Home About Browse Search
Svenska


Gillsjö, Ida, 2022. Robotens roll i juverhälsoarbetet : en kvalitativ studie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Mastit är ett stort problem hos mjölkkor, som leder till ökad kostnad och antibiotikaanvändning samt
ger produktionsförluster och försämrad djurvälfärd. För att nå en mer hållbar produktion är det
viktigt att utveckla strategier för att arbeta med juverhälsan. Automatiska mjölkningssystem (AMS)
blir allt vanligare och förutom att minska arbetsbördan för lantbrukaren så registrerar AMS information vid varje mjölkning. Syftet med studien var att ta reda på hur lantbrukare använder sig av
denna information för att arbeta med juverhälsan i besättningen. Detta undersöktes genom en
kvalitativ studie baserat på djupintervjuer med nio lantbrukare, med AMS från DeLaval och anslutning eller tidigare anslutning till Kokontrollen (Växa Sverige), samt en litteraturstudie.
Vid varje mjölkning mäter AMS bland annat mjölkmängd, mjölkflöde, mjölkningsintervall, konduktivitet och mjölkens färg. Lantbrukaren kan även välja att köpa till teknik för att mäta celltal
samt laktatdehydrogenas. Denna information sammanställs sedan i dataprogrammet DelPro (DeLaval International AB, Sweden, Tumba), och det är genom DelPro lantbrukaren får tillgång till
data.
Resultatet av studien visade att lantbrukarna tycker att juverhälsan är något att ständigt arbeta med
och deras mål var i första hand att få full betalning från mejeriet. Viss information från AMS använde
sig samtliga lantbrukare av samtidigt som det varierade mycket hur annan information användes.
Framför allt använde lantbrukarna informationen för att upptäcka kor med mastit och inte så mycket
som ett stöd vid behandling av sjuka kor. Lantbrukarna upplevde dataprogrammet (DelPro) som
lättanvänt, även om vissa tyckte att det var svårt att selektera bland den stora mängden information.
Lantbrukarna tyckte att data från Kokontrollen var kompletterande till AMS och de upplevde en
trygghet i att ha Kokontrollen i ryggen, speciellt om problem med juverhälsan skulle uppstå i besättningen. Men de lyfte också att provmjölkningen inom Kokontrollen ger en ögonblicksbild vilket
kan bli missvisande då celltalet kan pendla från dag till dag.
Då veterinären besökte besättningarna vid akutfall så frågade de generellt inte efter data från AMS
enligt lantbrukarna. Inte heller besättningsveterinärerna använde informationen i någon stor utsträckning vid sina regelbundna djurhälsobesök. De besättningsveterinärer som kom från Växa
Sverige valde istället att använda sig av information från Kokontrollen.
Slutsatsen är att informationen från roboten användes på olika sätt beroende på vilken typ av
utrustning lantbrukaren hade. Generellt skulle informationen kunna användas mer av lantbrukarna,
både i deras eget arbete med juverhälsan men även i samarbete med veterinären.

,

Mastitis is a big problem among dairy cows, which results in increased costs and antibiotic use as
well as production losses and reduced animal welfare. To reach a more sustainable production, it is
important to develop strategies on how to improve udder health. Automatic milking systems (AMS)
is becoming more common and besides easing the workload for the farmer, AMS also collects
information at each milking. The aim of this study was to find out how farmers use this information
in relation to udder health in their herd. This was investigated through a qualitative study based on
in-depth interviews with nine farmers using AMS from DeLaval and affiliation, or previous
affiliation, to the Swedish official milk recording scheme (SOMRS), as well as a literature study.
At each milking, AMS measures e.g. milk yield, milk flow, milking interval, conductivity and the
color of the milk. The farmer can also buy technology to measure somatic cell count and lactate
dehydrogenase. This information is then compiled in the data program DelPro (DeLaval International AB, Sweden, Tumba), and it is through DelPro the farmer gets access to the data.
The results show that farmers think that udder health is something to constantly work on and their
goa was primarily to be fully paid for the milk from the dairy plant. Some of the information from
the AMS was used by all the farmers, whereas it varied how much other information was used.
Primarily the information was used to find cows with mastitis and not so much to facilitate the
treatment of sick cows. The farmers thought that the data program DelPro was easy to use, even
though some of them found it difficult to sort through the large amount of data.
The farmers thought that the information from the SORMS was complementary to the information
from the AMS, and they felt that the information from the SORMS provided a sense of security,
especially if the udder health should deteriorate in the herd. But they also stated that the test milking
results in the SORMS only yielded a snapshot of the udder health, which could be misleading as the
somatic cell count varies from day to day.
When veterinarians visited the herds because of acute mastitis, they generally did not ask about data
from AMS according to the farmers. Nor did the designated herd health veterinarians use the AMS
information to the fullest at their herd health visits. Herd health veterinarians from Växa chose to
used information from the SOMRS instead.
The conclusion is that the farmers used the information from the robot in different ways depending
on what equipment they had. In general, the information could be used more frequently by the
farmers, both in their own work with the udder health in the herd, as well as when the veterinarian
is visiting.

Main title:Robotens roll i juverhälsoarbetet
Subtitle:en kvalitativ studie
Authors:Gillsjö, Ida
Supervisor:Ekman, Lisa and Anglart, Dorota and Olmos Antillón, Gabriela
Examiner:Fall, Nils
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:mjölkrobot, automatiskt mjölkningssystem, AMS, juverhälsa, Kokontrollen, beslutsfattande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17549
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17549
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:21 Feb 2022 11:41
Metadata Last Modified:22 Feb 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics