarna i två separata enkäter för utvärdering av livskvalité hos hund
samt hundägare. Enkäten gällande hundens livskvalité baserades på tio frågeblock som berörde olika
beteendeområden kopplat till livskvalité hos hund. Deltagarna genomgick även före och efter
motionsinterventionen en upprepad klinisk provtagning där kroppsmått som ”body condition score”
(BCS) och ”body mass index” (BMI) för hund respektive hundägare samlades in. Hundägarna fick
också efter motionsinterventionen, vid den uppföljande enkäten för utvärdering av livskvalité hos
hund, skatta huruvida de upplevde att hunden hade förändrat sitt beteende inom varje frågeblock via
en direkt skattningsfråga.
Totalt ingick 22 deltagarpar i studien och två kontrollpar. Deltagarna delades upp i grupper efter
vald målsättningsnivå; de som valt 2 km (n=8) och de som valt 5-10 km (n=14). Efter motionsinterventionen sågs ett signifikant minskat BCS (medelvärde ± SD; 4,7±0,6) hos hundarna i relation
till före (5,1±0,9; P = 0,008). Ingen signifikant skillnad sågs beroende på vald målsättningsnivå.
Hundägarna fick signifikant förbättrad livskvalité efter motionsinterventionen (P = 0,02) jämfört
med före men vald målsättningsnivå påverkade inte hundägarens livskvalité. Ingen signifikant skillnad registrerades i hundägarnas BMI efter motionsinterventionen. Hundägarna upplevde att deras
hundar hade förbättrade beteenden (medelvärde ± SD) inom frågeblocken ”vitalitet, aktivitet och
rörelse” och ”skattning av livskvalité” (3,6±1,5 respektive 3,4±1,4) där ett medelvärde över 3
indikerade att deltagarna upplevde en viss förbättring. Dock sågs ingen signifikant skillnad i beteende inom något frågeblock vid analys av enkäten för livskvalité hos hund före jämfört med efter
motionsinterventionen.
Genom att låta hundägare tillsammans med sin hund utföra fysisk aktivitet i ett standardiserat
träningsprogram erhölls resultat som antyder att en aktiv delad livsstil mellan hundägare och hund
har en positiv effekt på fysisk hälsa hos hunden samt på skattad livskvalité hos hundägaren. Dessa
hälsofördelar erhölls även på den lägsta målsättningsnivån på 2 kilometer, vilket är positivt utifall
hundägare tillsammans med sin hund vill genomföra en livsstilsförändring men inte har förutsättningar att utföra fysisk aktivitet på en högre nivå. Fler studier som berör detta ämnesområde är
önskvärt för att etablera djupare kunskap kring hur en fysiskt aktiv delad livsstil påverkar hundägarens respektive hundens hälsa samt livskvalité.

,

Veterinary medicine is constantly evolving and the ability to estimate quality of life in animals is an
important factor in decision-making regarding different treatment strategies. However, quality of
life in animals is complicated to assess and is described as a subjective experience. The quality of
life in animals is discussed to depend on psychological and physical factors, and there is no concensus around a definition. A common health problem in dogs that has been associated with
impaired quality of life is overweight. Overweight in dogs has also been associated with chronic
medical conditions and with a shorter lifespan. This study aimed to evaluate how physical activity
affects owner-assessed quality of life and body condition in dogs before and after a controlled
exercise intervention. The study also aimed to evaluate how physical activity affects the quality of
life and body measurements of the dog owner.
The participants, consisting of dog owners and their dogs, underwent an exercise intervention based
on a standardized exercise regime for a time period of eight weeks. Before the exercise intervention,
the dog owners choose a target level of either 2, 5, 7.5 or 10 kilometers. Before and after the exercise
intervention, the dog owners completed two separate questionnaires evaluating quality of life in
dogs and dog owners. The questionnaire regarding the dogs was based on ten question blocks, aimed
at different areas of behavior linked to quality of life in dogs. The participants also underwent a
repeated clinical sampling before and after the exercise intervention, where body measurements
such as body condition score (BCS) and body mass index (BMI) of dogs and dog owners were
collected. After the exercise intervention, the dog owners were asked to assess whether they felt that
the dog had changed its behavior within each question block via a direct estimation in the followup questionnaire for quality of life in dogs.
A total of 22 pairs were included in the study plus two control pairs. The participants were divided
into groups by the selected target level; those who selected 2 km (n=8) and those who selected 5-10
km (n=14). After the exercise intervention, a significantly reduced BCS (mean ± SD; 4.7±0.6) was
seen in the dogs in relative to before the intervention (5.1±0.9; P = 0.008). The dog owners had a
significantly improved quality of life after the exercise intervention (P = 0.02) relative to before, but
the selected target level did not affect the BCS nor the dog owners’ quality of life. No significant
difference was recorded in the dog owners' BMI after the exercise intervention. The dog owners felt
that their dogs had improved behaviors (mean ± SD) within the question blocks "vitality, activity
and movement" and "assessed quality of life" (3.6±1.5 and 3.4±1.4, respectively), where a mean
above 3 indicated that participants experienced some improvement. However, there was no
significant difference in the estimated behaviors within any question block when analyzing the
questionnaire for quality of life in dogs, after relative to before the exercise intervention.
Results suggest that an active shared lifestyle between dog owners and dogs has a positive effect on
the physical health of the dog, as well as on the assessed quality of life for the owner. These health
benefits were also obtained at the lowest target level of 2 kilometers, which implies that even owners
that aren’t able to perform physical activity at a higher level should be encouraged to implement a
change of lifestyle. More studies related to this topic are warranted in order to establish deeper
knowledge about how a physically active shared lifestyle affects the health and quality of life in
owners and dogs.

Main title:Effekt av fysisk aktivitet på livskvalité hos hund och hundägare
Subtitle:skattad livskvalité, ”body condition score” och ”body mass index” före och efter ett standardiserat träningsprogram
Authors:Lundbeck, Elin
Supervisor:Söder, Josefin and Spörndly-Nees, Sören
Examiner:Roman, Erika
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:BCS, beteende, beteenderelaterad livskvalité, BMI, body condition score, body mass index, djurvälfärd, fysisk aktivitet, hull, hund, hundägare, livskvalité, motion, obesitas, övervikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17582
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17582
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:02 Mar 2022 08:50
Metadata Last Modified:01 Aug 2023 01:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics