Home About Browse Search
Svenska


Öberg, Cecilia, 2022. Egnahemsträdgårdar : en jämförelse mellan dåtida och nutida stilideal och växtval. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
830kB

Abstract

I en egnahemsträdgård, i början på 1900-talet i Sverige, skulle de boende kunna odla sin egen mat
vid sidan om sin huvudsakliga inkomst som skedde på arbetet. Tanken var att dessa trädgårdar till
stor del skulle förse de boende med egenodlad frukt, bär och grönsaker. I en egnahemsträdgård
odlades inte bara frukt och grönt, utan också prydnadsväxter. Trädgården hade också som uppgift
att verka som en plats för umgänge och kontemplation och att vara tilltalande rent estetiskt.
Idag, cirka hundra år senare, är vi delvis tillbaka i samma tankar som under egnahemsperioden, att
kunna odla sin egen mat. Många som har en egen trädgård vill idag utnyttja delar av ytan till att odla
sin egen mat och bli helt eller delvis självförsörjande på frukt, bär och grönsaker. Både i litteratur
och tv-program kan man se denna utveckling av hur man vill använda en del av sin trädgård till just
detta. Att kunna äta egenodlad, nyttig och obesprutad mat och att välja att äta mer i säsong.
I detta arbete undersöks hur det såg ut historiskt i egnahemsträdgårdar vad gäller stilideal och växtval
och ett förslag på hur det kunde se ut under 1920-talet tas fram i en illustrationsplan och en växtlista.
I arbetet undersöks också hur samma trädgård skulle se kunna se ut idag om den gjordes till en familj
som flyttar in på 2020-talet. Ett förslag tas då fram för hur man kan designa en äldre
egnahemsträdgård men för dagens behov och med nutidens sortiment av växter, även den i form av
en illustrationsplan och en växtlista. Tanken är att trädgårdens nutida design ska ge utrymme för att
kunna odla sin egen mat men samtidigt ska där finnas plats i trädgården för diverse andra
trädgårdsaktiviteter.
Egnahemsträdgårdar var väldigt ordnade och strukturerade, enligt litteraturen som använts i detta
arbete i litteraturstudien. Nyttoträdgården var den del som utgjorde störst del av
egnahemsträdgården och även om den skulle vara fin, ordnad och välskött så var det troligen i
prydnadsträdgården som dåtidens stilideal gjorde sig mest uttryck. Under egnahemstiden var
stilidealet raka linjer, räta vinklar och cirklar, Den lilla del som utgjorde prydnadsträdgård var även
den väldigt ordnad, med prunkande perennrabatter planterad i tydliga upprepande mönster och med
tydliga avgränsningar.
I dagens läge går idealen mer åt stilar som gynnar biologisk mångfald och hållbarhet. Man bör inte
städa så mycket i trädgården utan låta klipp och nedfallna grenar ligga kvar då det utgör bostäder åt
djur och insekter. Att stilen går lite mer åt naturalistisk stil i den moderna trädgården i detta arbete
gör att inte lika mycket skötsel och underhåll krävs. Utseendet gärna får vara lite oordnat och det
passar många familjer i dag som kanske inte har så mycket tid över till mycket skötsel av trädgården.
1920-talets egnahemsträdgårdar har värden som är väl värda att ta tillvara på. Jag anser att man bör
ta hand om eventuellt befintligt växtmaterial om man ska förnya en trädgård, oavsett om det är en
trädgård med egnahemsanor eller inte men särskilt om det finns växtmaterial som är gammalt och
är av kulturhistoriskt intresse. Ofta kan befintligt växtmaterial fint komma till sin rätt i kombination
med växtmaterial som är mera modernt. Detsamma gäller för tidstypiska stilideal. Det känns viktigt
att ta tillvara på historien men det kan ofta göras genom att göra förnyelser med varsam hand och
på ett genomtänkt sätt som passar både det dåtida och nutida.

,

In an own-your-own-home garden, in the early 20th century in Sweden, the homeowners were
supposed to be able to grow their own food as a sideline to the main income at their daily work. The
idea was that these gardens mainly would provide the owners with self-grown fruit, berries and
vegetables. In an own-your-own-home garden not only fruit and vegetables were grown, but also
ornamental plants. The task of the garden was also to function as a space where you could socialize,
for contemplation and to be aesthetically appealing as well.
Today, about one hundred years later, we are partly back in the same ideas as during the own-yourown-home period, to be able to grow your own food. Many people today that own their own gardens
wants to use parts of it to grow their own food and be fully or partly self-sufficient for fruit, berries
and vegetables. Both in literature and tv-shows a development of how people want to use their
gardens for this can be seen. To be able to eat self-grown, healthy and non-toxic food and to be able
to eat more season-specific crops.
In this thesis it is investigated what the own-your-own-home gardens looked like during the 20th
century in Sweden, regarding ideal of styles and choice of plants. It is presented in an illustration
plan and a plant list. In the thesis it is also investigated what the same garden would look like if it
was renewed for a family moving in to it in the beginning of the 21st century, but still partly inspired
by the own-your-own-home ideal of style. A draft is created of how an own-your-own-home garden
can be designed, with today’s needs and a choice of modern plants. Also, this more modern version,
is presented as an illustration plan and a plant list. The idea is that the own-your-own-home garden
with a modern design will have space for growing your own food but also for other garden activities.
Own-your-own-home gardens were very tidy and structured, according to literature used in this
thesis. The utility garden was the biggest part of the garden, and even if it was supposed to be nice
and tidy it was probably the ornamental garden that mostly expressed the ideal of style for those
times. During the own-your-own-home period the style was straight lines, right-angled corners and
circled shapes. The small part that consisted of the ornamental garden was also that one very tidy
and structured, with for instance perennial flowerbeds where the planting was done in clear repeated
patterns and with significant demarcations.
Today, one popular and upcoming style is more natural in its expression and benefit biodiversity
and sustainability. This style has inspired the design of the modern garden within this thesis. The
garden should not be excessively tidy but instead cut down branches and twigs should be left on the
ground as it provides animals and insects with shelter and homes. Since the style is more towards
the natural one the need for care and maintenance will be less. The looks of the garden are allowed
to be a bit more dishevel which suits many families today which might not have that much time to
spend on gardening.
The 1920s own-your-own-home gardens have many values worth keeping. According to me, already
existing plant material should be kept and reused if a garden is to be renewed, independent if the
garden is a garden with own-your-own-home ancestry or not but especially if there are plant material
which is old and with cultural-historical value. Often, existing plant material can be refined in
combination with more modern plant material. The same regards different styles, typical of the time.
Abstract
It is important to care for history but it can often be done by gentle renewal and in a well thought
through way that fits both the old and the new.

Main title:Egnahemsträdgårdar
Subtitle:en jämförelse mellan dåtida och nutida stilideal och växtval
Authors:Öberg, Cecilia
Supervisor:Oskarsson, Linnea
Examiner:Svensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:egnahemsträdgård, stilideal, illustrationsplan, växtmaterial
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17540
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17540
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Feb 2022 09:28
Metadata Last Modified:01 Mar 2022 12:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics