Home About Browse Search
Svenska


Jannerman, Karin, 2022. Ko och kalv tillsammans i mjölkproduktion : fältförsök på två ekologiska gårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med den här studien var att undersöka hur kalvar inom ekologisk produktion som tillåts dia
sin mor ökar i vikt under diperioden. Vidare studerades kornas mjölkproduktion och celltal under
och efter diperioden.
Försökskalvarna hölls med korna under dagtid och separerades nattetid. Under sommaren hölls de
utomhus och under vintern inne i ladugården. Försöksgruppen jämfördes med kontrollgrupper där
kalvarna skiljdes av från kon något dygn efter födseln och därefter utfodrades manuellt eller via
kalvamma. Kontrollkalvarna utfodrades med 9-10 liter mjölk 3 gånger om dagen. Mammorna till
kontrollkalvarna användes som kontrollgrupp för de kor som ingick i försöket. Totalt inkluderades
38 ko-kalvpar på 2 gårdar, varav 18 par i försöksgruppen och 20 par i kontrollgruppen. Samtliga
kalvar vägdes eller så mättes bröstomfånget en gång i veckan under hela diperioden, totalt 13 veckor.
Bröstomfångsmätningarna omvandlades sedan till en vikt i kg genom en formel. Data från mjölkningsenheten gällande mjölkproduktion och celltal samlades in från samtliga mjölkningstillfällen
under laktationsdag 0 till 130.
Försökskalvarna ökade i vikt med i genomsnitt 9,49 ± 1,06 kg per vecka, och kontrollkalvarna med
7,04 ± 1,52 kg per vecka. Försökskalvarna ökade i genomsnitt 35 % mer i vikt än vad kontrollkalvarna gjorde. Vid analys kunde statistiskt signifikant skillnad påvisas mellan grupperna oavsett gård.
Studiepopulationen var relativt liten och bröstomfångsomvandlingen ger endast en ungefärlig vikt
vilket gör det svårt att dra slutsatser om hela populationen.
Försökskorna gav i genomsnitt 14,5 ± 3,8 kg mindre mjölk per dag än kontrollkorna under diperioden, och i genomsnitt 3,0 kg mindre mjölk per dag efter avvänjning. Statistiskt signifikant
skillnad i mjölkavkastning kunde påvisas mellan grupperna och på båda gårdarna. Mellan kontrolloch försöksgruppen efter avvänjning kunde dock endast statistiskt signifikant skillnad påvisa på en
av gårdarna.
Vid analys av celltal noterades en stor variation, medianvärdet var 120 000 celler/ml för båda
försöksgrupperna och 76 000 respektive 177 000 celler/ml för kontrollgrupperna. Statistiskt signifikant skillnad kunde påvisas mellan grupperna och på båda gårdarna. På den ena gården hade försöksgruppen lägre celltal än kontrollgruppen medan det rådde omvända förhållanden på den andra
gården, vilket gör det svårt att dra slutsatser om digivningens påverkan på celltal. Vidare studier
med större studiepopulationer och fler gårdar skulle behövas för att dra säkra slutsatser om hur
digivning påverkar mjölkproduktion och juverhälsa.

,

The purpose of this study was to investigate how calves in organic production gain weight when
they are allowed to suckle during the first 3 months of life. Furthermore, the cows' milk production
and cell count were studied during and after the suckling period.
The test calves were kept with the cows during the daytime and separated at night. During the
summer they were kept outdoors and during the winter inside the barn. The test group was compared
with a control group where the calves were separated from the cow a few days after birth and then
fed manually or via an automatic feeder. The control calves were fed 9-10 liters of milk 3 times a
day. The mothers of the control calves were used as a control group for the cows included in the
study. A total of 38 cow-calf pairs were included on 2 farms, including 18 pairs in the trial group
and 20 pairs in the control group. All calves were weighed, or the chest circumference was measured
once a week throughout the suckling period, a total of 13 weeks. The chest circumference data was
then converted to a weight in kg through an equation. Data from the milking unit on milk production
and cell count were collected from all milking sessions during lactation day 0 to 130.
The test calves gained an average of 9.49 ± 1.06 kg per week, and the control calves an average of
7.04 ± 1.52 kg per week. The test calves increased an average of 35% more in weight than the control
calves did. When analyzed, statistically significant difference could be demonstrated between the
groups regardless of farm. The study population was relatively small, and the chest circumference
gives only an approximate weight when calculated, making it difficult to draw conclusions about
the entire population.
The test cows produced an average of 14.5 kg less milk per day than the control cows during the
suckling period, and on average 3.0 kg less milk per day after weaning. Statistically significant
difference in milk yields could be demonstrated between the trial and control groups. However,
between the control and trial group after weaning, no statistically significant difference could be
demonstrated on one of the farms.
When analyzing cell counts, a large variation was noted, the median value was 120,000 cells/ml for
both test groups and 76,000 and 177,000 cells/ml, respectively, for the control groups. The cell
counts were compared at farm level only. Statistically significant differences could be demonstrated
between the groups. On one farm, the test group had lower cell numbers than the control group while
there were reverse conditions on the other farm, making it difficult to draw conclusions about the
impact of suckling on cell count. Further studies with larger study populations and more farms would
be needed to draw firm conclusions about how suckling affects milk production and udder health.

Main title:Ko och kalv tillsammans i mjölkproduktion
Subtitle:fältförsök på två ekologiska gårdar
Authors:Jannerman, Karin
Supervisor:Alvåsen, Karin
Examiner:Fall, Nils
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:ko-kalv, digivning, mjölkproduktion, kalvtillväxt, ekologiskt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17546
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17546
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:21 Feb 2022 07:30
Metadata Last Modified:22 Feb 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics